Stavění lhůty pro stanovení daně

Vydáno: 2 minuty čtení
Stavění lhůty pro stanovení daně
Ondřej
Lichnovský
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 10. 2012, sp. zn. 2 Afs 33/2012. www.nssoud.cz
K předpisům:
„Novým daňovým řádem stanovená desetiletá objektivní lhůta tedy představuje maximální časový limit pro stanovení daně, avšak s určitou výhradou pro případy, kdy bylo vydáno pravomocné rozhodnutí soudu o spáchání daňového trestného činu (§ 148 odst. 6 nového daňového řádu); stanovit daň bez ohledu na uplynutí desetileté lhůty lze rovněž tehdy, podá-li již po uplynutí lhůty pro stanovení daně daňový subjekt řádné daňové přiznání a současně daň uhradí za účelem zániku trestnosti z důvodu účinné lítosti (§ 148 odst. 7 nového daňového řádu). S výjimkou uvedeného proto platí, že desetiletá lhůta pro stanovení daně v § 148 odst. 5 nového daňového řádu je lhůtou konečnou, jejíž běh nelze prodlužovat, přerušovat ani stavit ve smyslu § 148 odst. 2, 3, resp. 4 nového daňového řádu.“
Nový daňový řád nemá zcela jednoznačně vyřešenu otázku maximální délky lhůty pro stanovení daně. To zejména, zda oněch maximálních 10 let je lhůtou, kterou je možno stavět. Na tuto otázku pak dal odpověď Nejvyšší správní soud. Přitom je nutno říct, že se odchýlil od praxe, která byla zavedena v souvislosti s předchozím zákonem o správě daní a poplatků. Nyní tak lze říci, že oněch 10 let je skutečně hraničních, kdy tyto nelze nijak stavět či prodlužovat.