Plnění osvobozená od DPH s nárokem na odpočet daně

Vydáno: 34 minut čtení

V principu funguje systém nepřímé daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) tak, že osoba registrovaná k této dani (plátce) má povinnost přiznat DPH u svých prodejů, od níž si ale může odečíst DPH ze svých nákupů od jiných plátců. Takže v důsledku plátce odvede do státní pokladny pouze DPH ze své „přidané hodnoty“ neboli z rozdílu prodejních a nákupních cen. Jak už to ale v daních bývá, načrtnutý jednoduchý systém komplikuje celá řada výjimek. Ne každé plnění podléhá DPH, ne vždy má plátce nárok na odpočet daně z nákupů, někdy se povinnost přiznat daň překlápí na odběratele atd. My se dnes podíváme na nejpříjemnější výjimku, kdy prodeje u plátce nepodléhají DPH na výstupu, a současně nebrání odečtení DPH na vstupu ze souvisejících nákupů.

Plnění osvobozená od DPH s nárokem na odpočet daně
Ing.
Martin
Děrgel
 
Typy plnění osvobozených od DPH s nárokem na odpočet daně
Daň z přidané hodnoty je univerzální daní, které obecně podléhají téměř všechny obchodní transakce (dodání zboží, převod nemovitosti, poskytnutí služby). Většina z nich bude také nakonec fakticky zdaněna, ovšem některá plnění jsou od této daně osvobozena - kde rozlišujeme dvojí typ osvobození - a existují rovněž plnění, která nejsou předmětem této daně.
 +-------------------------------------------------------------------------------------------------+ |                   Uskutečněná plnění                     | +------------------------+------------------------------------------------------------------------+ |            |            Jsou předmětem daně               | |            +-----------------+------------------------------------------------------+ | Nejsou předmětem daně |         |          Osvobozená            | |            |  Zdanitelná  +-----------------------+------------------------------+ |            |         | S nárokem na odpočet | Bez nároku na odpočet    | +------------------------+-----------------+-----------------------+------------------------------+ | Nezdaňují se DPH    | Zdaňují se DPH | Nezdaňují se DPH   | Nezdaňují se DPH, ale pozor! | +------------------------+-----------------+-----------------------+------------------------------+
Předmětem DPH
tedy obecně jsou tato plnění:
*
zdanitelná:
-
uplatňuje se u nich
daň na výstupu
(ta plní státní rozpočet a z pohledu spotřebitelů zvyšuje cenu),
-
lze uplatnit odpočet daně na vstupu v plné výši u souvisejících přijatých zdanitelných plnění;
*
osvobozená s nárokem na odpočet:
-
neuplatňuje se u nich daň na výstupu (stát přichází zkrátka a prodejní cenu DPH nezvyšuje),
-
lze uplatnit odpočet daně na vstupu v plné výši u souvisejících přijatých zdanitelných plnění;
*
osvobozená bez nároku na odpočet:
-
neuplatňuje se u nich daň na výstupu (stát přichází zkrátka a prodejní cenu DPH nezvyšuje),
-
nelze uplatnit odpočet daně na vstupu ani zčásti u souvisejících přijatých zdanitelných plnění.
Praktičtější
jiný pohled na předmět DPH
je podle druhu daného plnění. S výjimkou dovozu se vždy musí jednat o
plnění za úplatu
, v rámci uskutečňování ekonomické činnosti
s místem plnění v tuzemsku
(Česká republika):
*
dodání zboží:
-
vedle věcí movitých zde patří také elektřina, teplo, chlad, plyn a voda, naopak zde nepatří peníze a cenné papíry,
*
převod nemovitosti
(včetně přechodu nemovitosti v dražbě),
*
poskytnutí služby
, tj.:
-
převod práva,
-
poskytnutí práva využití věci nebo práva anebo jiné majetkově využitelné hodnoty,
-
vznik a zánik věcného břemene,
-
přijetí závazku zdržet se určitého jednání nebo strpět určité jednání nebo situaci,
-
všechny ostatní
činnosti, které nejsou dodáním zboží nebo převodem nemovitosti,
*
pořízení zboží z jiného státu Evropské unie
, zejména jde o případy:
-
odeslání nebo přeprava