Obnova řízení ve vztahu k zavinění

Vydáno: 2 minuty čtení
Obnova řízení ve vztahu k zavinění
Ondřej
Lichnovský
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 7. 2012, sp. zn. 1 Afs 43/2012. www.nssoud.cz
K předpisům:
„Nejvyšší správní soud se zcela ztotožňuje s názorem žalovaného i krajského soudu, kteří posoudili jako chybné tvrzení stěžovatele, že nalezené doklady omylem připojené k dokladům jiného daňového subjektu jsou novum v řízení a odůvodňují tak obnovení řízení. Naopak, doložené doklady je nutno posoudit jako skutečnosti, které objektivně existovaly, stěžovatel o nich věděl a mohl a měl je uplatnit již v původním řízení o dani. Skutečnost, že je stěžovatel neměl k dispozici či je nemohl nalézt, není důvodem podřaditelným pod zákonem stanovené podmínky pro povolení obnovy řízení.“
Otázka novot v daňovém řízení způsobilých umožnit obnovu řízení, není nijak jednoduchá. Přitom je třeba pamatovat, že rozhodnou je zde otázka zavinění. V předmětné věci pak daňový subjekt našel doklady, které omylem přiřadil k jiné věci. Na základě těchto dokladů pak požadoval obnovu řízení. Nejvyšší správní soud však došel k závěru, že zde existuje zavinění na straně daňového subjektu, kdy z tohoto důvodu nejsou splněny podmínky pro obnovu řízení.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád