Význam stanoviska generálního advokáta

Vydáno: 1 minuta čtení
Význam stanoviska generálního advokáta
Ondřej
Lichnovský
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 6. 2012, sp. zn. 8 Afs 18/2011. www.nssoud.cz
„Stanovisko generálního advokáta obecně představuje detailní rozbor případu zakončený návrhem rozhodnutí a často představuje nezbytný doplněk rozsudku, koncipovaného po francouzském vzoru ve strohém magistrátním stylu (srov. Bobek, M. et al. Předběžná otázka v komunitární právu. Praha : Linde, 2005, s. 281 a násl. a s. 348 a násl.). Stanovisko tak i v případech, kdy se od něj Soudní dvůr odchýlí, představuje důležité vodítko pro interpretaci rozsudku.“
Chce-li daňový subjekt v rámci daňového řízení argumentačně využít závěrů rozsudků Soudního dvora EU, lze mu jen doporučit, aby si zároveň v téže věci prošel stanovisko generálního advokáta. Zatímco rozsudek bývá zpravidla stručný, ve stanovisku je možno najít mnohem podrobnější argumentaci. A byť se tato může od závěrů rozsudku někdy odchylovat, plní stanovisko významnou interpretační úlohu.

Související dokumenty