Prokazování poskytnutí reklamních služeb

Vydáno: 3 minuty čtení
Prokazování poskytnutí reklamních služeb
Ondřej
Lichnovský
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 9. 2012, sp. zn. 7 Afs 59/2011. www.nssoud.cz
K předpisům:
-
§ 92 DŘ.
Neměl-li však stěžovatel k dispozici playlist či podobný přehled o odvysílání reklamy k dispozici, přičemž bylo jeho věcí, aby při sjednání reklamní služby myslel i na prokázání jejího dodání, a chtěl-li výdaje na tuto službu daňově uplatnit, mohl své důkazní břemeno unést i kombinací dalších důkazů. Např. svědecké výpovědi zaměstnanců stěžovatele, kteří by poskytování reklamy průběžně kontrolovali v namátkou určených intervalech na různých místech, na kterých měla být reklama poskytována. Pokud by takový systém ověřování stěžovatel zavedl a nebyly by pochyby o jeho věrohodnosti, jednalo by se o důkaz zásadního významu. Dalším důkazním prostředkem mohly být fotografie reklamy, z nichž by však bylo patrné, že byly skutečně pořízeny v různých měsících a na různých, konkrétně identifikovatelných, místech. Fotografie předložené stěžovatelem v daňovém řízení však tuto vypovídací hodnotu neměly. Dalším důkazním prostředkem mohly být také svědecké výpovědi pracovníků dodavatele nebo jeho subdodavatelů, kteří zajišťovali faktické technické vysílání reklamy na příslušných světelných tabulích a kteří by byli schopni podat alespoň rámcový přehled o frekvenci a místním a časovém rozsahu vysílání předmětného reklamního spotu. Stěžovatel však neposkytl žádný z uvedených důkazních prostředků, a ani jakýkoli jiný, který by s dostatečnou mírou věrohodnosti a přesnosti věcný a časový rozsah poskytnutí sjednané služby prokázal. Proto správce daně oprávněně neuznal stěžovateli nárok na odpočet daně z přidané hodnoty.
Prokazování reklamních služeb je mnohdy věcí nanejvýš složitou. To platí obzvláště u reklamy na billboardech či vysílané na světelných obrazovkách. Správce daně mnohdy požaduje prokázání toho, že skutečně byla reklama vyvěšena či vysílána tak, jak bylo ujednáno ve smlouvě. Dle Nejvyššího správního soudu je tak povinností daňového subjektu zajistit si důkazy o tom, že reklama byla skutečně zajištěna ve smluveném rozsahu.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád