Nedostatky odůvodnění

Vydáno: 2 minuty čtení
Nedostatky odůvodnění
Ondřej
Lichnovský
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 8. 2012, sp. zn. 1 Afs 33/2012. www.nssoud.cz
K předpisům:
-
§ 102 DŘ.
„I když snad stěžovatel § 2 odst. 7 zákona o správě daní a poplatků formálně neoznačil, neznamená to ještě bez dalšího vadu s vlivem na zákonnost celého rozhodnutí, pokud lze z obsahu rozhodnutí jednoznačně správnou normu určit. Bylo by totiž naprosto formalistické a kontraproduktivní, pokud by správní soud zrušil rozhodnutí žalovaného jen proto, aby do něj žalovaný doplnil jednu větu, ve které by uvedl, že jde o simulaci ve smyslu § 2 odst. 7 zákona o správě daní a poplatků.“
Otázka odůvodnění je v rámci soudního přezkumu otázkou zásadní. To však neznamená, že jakýkoliv nedostatek odůvodnění žalovaného bude důvodem pro zrušení žalovaného rozhodnutí. V tomto případě pak správce daně neuvedl, že důvodem doměrku je disimulace ve smyslu ustanovení § 2 odst. 7 ZSDP. V očích Nejvyššího správního soudu se pak nejedná o tak zásadní vadu, která by měla být důvodem zrušujícího rozsudku. Je tak patrné, že Nejvyšší správní soud stále častěji odmítá k interpretaci zákonů přistupovat formalisticky.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád