Důkazní nouze ve vztahu k tvrzením daňového subjektu

Vydáno: 3 minuty čtení
Důkazní nouze ve vztahu k tvrzením daňového subjektu
Ondřej
Lichnovský
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 7. 2012, sp. zn. 8 Afs 71/2011. www.nssoud.cz
K předpisům:
-
§ 98
„Nejvyšší správní soud také zdůrazňuje, že správce daně pochybil, pokud zcela opomněl uplatněné výdaje za situace, kdy se jednalo o výdaje, které musely být pro dosažení příjmů zcela logicky vynaloženy, byť jejich skutečná výše nebyla spolehlivě prokázána. Jiný způsob než úplatné nabytí předmětných vozidel (např. jejich odcizení) nemá oporu v obsahu správního spisu. Správce daně měl zohlednit i možné výdaje, pokud měl za prokázané příjmy, které měly stěžovateli plynout z prodeje vozidel, a vycházel z předpokladu, že stěžovatel vozidla nabyl. V této souvislosti zdejší soud odkazuje na ustálenou judikaturu, podle níž správce daně je povinen dbát na to, aby daň byla stanovena ve správné výši, ať již použije jakýkoliv způsob pro její stanovení (blíže viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 6. 2007, čj. 2 Afs 184/2006-123, či nálezy Ústavního soudu ze dne 18. 4. 2006, sp. zn. II. ÚS 664/2004, č. 85/2006 Sb. ÚS, a ze dne 1. 9. 2010, sp. zn. IV. ÚS 591/2008, č. 179/2010 Sb. ÚS). Je-li základem daně (dílčím základem daně) příjem snížený o výdaje, nelze na výdaje zcela rezignovat a nerespektovat pravidla pro stanovení daně. Uzná-li správce daně určitou část příjmů ke zdanění, a odebere tedy poplatníkovi část jeho majetku, musí přiznat i
relevantní
část výdajů objektivně minimálně nutných na jeho pořízení (blíže viz rozsudek ze dne 21. 9. 2007, čj. 5 Afs 148/2006-50, č. 1396/2007 Sb. NSS).“
V rámci daňového řízení je obvyklou praxí, že důkazní nouze daňového subjektu je vykládána vždy v jeho absolutní neprospěch. To i v případě, kdy např. daňový subjekt z povahy svého podnikání musel určité náklady na dosažní výnosů vynaložit (odhlédneme-li od varianty, že zboží odcizil). Jak však ukázal Nejvyšší správní soud, tak v těchto případech je povinností správce daně jisté minimální náklady daňovému subjektu vždy uznat, byť ten své důkazní břemeno neustál. Obdobný postup se pak nabízí také u daně z přidané hodnoty. Přitom je zcela nerozhodné, zda se jedná o daň stanovenou dokazováním či pomůckami tak, jak tomu bylo v tomto případě.