Nečinnost x nezákonný zásah

Vydáno: 2 minuty čtení
Nečinnost x nezákonný zásah
Ondřej
Lichnovský
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 7. 2012, sp. zn. 5 Ans 11/2012. www.nssoud.cz
K předpisům:
„Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 29. 5. 2012, č. j. 31 A 6/2012 - 29, zamítl žalobu označenou jako „žaloba na ochranu proti nečinnosti žalovaného“, kterou se žalobce domáhal toho, aby žalovanému byla uložena povinnost v daňovém řízení, vedeném s žalobcem k dani z přidané hodnoty za čtvrté čtvrtletí roku 2009, ukončit prováděnou daňovou kontrolu.“
„V daném případě vyvstávají pochybnosti vzhledem k tomu, že krajský soud kvalifikoval podanou žalobu podle jejího označení jako žalobu na ochranu proti nečinnosti správního orgánu podle § 79 a násl. s. ř. s., přestože se stěžovatel podle jejího obsahu a vzhledem k formulaci žalobního petitu nedomáhal vydání rozhodnutí správního orgánu ve věci samé ani osvědčení, nýbrž ukončení daňové kontroly (k tomu srov. mj. usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 11. 2010, č. j. 7 Aps 3/2008-98, publikované pod č. 2206/2011 Sb. NSS), což ovšem nemohlo být předmětem žaloby na ochranu proti nečinnosti správního orgánu, ale případně, po odstranění zmiňovaných rozporů, žaloby na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu. Touto otázkou se však Nejvyšší správní soud, jak již bylo řečeno, po zpětvzetí kasační stížnosti nemohl zabývat.“
V uvedené věci se žalobce domáhal ochrany proti nezákonnému zásahu, který dle jeho názoru spočíval v otálení s ukončením daňové kontroly (daňový subjekt požadoval ukončení kontroly bez nálezu). Jak však ve svém rozhodnutí správně poukázal Nejvyšší správní soud, tak v řízení proti nečinnosti správního orgánu lze po soudu žádat toliko vydání rozhodnutí. Daňová kontrola bez nálezu však vydáním rozhodnutí končit nemusí (i když i o tomto by se dalo polemizovat). Z tohoto důvodu tak chce-li žalobce dosáhnout ukončení daňové kontroly bez nálezu, je nutno jít jedině cestou žaloby na ochranu před nezákonným zásahem.

Související dokumenty

Zákony

150/2002 Sb., soudní řád správní