Daňová tvrzení podávaná v průběhu insolvenčního řízení u dlužníka - právnické osoby v reorganizaci

Vydáno: 15 minut čtení

Představme si situaci, která není nikterak neobvyklá a spočívá v tom, že u daňového subjektu - právnické osoby bylo dne 15. 8. 2012 zahájeno insolvenční řízení v důsledku podání insolvenčního návrhu samotným dlužníkem. Dlužník ve svém návrhu současně požaduje, aby jím tvrzený úpadek byl řešen reorganizací. Insolvenční soud o tomto návrhu rozhodl dne 11. 9. 2012 tak, že zjistil úpadek dlužníka (vydal rozhodnutí o úpadku), ustanovil insolvenčního správce a v dalším svém rozhodnutí (o způsobu řešení úpadku) rozhodl dne 7. 11. 2012 o povolení reorganizace. Reorganizace probíhala bezproblémově dle schváleného reorganizačního plánu a byla skončena splněním tohoto reorganizačního plánu. O této skutečnosti pak insolvenční soud vydal dne 15. 8. 2014 rozhodnutí o skončení reorganizace. Daňový subjekt je čtvrtletním plátcem DPH a poplatníkem daně z příjmů právnických osob, u něhož je zdaňovacím obdobím kalendářní rok.

Daňová tvrzení podávaná v průběhu insolvenčního řízení u dlužníka – právnické osoby v reorganizaci
Mgr.
Petr
Taranda
 
Jak je to s podáváním daňových tvrzení v souvislosti se zjištěním úpadku dlužníka?
Z tohoto pouhého chronologického přehledu, který může představovat jen shrnutí faktů načtených z insolvenčního rejstříku, však vyplývá celá řada povinností, které jsou zakotveny mimo jiné nejen v samotném zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „IZ“), i v daňových zákonech procesního či hmotněprávního charakteru. V následujícím článku se pokusím stručně nastínit základní problémy, které mohou v souvislosti se zajištěním splnění těchto povinností v praxi nastat pro dlužníka v ideální situaci, kdy je mu soudem povolena reorganizace. V tomto článku nebudu rozebírat další hmotněprávní daňové souvislosti, ani daňový režim daňového subjektu-právnické osoby v úpadku, nýbrž se omezím toliko na problematiku podávání daňových přiznání v průběhu insolvenčního řízení, kde úpadek dlužníka je řešen reorganizací.
V případě daně z příjmů právnických osob se postup při podávání vstupního daňového přiznání v souvislosti s rozhodnutím o úpadku dlužníka neodchyluje od obecné úpravy stanovené v § 244 odst. 16 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“). Vrátíme-li se tedy