Zamezení dvojímu zdanění s Hongkongem

Vydáno: 13 minut čtení

Určitým specifikem nové smlouvy s Hongkongem v rámci ostatních smluv o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, které má Česká republika dosud uzavřené, je skutečnost, že nejde o smluvní vztah s druhým státem, nýbrž se zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky. Hongkong totiž nepředstavuje sám o sobě samostatný stát, proto se ve smlouvě používá termín „smluvní strana“ na rozdíl od obvyklé smluvní terminologie „smluvní stát“ v jiných smlouvách. Nicméně jurisdikce Hongkongu je zcela nezávislá na Čínské lidové republice, pokud jde o daňovou politiku, ukládání daní apod. Samotná smlouva mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky (č. 65/2011 Sb. m. s. ) se na Hongkong nikterak nevztahuje. [Sdělení Ministerstva financí ČR ke smlouvě s Čínou pod čj.: 15/68148/2011-153, publikované ve Finančním zpravodaji č. 5/2011 přímo uvádí: Tato smlouva se v kontextu definice výrazu „Čína“ (viz článek 3 Smlouvy s Čínou) nevztahuje např. na Hongkong, Tchaj-wan a Macao.]

Zamezení dvojímu zdanění s Hongkongem
Ing.
Pavel
Kyselák
Nová smlouva mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky - o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (dále jen „smlouva s Hongkongem“) vstoupila v platnost dnem 24. 1. 2012. Publikována byla ve Sbírce předpisů České republiky - Mezinárodní smlouvy v částce 26/2012 pod číslem a doplnila tak celkový počet dosud zveřejněných a platných smluv o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a majetku, které má Česká republika uzavřené. Tato smlouva se začne v České republice provádět od
1. ledna 2013
, a to podle ustanovení článku
26 – Vstup v platnost
, jak u daní vybíraných srážkou u zdroje, tak i u ostatních daní z příjmů. Do té doby bude mezi Českou republikou a Hongkongem v této oblasti bezesmluvní vztah.
Poznámka: Vzhledem k omezenému a informativnímu rozsahu článku následující příspěvek obsahuje toliko základní a vybrané problémy v návaznosti na ta ustanovení smlouvy, jež jsou v praxi nejvíce frekventovaná.
 
Stálá provozovna
Nová smlouva s Hongkongem v
článku 5 – Stálá provozovna
uvádí standardní definici, dle které výraz stálá provozovna pro účely smlouvy označuje trvalé místo k