Zápočet pohledávek a závazků v různých měnách

Vydáno: 1 minuta čtení
Zápočet pohledávek a závazků v různých měnách
Ing.
Ivana
Pilařová
Odběrateli fakturujeme v USD, tento obchodní partner nám fakturuje v CZK. Je možné započítat proti sobě pohledávky v USD a závazky v CZK? Je použit denní kurz ČNB. Je možné zápočet provést jednostranně, tedy bez odsouhlasení protistrany nebo by byl takový zápočet neplatný?
Související předpisy:
*
§ 358 až 364 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
*
§ 580 a 581 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Cizoměnové pohledávky a závazky je možné vzájemně započítat s pohledávkami a závazky v české měně. Pro tyto účely je vhodné u cizoměnového vztahu zvolit kurs platný k datu zápočtu. Vzniklé kursové rozdíly jsou účtovány výsledkově a jsou součástí základu daně.
Jednostranným právním úkonem (tedy pouze s oznámením protistraně bez jejího výslovného odsouhlasení) je možné započítat závazkové vztahy splatné, vymahatelné a nepromlčené. Dohodou stran je pak možné započítat jakékoliv existující závazkové vztahy.