Přerušení prekluzivní lhůty v odvolacím řízení

Vydáno: 4 minuty čtení
Přerušení prekluzivní lhůty v odvolacím řízení
Ondřej
Lichnovský
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 6. 2012, sp. zn. 9 Afs 8/2012. www.nssoud.cz
K předpisům:
-
„Ne všechny úkony, provedené v odvolacím řízení, které žalovaný byť po právu provede, však budou splňovat podmínky kvalifikovaného úkonu. Pro to, aby se mohlo jednat o úkon kvalifikovaný, znamenající přerušení prekluzivní lhůty a založení běhu lhůty nové, se musí jednat o úkon vůči daňovému subjektu; vycházející z určitých pochybností o správnosti postupu daňového subjektu nebo o správnosti výše předchozího vyměření, který je svou povahou přiměřený rozsahu nezbytných zjištění a jsou při něm zachována práva daňového subjektu na součinnost.“
„Výzva odvolacího orgánu k dodatečnému vysvětlení určitých sporných skutečností či předložení dalších důkazů je zcela legitimním procesním prostředkem, současně však automaticky nemá za následek přerušení prekluzivní lhůty a nastolení lhůty nové. Takto zjednodušený výklad úkonu směřujícího k vyměření daně, resp. jejímu dodatečnému stanovení, by v podstatě znamenal, že jakákoliv výzva správce daně, učiněná v odvolacím řízení za účelem doplnění tohoto řízení či odstranění případných vad, by bez dalšího způsobila obnovení tříleté prekluzivní lhůty. Účelem zavedení prekluzivních lhůt pro vyměření daně však bylo stimulovat správce daně k včasnému výkonu jeho práv a povinností a z hlediska právní jistoty daňových subjektů pak nastolit situaci, kdy po jejich uplynutí zanikají i jejich povinnosti. Proto není možné každý úkon správce daně považovat za kvalifikovaný úkon ve smyslu ustanovení § 47 odst. 2 zákona o správě daní a poplatků, ale je nutno pečlivě posuzovat obsah každé odvolacím orgánem učiněné výzvy, a to jak z hlediska jejího účelu, tak z hlediska charakteru výzvou požadovaných skutečností.“
„V posuzované věci je zřejmé, že výzva žalovaného nesměřovala k prokázání nových zjištění či skutečností, které vyšly najevo teprve v průběhu odvolacího řízení. Z jejího obsahu je naprosto nepochybné, že se týkala již jednou stěžovatelkou předložených důkazů, jakož i skutečností známých správci daně z průběhu daňové kontroly respektive z provedené svědecké výpovědi.“
„Výzva žalovaného se tak týkala výhradně skutečností, které již byly správci daně známé a které měly být primárně vyhodnoceny v rámci provedené daňové kontroly. Pokud se tak nestalo a žalovaný je nucen závěry správce daně i za součinnosti daňového subjektu znovu přehodnotit, je výzva vztahující se k vysvětlení či objasnění již známých skutečností sice výzvou zákonnou, nemůže však být podle Nejvyššího správního soudu způsobilá přerušit dosavadní běh prekluzivní lhůty a založit lhůtu novou.“
V minulosti dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že např. výslech svědka v odvolacím řízení přerušuje lhůtu pro vyměření daně. Nyní však Nejvyšší správní soud tuto svou judikaturu zpřesnil v tom smyslu, že takovéto úkony musejí vzejít z novot v odvolacím řízení. Jedná-li se však o novoty, které již měly být zjištěny v prvním stupni, přičemž pochybením správce daně se tak nestalo, pak ani takovýto úkon nemůže prekluzivní lhůtu ovlivnit.

Související dokumenty

Zákony

337/1992 Sb., o správě daní a poplatků