Doručování do datových schránek

Vydáno: 3 minuty čtení
Doručování do datových schránek
Ondřej
Lichnovský
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 8. 2012, sp. zn. 1 Ans 7/2012, www.nssoud.cz K
K předpisům:
-
§ 42 DŘ.
„Ohledně pověřených osob s přístupem do datové schránky stěžovatelka argumentuje, že byly pověřeny jakožto oprávněné osoby insolvenčního správce, nikoli daňového poradce. Ani toto však není dostatečným argumentem, že nedošlo k materiálnímu doručení výzev. Osobou oprávněnou je dle § 8 odst. 1 zákona o elektronických úkonech v případě datové schránky fyzické osoby ten, pro koho byla datová schránka zřízena. Osobou pověřenou je dle § 8 odst. 6 písm. a) tohoto zákona ten, kdo byl k přístupu do datové schránky fyzické osoby pověřen osobou oprávněnou. Při určování osob, které budou mít do dané datové schránky přístup, je nutné dbát na skutečnost, že takto dodané dokumenty mohou mít pro držitele datové schránky velký význam. K tomu se vyjádřil i Ústavní soud v usnesení ze dne 1. 12. 2011, sp. zn. IV. ÚS 2594/11: Má-li přístup do jedné datové schránky více fyzických osob, je prostřednictvím informačního systému datových schránek zajištěno, že každá z nich má možnost seznámit se s obsahem pouze těch datových zpráv, které odpovídají rozsahu jejího oprávnění. To nepochybně předpokládá aktivitu majitele datové schránky, který by měl vymezit oprávnění osob, jimž umožnil do datové schránky přístup – v duchu zásady „vigilantibus iura scripta sunt“, tedy že „právo přeje bdělým.“ Proto ať už by se jednalo o pověřené osoby insolvenčního správce nebo daňového poradce, předpokládá se u nich taková míra pozornosti a spolehlivosti, aby mohly nakládat s jakýmikoliv dokumenty doručenými do datové schránky, k jejímuž přístupu byly pověřeny.“
Datové schránky jsou výrazným zásahem do klidného života jejich uživatelů. To platí zejména tam, kde je dána zákonná povinnost tuto schránku mít. K doručování do datové schránky pak Nejvyšší správní soud přistupuje tak, že písemnost se má za doručenou i v případě doručení do datové schránky tam, kde mělo být doručováno fyzicky, případně kdy mělo být doručovány do jiné datové schránky stejné osoby. To navzdory tomu, že datovou správu otevřela osoba odlišná od skutečného adresáta. Je totiž na něm, aby náležitě poučil osoby k tomu oprávněné. Takováto
interpretace
však může ve výsledku vést k tomu, že se adresát bez své viny s doručovanou písemností skutečně neseznámí.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád