Lhůty u žalob na ochranu před nezákonným zásahem

Vydáno: 3 minuty čtení
Lhůty u žalob na ochranu před nezákonným zásahem
Ondřej
Lichnovský
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 8. 2012, sp. zn. 9 Aps 3/2012. www.nssoud.cz
K předpisům:
„U žaloby na ochranu před nezákonným zásahem je však situace jiná. Žaloba musí být podle § 84 odst. 1 s. ř. s. podána do dvou měsíců ode dne, kdy se žalobce dozvěděl o nezákonném zásahu, nejpozději však do dvou let od okamžiku, kdy k němu došlo.
Objektivní lhůta vztahující se k okamžiku, kdy k tvrzenému nezákonnému zásahu došlo, nebude zpravidla činit potíže. Bude počítána např. od oznámení daňovému subjektu o tom, že bude kontrola provedena (zejména v případě kontroly, která by měla být prováděna po uplynutí lhůty k vyměření či doměření daně) či od sdělení, co bude jejím obsahem (u kontroly nezákonně opakované). Při nedostatku specifikace obsahu kontroly bude lhůta počítána od okamžiku faktického zahájení a vymezení kontroly, při formálně bezvadném vymezení od vybočení ze zákonných mezí v průběhu kontroly. Obecně lze říci, že lhůta bude vždy počítána od okamžiku, kdy došlo k úkonu, který je žalobcem označován za nezákonný.
Oproti tomu je lhůta subjektivní vždy vázána na vědomost žalobce o nezákonném zásahu. Jestliže došlo k vyčerpání jiných prostředků ochrany či nápravy před podáním žaloby, subjektivní lhůtu je třeba vztahovat k vědomosti o vyřízení tohoto prostředku, v daném případě vyřízení námitek. V opačném případě by podání námitek, jejichž jediným smyslem je operativní zajištění nápravy vadného postupu kontrolního pracovníka, ztratilo jakýkoliv smysl. Může ovšem nastat i situace, kdy nadřízený pracovník oprávněný k rozhodnutí o námitkách proti postupu kontrolního pracovníka o námitkách rozhodne po uplynutí lhůty pro jejich vyřízení či nerozhodne vůbec. V takovém případě je třeba lhůtu k podání žaloby počítat od okamžiku marného uplynutí lhůty pro vyřízení námitek (srovnej usnesení rozšířeného senátu).“
V tomto rozsudku Nejvyšší správní soud interpretoval ustanovení § 84 odst. 1 SŘS, kdy přitom vycházel zejména z usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2005, čj. 2 Afs 144/2004-110, publikovaném pod č. 735/2006 Sb. NSS. Předmětem
interpretace
pak byla otázka objektivní a subjektivní lhůty pro podání žaloby na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu. Závěrem pak je, že zatímco objektivní lhůta se odvíjí od okamžiku, kdy k tvrzenému nezákonnému zásahu došlo, subjektivní lhůta se odvíjí až od chvíle, kdy žalobce vyčerpal prostředky ochrany. Ve vztahu k subjektivní lhůtě tak není rozhodné, kdy se žalobce o zásahu prvně fakticky dozvěděl, když zákon (dle intepretace Nejvyššího správního soudu) za tento okamžik považuje teprve vyčerpání prostředků ochrany.

Související dokumenty

Zákony

150/2002 Sb., soudní řád správní