Definice podvodu na DPH

Vydáno: 2 minuty čtení
Definice podvodu na DPH
Ondřej
Lichnovský
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 7. 2012, sp. zn. 1 Afs 13/2012. www.nssoud.cz
„Pojem „podvod na DPH“ není vůbec „svérazný“, jak se snaží dovodit stěžovatelka. Je správními soudy užíván ve smyslu judikatury Soudního dvora, týkající se zneužití práva či kolotočových podvodů na dani z přidané hodnoty.
Judikatura
Soudního dvora tímto pojmem označuje situace, v nichž jeden z účastníků neodvede státní pokladně vybranou daň a další si ji odečte, a to za účelem získání zvýhodnění, které je v rozporu s účelem šesté směrnice, neboť uskutečněné operace neodpovídají běžným obchodním podmínkám. V této souvislosti lze odkázat na již shora uváděné rozsudky Soudního dvora, kde termín „podvod na DPH“ je v tomto smyslu běžně užíván a je jak obsahem samotných položených předběžných otázek, tak stanovisek generálních advokátů, jakož i obsahem samotných rozsudků Soudního dvora. Generální advokát Colomer ve svém stanovisku ke spojeným věcem Kittel (C-439/04 a C-440/04) k podvodu na DPH konstatoval, že ve skutečnosti existují varianty tak neobvyklé a spletité, jako je představivost těch, kteří je připravují: ve všech případech jde v podstatě o to, že není odvedena určitá částka získaná jako DPH.“
Jeden z dalších případů, kdy Nejvyšší správní soud řešil otázku podvodů na DPH. Tyto se tak stále častěji dostávají do hledáčku správců daně. S tím je spojeno riziko pro dostatečně neobezřetné daňové subjekty, jelikož se může snadno stát, že tito budou odpovědni za daňové povinnosti svých obchodních partnerů. Z tohoto důvodu je tak povědomí o této problematice více než vhodné.

Související dokumenty