Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Vydáno: 14 minut čtení
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Jana
Šmídová
V roce 2014 jsem byl zaměstnán a zároveň jsem pobíral odměnu za výkon funkce člena zastupitelstva obce. Mám povinnost podat daňové přiznání za zdaňovací období 2014?
ODPOVĚĎ
Podle § 6 odst. 10 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), jsou funkčními požitky odměny za výkon funkce a plnění poskytovaná v souvislosti se současným nebo dřívějším výkonem funkce v:
1)
orgánech obcí a jiných orgánech územní samosprávy,
2)
státních orgánech,
3)
spolcích a zájmových sdruženích,
4)
odborových organizacích,
5)
komorách,
6)
jiných orgánech a institucích.
Pokud poplatníkovi plynou výše uvedené příjmy ze závislé činnosti (tzn. odměny za výkon funkce), pak se zdaňují podle § 6 odst. 1 písm. a) bodu 2 ZDP, a to vždy zálohovou daní bez ohledu na výši odměny. Při srážce zálohy je pouze rozhodující, zda poplatník má u plátce daně (obce) podepsané Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (dále jen „Prohlášení k dani“) na příslušné zdaňovací období (nebo jeho část) podle § 38k ZDP. Z toho je zřejmé, že v uvedeném případě nelze použít ustanovení § 6 odst. 4 ZDP, tzn. zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně. Z dotazu je zřejmé, že poplatníkovi plynou souběžně příjmy ze závislé činnosti od dvou plátců. Přičemž na stejné zdaňovací období, popř. na stejnou část zdaňovacího období může poplatník podepsat Prohlášení k dani pouze u jednoho plátce daně a uplatnit si slevy na dani, popř. daňové zvýhodnění. Pokud vycházíme z předpokladu, že poplatník nemá u plátce daně (obce) podepsané Prohlášení k dani (Prohlášení k dani bude mít poplatník zřejmě podepsané u svého zaměstnavatele) má povinnost po konci roku vypořádat svou daňovou povinnost prostřednictvím daňového přiznání (tzn. nelze mu provést roční zúčtování záloh), a to bez ohledu na celkovou výši odměny, kterou obdržel za výkon funkce v orgánech obcí (viz § 38g odst. 2 ZDP).
Jsem právnická osoba a v roce 2015 si budu pronajímat na mimořádnou zakázku zaměstnance prostřednictvím zahraniční agentury práce z Polska. Budu u těchto dodaných zaměstnanců v pozici plátce daně ze závislé činnosti?
ODPOVĚĎ
S účinností od 1.1.2015 došlo zákonem č. 267/2014 Sb. ke změně v § 6 odst. 2, § 38c odst. 2 a § 38h odst. 10 ZDP, a to k vymezení toho, „kdo je plátcem ze závislé činnosti“ v situaci mezinárodního pronájmu pracovní síly.
Český ekonomický zaměstnavatel, tj. uživatel pronajatých pracovníků, v situaci, kdy jsou mu pronajati pracovníci zahraniční agenturou práce se sídlem nebo bydlištěm v jiném členském státě Evropské unie (EU) nebo státě tvořícím Evropský hospodářský prostor (EHP), která má na území České republiky organizační složku, jejímž předmětem činnosti je zprostředkování zaměstnání na základě povolení podle zákona upravujícího zaměstnanost, již není od 1.1.2015 v postavení plátce daně ve vztahu k těmto pronajatým zaměstnancům. Povinnosti plátce daně v těchto případech od tohoto data plní organizační složka (stálá provozovna) zahraniční agentury práce, která je formálně právním zaměstnavatelem pronajímaných zaměstnanců. Z titulu přechodu povinností plátce daně na zahraniční agentury práce se sídlem nebo bydlištěm v EU či EHP, které mají na území ČR organizační složku a mají povolení k vykonávání činnosti zprostředkování zaměstnání na základě zákona upravujícího zaměstnanost, vzniká těmto organizačním složkám zahraničních agentur práce současně povinnost registrovat se jako plátce daně v souladu s ustanovením § 39b odst. 1 ZDP. Pokud nejsou splněny všechny výše uvedené podmínky, zdaňuje se jako doposud, tzn. u ekonomického zaměstnavatele.
V souvislosti s daňovým zvýhodněním od roku 2015 se různí výklady jednotlivých školitelů, jak správně vyplnit Prohlášení k dani. Jak postupovat v případě, když mám děti vyživované, avšak u zaměstnavatele je neuplatňuji a uplatňuje je pouze manželka? Musím vyplnit nový vzor Prohlášení k dani, i když daňové zvýhodnění neuplatňuji?
ODPOVĚĎ
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (Tiskopis 25 5457 MFin 5457 – vzor č. 24) – dále jen „Prohlášení k dani“ – vyplní všichni poplatníci, kteří v roce 2015 uplatňují (budou uplatňovat daňové zvýhodnění). Pokud poplatník neuplatňuje ve zdaňovacím období 2015 daňové zvýhodnění, přesto že má ve společně hospodařící domácnosti děti vyživované, může použít již podepsaný vzor Prohlášení k dani, tak jako i ostatní poplatníci, tzn. vzory č. 23 a nižší, není tedy nutné vyměňovat vzor u všech poplatníků.
Přímo k dotazu uvádíme, že v praxi mohou nastat tři níže uvedené situace:
1)
Ve společně hospodařící domácnosti všechny vyživované děti uplatňuje pouze jeden poplatník (neuplatňuje druhý poplatník) – uplatňující poplatník vyplňuje v části I. bod č. 3, nevyplňuje však v části II. bod c), je-li však druhý z poplatníků žijící ve společně hospodařící domácnosti zaměstnán, je nutno doložit potvrzením od jeho zaměstnavatele, že daňové zvýhodnění na vyživované děti neuplatňuje.
2)
Poplatník neuplatňuje daňové zvýhodnění (uplatňuje druhý poplatník) – poplatník, který neuplatňuje daňové zvýhodnění, nevyplňuje tabulku v části I. pod bodem č. 3 ani v části II. písmeno c), je-li však druhý z poplatníků zaměstnán a chce uplatnit daňové zvýhodnění u svého zaměstnavatele, vyžádá si poplatník, který neuplatňuje daňové zvýhodnění potvrzení od svého zaměstnavatele, že daňové zvýhodnění u něj neuplatňuje.
3)
Ve společně hospodařící domácnosti vyživované děti uplatňují oba poplatníci – oba poplatníci vyplňují v části I. bod č. 3 a v části II. písmeno c) a zároveň předloží oba potvrzení od zaměstnavatele druhého z poplatníků – a doloží potvrzením od zaměstnavatele – tiskopis 25 5556 MFin 5556 – vzor č. 1 (není vydáván tiskem).
V rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění si chci uplatnit „školkovné“, jak mám postupovat a jakým potvrzením mám doložit. Je pro tyto účely vydán tiskopis?
ODPOVĚĎ
Do vzoru č. 24 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro účely uplatnění v rámci ročního zúčtování záloh na daň byla zapracována sleva na dani podle § 35ba odst. 1 písm. g) zákona o daních z příjmů za umístění vyživovaného dítěte žijícího s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona. Vzhledem k tomu, že tuto slevu na dani je možné uplatnit již za zdaňovací období 2014, byla vydána v této souvislosti „Příloha k Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro účely ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2014“ (příloha tiskopisu 25 5457 MFin 5457 vzor č. 23 a předcházejících vzorů) – 25 5457 MFin 5457/1 (není vydávána tiskem).
Pozor! Uvedenou přílohu vyplňuje poplatník, tzn. neslouží pro účely potvrzení zařízení péče o děti předškolního věku. V souvislosti s uplatněným nárokem na výše uvedenou slevu na dani musí poplatník zároveň v rámci Prohlášení k dani prohlásit, že za stejné zdaňovací období slevu za umístění vyživovaného dítěte (myšleno konkrétního dítěte, které si uplatňuje tento poplatník) neuplatňuje jiný poplatník žijící s dítětem ve společně hospodařící domácnosti. Zároveň musí poplatník v předepsaném termínu plátci daně tuto slevu prokázat podle § 38l odst. 2 písm. f) ZDP – potvrzením zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v těchto zařízeních. Potvrzení musí obsahovat jméno vyživovaného dítěte poplatníka a celkovou částku výdajů, kterou za něj v příslušném zdaňovacím období poplatník uhradil (bez stravného). Pro tyto účely nebyl vydán tiskopis.
Žiji ve společně hospodařící domácnosti s družkou. Společně máme dvě děti a družka má z předcházejícího manželství ve své péči syna. V současné době je družka na mateřské dovolené a nemá žádné příjmy. Mohu si za těchto okolností já u zaměstnavatele uplatnit daňové zvýhodnění na jejího syna?
ODPOVĚĎ
Ne, nemůžete. Pro správnou aplikaci a posouzení nároku u poplatníka, který daňové zvýhodnění uplatňuje, je nutné nejdříve stanovit, které děti jsou pro poplatníka vyživované podle § 35c odst. 6 ZDP:
Jedná se o:
-
dítě vlastní, osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů,
-
dítě, které přestalo být u tohoto poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči,
-
dítě druhého z manželů (resp. dítě partnera dle zákona o registrovaném partnerství),
-
vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají dostatečné příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit.
Přičemž společně hospodařící domácnost (definice je uvedena v § 21e ZDP) pro účely daňového zvýhodnění je nutné vždy posuzovat z pohledu dítěte vyživovaného podle § 35c odst. 6 ZDP žijícího s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti a takto postupovat i při uplatnění nároku u zaměstnavatele při vyplnění bodu č. 3 části I. Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – vzoru č. 24. U druha nelze v rámci jedné společně hospodařící domácnosti posuzovat dohromady děti, které má společně s družkou (které jsou u něj vyživované jako děti vlastní), s dětmi, které má družka z dřívějšího vztahu, na které může podle § 35c odst. 6 zákona uplatnit daňové zvýhodnění pouze ona sama (a to bez ohledu na skutečnost, že nemá příjmy, ze kterých by mohla daňové zvýhodnění uplatnit). U druha se ale dohromady posuzují nejen děti, které má společně s družkou, ale i děti, které má z dřívějšího vztahu, pokud s ním nadále žijí ve společně hospodařící domácnosti (neboť na tyto děti mu rovněž podle citovaného ustanovení daňové zvýhodnění náleží).
Jak je to s výší daňového zvýhodnění v roce 2015 u poplatníků (oba jsou zaměstnáni) v případě dítěte svěřené do střídavé péče rodičů?
ODPOVĚĎ
Nelze vyloučit, že v případě dítěte svěřeného soudem do střídavé péče obou rodičů (u nichž neexistuje jedna společně hospodařící domácnost), bude na takové dítě uplatňováno daňové zvýhodnění po část roku jedním z rodičů a po druhou část roku druhým z rodičů s tím, že výše uplatňované částky daňového zvýhodnění na toto dítě nemusí být u obou rodičů stejná.
Bude tomu tak proto, že částka daňového zvýhodnění na to samé dítě se v těchto případech bude odvíjet od počtu vyživovaných dětí žijících ve společně hospodařící domácnosti u dvou různých poplatníků, kteří nevedou jednu společně hospodařící domácnost. Přitom jeden z těchto poplatníků (rodičů) může vyživovat ve své společně hospodařící domácnosti kromě dítěte, které má svěřeno do střídavé péče, ještě i další dítě vlastní, které má se současnou manželkou, apod.
Jsme firma, která tvoří mzdové programy pro plátce daně. V čem se liší Potvrzení o zdanitelných příjmech, které bylo vydáno pro rok 2015 oproti potvrzení pro rok 2014?
ODPOVĚĎ
Pro zdaňovací období 2015 byl vydán nový vzor Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění – vzor č. 23. Do tohoto vzoru bylo zapracováno daňové zvýhodnění u vyživovaných dětí poplatníkem podle jednotlivých výší. To znamená, že od zdaňovacího období 2015 jsou v tiskopise u daňového zvýhodnění nové sloupce, do kterých se uvádí jednotlivé kalendářní měsíce, ve kterých bylo poskytnuto zaměstnavatelem daňové zvýhodnění ve výši na jedno, ve výši na druhé a ve výši na třetí a každé další vyživované dítě.
Tyto sloupce se vyplňují např.:
-
ve výši na jedno 1 – 12 v případě, kdy poplatník uplatňoval po celý rok pouze jedno vyživované dítě, nebo v případě, že vyživované dítě bylo např. uplatněno prvních půl roku,
-
ve výši na druhé dítě – tzn. v potvrzení bude uvedeno 1 – 6 a následně půl roku ve výši na jedno dítě tzn. bude uvedeno 7 – 12.
V tiskopise taktéž mohou být uvedené jednotlivé měsíce, např. 1, 4, 10, 11, 12. Řádek 14 „Solidární zvýšení daně u záloh (§ 38ha ZDP)“ pak slouží zejména jako informativní řádek pro plátce daně (při změně zaměstnavatelů), aby druhý zaměstnavatel nepřehlédl, že u tohoto poplatníka je obzvlášť nutné sledovat celkovou výši příjmů pro určení, zda je možné mu po konci roku provést roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění popř. zda poplatník je povinen podat daňové přiznání. Na řádku 15 se pak nově uvádí vyplacené příspěvky zaměstnavatelem na soukromé životní pojištění poplatníka, které byly u poplatníka v uvedeném zdaňovacím období od daně osvobozeny podle § 6 odst. 9 písm. p) bodu 3 ZDP (bylo zapracováno v souladu s novými podmínkami pro soukromé životní pojištění od zdaňovacího období 2015). Dále bylo do řádku 19, kde jsou údaje z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, doplněno „V rámci ročního zúčtování záloh byla při výpočtu daně zohledněna částka ve výši... Kč podle § 15 odst. 5 zákona a částka ve výši ... Kč podle § 15 odst. 6 zákona“. Údaj na řádku 15 a 19 pak slouží jako informace pro poplatníka pro účely případného dodanění částek v rámci daňového přiznání v situacích, kdy poplatník poruší podmínky zákona o daních z příjmů a nezdanitelné části základu daně podle § 15 odst. 5 a 6 ZDP, případně příspěvek zaměstnavatele na soukromé životní pojištění poskytnutý podle § 6 odst. 9 písm. p) bod 3 zákona o daních z příjmů je povinen dodanit.
Zároveň s výše uvedeným tiskopisem na zálohovou daň byl vydán pro zdaňovací období 2015 nový vzor č. 2 tiskopisu MFin 5460/A – Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce podle § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně.
Rozdíl oproti roku 2014 je v tom, že daňový nerezident může zahrnout příjmy z dohod o provedení práce, z nichž byla sražena daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně do daňového přiznání za zdaňovací období 2015 pouze za předpokladu, že je rezidentem členského státu EU nebo dalších států, které tvoří EHP.