Daňová tvrzení podávaná v průběhu insolvenčního řízení u dlužníka - právnické osoby v reorganizaci

Vydáno: 15 minut čtení

Představme si situaci, která není nikterak neobvyklá a spočívá v tom, že u daňového subjektu - právnické osoby bylo dne 15. 8. 2012 zahájeno insolvenční řízení v důsledku podání insolvenčního návrhu samotným dlužníkem. Dlužník ve svém návrhu současně požaduje, aby jím tvrzený úpadek byl řešen reorganizací. Insolvenční soud o tomto návrhu rozhodl dne 11. 9. 2012 tak, že zjistil úpadek dlužníka (vydal rozhodnutí o úpadku), ustanovil insolvenčního správce a v dalším svém rozhodnutí (o způsobu řešení úpadku) rozhodl dne 7. 11. 2012 o povolení reorganizace. Reorganizace probíhala bezproblémově dle schváleného reorganizačního plánu a byla skončena splněním tohoto reorganizačního plánu. O této skutečnosti pak insolvenční soud vydal dne 15. 8. 2014 rozhodnutí o skončení reorganizace. Daňový subjekt je čtvrtletním plátcem DPH a poplatníkem daně z příjmů právnických osob, u něhož je zdaňovacím obdobím kalendářní rok.

Daňová tvrzení podávaná v průběhu insolvenčního řízení u dlužníka – právnické osoby v reorganizaci
Mgr.
Petr
Taranda
 
Jak je to s podáváním daňových tvrzení v souvislosti se zjištěním úpadku dlužníka?
Z tohoto pouhého chronologického přehledu, který může představovat jen shrnutí faktů načtených z insolvenčního rejstříku, však vyplývá celá řada povinností, které jsou zakotveny mimo jiné nejen v samotném zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „IZ“), i v daňových zákonech procesního či hmotněprávního charakteru. V následujícím článku se pokusím stručně nastínit základní problémy, které mohou v souvislosti se zajištěním splnění těchto povinností v praxi nastat pro dlužníka v ideální situaci, kdy je mu soudem povolena reorganizace. V tomto článku nebudu rozebírat další hmotněprávní daňové souvislosti, ani daňový režim daňového subjektu-právnické osoby v úpadku, nýbrž se omezím toliko na problematiku podávání daňových přiznání v průběhu insolvenčního řízení, kde úpadek dlužníka je řešen reorganizací.
V případě daně z příjmů právnických osob se postup při podávání vstupního daňového přiznání v souvislosti s rozhodnutím o úpadku dlužníka neodchyluje od obecné úpravy stanovené v § 244 odst. 16 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“). Vrátíme-li se tedy k původnímu zadání, pak dle § 244 odst. 1 DŘ je daňový subjekt povinen podat řádné daňové tvrzení (a to i v případě, že původní lhůta pro podání daňového tvrzení dosud neuplynula) za tu část zdaňovacího období, která uplynula do dne předcházejícího účinnosti rozhodnutí o úpadku a za kterou nebylo dosud podáno (popřípadě též daňová tvrzení za předchozí zdaňovací období, za která nebyla dosud podána - k tomu viz ustanovení § 245 DŘ). Přeneseno na konkrétní údaje to znamená, že osoba s dispozičními oprávněními k majetkové podstatě, kterou bude s přihlédnutím k výše uvedeným údajům dlužník, podá ve lhůtě
30 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku daňové tvrzení za uplynulou část zdaňovacího období, tj. od 1. 1. 2012 do 10. 9. 2012. Řečeno slovy akademického komentáře – řádné daňové tvrzení se tak týká pouze části zdaňovacího období, která uplynula do dne předcházejícího účinnosti rozhodnutí o úpadku a za kterou zároveň dosud nebylo řádné daňové tvrzení podáno.
Daňový řád současně s tím prodloužení lhůty pro podání tohoto řádného daňového tvrzení výslovně vylučuje a tentýž závěr se týká i možnosti navrácení lhůty v předešlý stav. Důvodem je zejména skutečnost, že správce daně musí takto deklarovanou daňovou pohledávku přihlásit řádně a včas do insolvenčního řízení1 v duchu zásad péče řádného hospodáře a přitom bude zcela logicky postupovat mimo jiné i z údajů uvedených v daňovém tvrzení. Nicméně i samotná „šibeniční“ lhůta pro přihlášení pohledávky k insolvenčnímu soudu nemusí být v konečném důsledku tím zásadním problémem jako spíše samotná nezbytnost obstát v přezkumném jednání s tvrzením, co je vlastně pohledávka přihlašovaná a co již pohledávka za majetkovou podstatou, která se k insolvenčnímu soudu nepřihlašuje. Právě určení tohoto charakteru v případě pohledávek vážících se k přímým daním se jeví jako jeden z možných problémů v rámci uplatnění pohledávek v průběhu insolvenčního řízení ze strany správců daní -i s ohledem na potřebu respektovat základní parametry pro vymezení pohledávek za majetkovou podstatou dle ustanovení § 168 odst. 2 písm. e) IZ.
Ačkoli jinak zcela logicky platí obecná zásada, že nebýt úpadku dlužníka (v daném případě právnické osoby), podávalo by se daňové tvrzení za celé zdaňovací období, tj. od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 po jeho uplynutí v standardních lhůtách - buď nejpozději k 1. 4. 2013 bez daňového poradce, anebo nejpozději k 1. 7. 2013 s daňovým poradcem,
zjištění úpadku dlužníka ve formě vydání rozhodnutí o úpadku insolvenčním soudem nastavuje v daném kontextu úplně jiné podmínky.
Tyto podmínky se odrážejí zejména ve skutečnosti, že daňovému subjektu je zákonem uložena povinnost podat k rozhodnému dni stanovenému v ustanovení § 244 odst. 1 DŘ daňové tvrzení za uplynulou část zdaňovacího období.
Z hlediska celkové koncepce daně z příjmů to však nic nemění na tom, že zdaňovacím obdobím v případě tohoto dlužníka (poplatníka daně z příjmů právnických osob) zůstává kalendářní rok.
V tomto ohledu tedy i nadále platí základní pravidlo, že
zdaňovací období je pravidelný časový interval, za který nebo na který se základ daně stanoví a daň vybírá. Tento koncept se používá u všech přímých daní, pokud se nejedná o daně bez zdaňovacího období, což není tento modelový příklad.
2 Hovořímeli o stanovení základu daně, je třeba tento základ daně vymezit věcně i časově, přičemž k časovému vymezení nám slouží již
zmíněné zdaňovací období.
3
 
Existují nějaké výjimky z obecně zakotvených pravidel?
Postup a pravidla zakotvená v souvislosti s podáváním daňových tvrzení u daňového subjektu v úpadku ovšem nedopadají na situaci, kdy je tento dlužník-právnická osoba též plátcem DPH. Správa této nepřímé daně je upravena Hlavou IV zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Má se za to, že celá problematika upravující vznik nového zdaňovacího období plátce DPH v souvislosti se zjištěním jeho úpadku i podávání daňových tvrzení k této dani, včetně lhůt pro jejich podání a splatnost daně je ošetřena v ustanovení § 99 odst. 11 a § 101 odst. 2 ZDPH. Tyto zvláštnosti však nejsou jen výsadou ZDPH, ale i dalších hmotněprávních daňových zákonů - například § 38gb zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), nebo § 136a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.4 Ač původním záměrem normotvůrce při tvorbě celkové koncepce podávání daňových tvrzení u daňových subjektů v úpadku byla zcela jistě i snaha soustředit celou tuto problematiku, popř. její podstatnou část do příslušných ustanovení DŘ (dříve zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů), konečný výsledek opět vyzněl spíše ve prospěch speciálností a zvláštností té které daně tvořící daňovou soustavu České republiky, což na celkové přehlednosti a srozumitelnosti z pohledu daňového subjektu (či insolvenčního správce) nikterak nepřidá. O tom však případně až v některém z dalších pojednání na toto téma, neboť pro účely a zaměření tohoto článku zůstaneme pouze v oblasti přímých daní, tj. u daně z příjmů právnických osob.
 
Jaký vliv má na stanovení základu daně zdaňovací období v případě zjištění úpadku dlužníka?
V rámci plnění daňových povinností zmíněného dlužníka (poplatníka daně z příjmů právnických osob) poté v souvislosti s poučkou i smyslem zdaňovacího období nezbývá dlužníkovi v úpadku než, aby po skončení zdaňovacího období, ve kterém byl zjištěn jeho úpadek a soudem byla povolena reorganizace, podal za zbývající část zdaňovacího období od
rozhodnutí o úpadku do skončení zdaňovacího období, tj. od 11. 9. do 31. 12. 2012 ve lhůtě buď nejpozději do 1. 4. 2013 [je-li dlužník v souladu s ustanovením § 229 odst. 3 písm. c) IZ osobou s dispozičními oprávněními k majetkové podstatě], anebo s daňovým poradcem ve lhůtě nejpozději do 1. 7. 2013 daňové tvrzení za tuto zbývající část zdaňovacího období.
Je tomu tak proto, že daň z příjmů právnických osob
je daní za zdaňovací období, tedy takovou daní, u níž se základ daně načítá po celé zdaňovací období. Jde o daň běžnou, kterou lze stanovit až po uplynutí příslušného zdaňovacího období.
5
Pokud by chtěl normotvůrce i zákonodárce stanovit ohledně zdaňovacího období v souvislosti se zjištěným úpadkem dlužníka jinak, musel by tak stanovit v § 17a ZDP a postupovat shodně jako v případě ZDPH, kde zákonodárce například v souvislosti se zjištěním úpadku dlužníka (plátce DPH) koncipuje vznik nového zdaňovacího období. Obdobná právní úprava však v případě ZDP absentuje, a proto zůstává nezpochybnitelným faktem to, že zdaňovacím obdobím poplatníka daně z příjmů právnických osob, který se z různých důvodů ocitne v úpadku, zůstává kalendářní rok (příp. hospodářský). Na tomto závěru nemůže nic změnit ani povinnost podat daňové tvrzení za uplynulou část zdaňovacího období - například v souvislosti s vydáním rozhodnutí o úpadku - upravená v § 244 odst. 1 DŘ, jelikož
zdaňovací období je ZDP konstantně definováno dle ustanovení § 17a ZDP jako kalendářní rok. Zákonem zakotvená výjimka v podobě lhůty i období, za které se má podat daňové tvrzení, proto nemá žádný vliv na délku a trvání samotného zdaňovacího období.
6
Z tohoto pohledu je pak zásadní otázkou, zda lze z hlediska povinnosti podat daňové přiznání či tvrzení za uplynulou část zdaňovacího období, která je upravena v procesní normě - DŘ, dovozovat v reálné praxi i faktický vznik pohledávky za majetkovou podstatou po rozhodném dni -ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku ve vztahu k přímým daním, když tuto běžnou daň lze stanovit - bez ohledu na probíhající insolvenční řízení - až po uplynutí příslušného zdaňovacího období, jak již zmíněno dříve.
V reálné praxi to vypadá většinou tak, že bez ohledu na délku i vymezení zdaňovacího období převažuje praxe, která automaticky spojuje s rozhodnutím o úpadku i nastavení dělící čáry pro daňové pohledávky za období do rozhodnutí o úpadku - tzv. přihlašované a pro daňové pohledávky za období po rozhodnutí o úpadku, které jsou v souladu s ustanovením § 168 odst. 2 písm. e) IZ charakterizovány jako pohledávky za majetkovou podstatou, což v konečném důsledku znamená, že tomuto ustanovení IZ dává přednost v souvislosti s insolvenčním řízením před ustanovením § 17a ZDP, které upravuje délku zdaňovacího období u daně z příjmů právnických osob. Dosavadní většinová aplikační praxe však zůstává dlužna odpověď na otázku, zda toto bylo bezezbytku úmyslem jak normotvůrce, tak i zákonodárce v oblasti legislativy přímých daní, připočteme-li k tomu navíc i ten fakt, že z hlediska účinků spojených s dopady vydání rozhodnutí o úpadku se ustanovení § 17a ani vzdáleně nepodobá koncepci založené například v již zmíněném ustanovení § 99 odst. 11 ZDPH.
 
Jak je to s podáváním daňových tvrzení v případě, že insolvenční řízení trvá déle než jedno zdaňovací období?
Z předloženého časového popisu situace dále plyne, že daňový subjekt v úpadku (poplatník daně z příjmů právnických osob) procházel celý kalendářní rok 2013 povolenou reorganizací na základě schváleného reorganizačního plánu. Díky tomu proto vzniká takovému daňovému subjektu opět povinnost podat daňové přiznání za celé zdaňovací období, v daném případě za celé zdaňovací období kalendářního roku 2013.
Toto daňové tvrzení podá nejpozději k 1. 4. 2014 osoba s dispozičními oprávněními k majetkové podstatě, kterou je v souladu s ustanovením § 229 odst. 3 písm. c) IZ dlužník, anebo nejpozději k 1. 7. 2014 daňový poradce, kterému při dodržení zákonem stanoveného postupu udělil dlužník plnou moc pro podání tohoto daňového tvrzení.
Dojde-li v souladu s ustanovením § 364 odst. 2 IZ ke dni 15. 8. 2014 ke splnění reorganizačního plánu a tím pádem i ke skončení reorganizace jako takové, vzniká v návaznosti na text ustanovení § 244 odst. 3 DŘ povinnost
osobě s dispozičními oprávněními k majetkové podstatě dlužníka podat za uplynulou část zdaňovacího období, za kterou nebylo dosud podáno, daňové tvrzení a tvrzenou daň zahrnout do příslušného dokumentu. Lhůta k podání řádného daňového tvrzení v souladu s ustanovením § 244 odst. 5 DŘ činí 15 dnů a dnem rozhodným pro její počátek je den, kdy mělo dojít k jeho zpracování – v našem konkrétním případě pak den splnění reorganizačního plánu.
Pro účely našeho modelového případu to znamená, že dlužník coby osoba s dispozičními oprávněními k majetkové podstatě dle § 229 odst. 3 písm. c) IZ je povinen podat daňové tvrzení za období od 1. 1. 2014 do 15. 8. 2014.
V návaznosti na zmíněnou reorganizaci ještě možno dodat, že věřitelé mají ve vztahu k dlužníkovi celou řadu pojistek, aby dlužník plnil to, co slíbil. Jedná se zejména o ustanovení § 348 odst. 1 písm. e) IZ, které v souvislosti se schválením reorganizačního plánu soudem dlužníka mimo jiné zavazuje i k řádné a včasné úhradě pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených -tedy ihned poté, co se reorganizační plán stane účinným, ledaže bylo mezi dlužníkem a příslušným věřitelem dohodnuto jinak, což může být například aktuální v případě daňových pohledávek, které mohou vznikat po celou dobu plnění reorganizačního plánu v souvislosti s prodejem celé majetkové podstaty či například v kontextu s prodejem dlužníkova podniku.
Reorganizace jako jeden ze způsobů řešení dlužníkova úpadku je zajímavá i z pohledu zákonem poskytnutých jistých forem daňových výhod, resp. úlev, ale samotný rozbor této problematiky by si vyžádal rozsáhlý samostatný článek.
 
Namísto závěru
Ačkoli je problematika podávání daňových tvrzení v případě úpadku daňového subjektu na první pohled upravena celkem jednoznačně ve zvláštním ustanovení, které představuje v rámci DŘ § 244, zdání systémovosti i jednoznačnosti na první pohled celkem klame. I když by se jevilo celkem snesitelným i administrativně méně náročným řešením zakotvit problematiku podávání daňových tvrzení právě v případě úpadku daňového subjektu v příslušném speciálním ustanovení DŘ, převládá dosud více pohledů na věc i dominanci či specifika té které daně a kýžený cíl - mít alespoň v tomto případě jednoznačnou a přehlednou právní úpravu v oblasti plnění těchto povinností je zcela v nedohlednu.
Proto se v danou chvíli a daný čas každému, kdo je stižen úpadkem a musí se v rámci souhrnu všech různých povinností vypořádat i s těmi daňovými, vyplatí bedlivě sledovat a znát celou daňovou soustavu České republiky anebo se raději v tomto rámci nechat zastoupit daňovým odborníkem z řad daňových poradců. Na poměrně jednoduchém příkladě, kdy jsem pro účely článku ponechal stranou zcela záměrně problematiku nepřímých daní i situaci, kdy je například dlužník zaměstnavatelem a tedy i plátcem, je víc než dobře vidět, jak o širokou a specifickou oblast se jedná.
1 BAXA, DRÁB, KANIOVÁ, LAVICKÝ, SCHILLEROVÁ, ŠIMEK, ŽIŽKOVÁ.
Daňový řád, komentář.
II. díl. Praha: Wolters Kluwer, 2011, str. 1426.
2 VANČUROVÁ, LÁCHOVÁ.
Daňový systém ČR 2012.
Praha: 1. VOX a.s., 2012, str. 20-21.
3 JANOŠÍKOVÁ, MRKÝVKA, TOMAŽIČ a kol.
Finanční a daňové právo.
Plzeň: nakl. A. Čeněk, 2009, str. 299 a násl.
4 BAXA, DRÁB, KANIOVÁ, LAVICKÝ, SCHILLEROVÁ, ŠIMEK, ŽIŽKOVÁ.
Daňový řád, komentář.
II. díl, Praha: Wolters Kluwer, 2011, str. 1426.
5 VANČUROVÁ, LÁCHOVÁ.
Daňový systém ČR 2012.
Praha: 1. VOX a.s. 2012, str. 34.
6 K tomu srov. např. závěry z rozhodnutí NSS sp. zn. 2 Afs 104/2007-42.