Osvobození s nárokem na odpočet - podvod na DPH

Vydáno: 3 minuty čtení
Osvobození s nárokem na odpočet – podvod na DPH
Ondřej
Lichnovský
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 5. 2012, sp. zn. 1 Afs 26/2012. www.nssoud.cz
K předpisům:
„Má-li Nejvyšší správní soud stručně hlavní důvody rozhodnutí žalovaného shrnout, podařilo se mu prokázat, že se stěžovatelka účastnila jednání, o němž musela vědět, že má rysy daňového podvodu. Z účetnictví stěžovatelky vyplynulo, že jde o společnost s minimálním pohybem kapitálu, a to převážně v řádech stokorun. Vedle toho však stěžovatelka obchodovala výhradně právě v tomto případě posuzované sporné transakce v řádech desítek milionů Kč, jejichž výsledkem je uplatnění nadměrného odpočtu CPH. Předtím stěžovatelka nikdy se softwarem a s počítačovými hrami neobchodovala, neměla s tímto typem podnikání žádné zkušenosti. Nedostatečně si ověřila hodnověrnost svého dodavatele, společnosti BOSLIE. Právě od ní nakoupila software a následně jej tentýž den, 2. 1. 2006, prodala s minimálním ziskem do Spojených arabských emirátů. Cena, za kterou mezi sebou společnosti na území České republiky počítačové hry obchodovaly, několikanásobně převyšovala reálnou cenu tohoto zboží. Stěžovatelka se vůbec nepokusila jakýmkoliv rozumným způsobem zjistit cenu počítačových her před tím, než je nakoupila; její následné pokusy toto vysvětlit před správcem daně (např. později doloženým znaleckým posudkem Ing. Zápotockého) byly vnitřně rozporné a zcela nepřesvědčivé. V podstatě všechny platby za zboží nebyly činěny převodem peněz, ale postupováním pohledávek, které proti sobě jednotliví účastníci podvodných transakcí měli. Například stěžovatelka postoupila svou pohledávku za svým odběratelem ze Spojených arabských emirátů společnosti BOSLIE, tedy vlastnímu dodavateli. BOSLIE pak tyto pohledávky dále postoupila na FR production, tedy společnost, která stála na samém počátku celé podvodné transakce. Ačkoliv byly BOSLIE i stěžovatelka zavázány k dodání 100 000 kusů předmětného zboží, dodávky po dodání 60 000 kusů záhadně ustaly, aniž by některá ze stran požadovala smluvně ujednané plnění. Z kontextu případu je zřejmé, že dodávky ustaly právě v souvislosti se zahájením vytýkacího řízení správcem daně.“
Na tomto místě je uveden případ, kdy daňovému subjektu nebylo přiznáno osvobození od daně z důvodu, že vědět měl nebo mohl, že se účastní podvodů na DPH. Daňový subjekt usvědčily jednotlivé okolnosti obchodování. Jednak daňový subjekt před započetím neměl žádné zkušenosti s takovýmto typem obchodu (dodání počítačových her). Navzdory tomu bylo obchodováno hned od počátku v obrovském objemu. Samotné platby pak probíhaly formou postupování pohledávek „v kruhu“. Také cena plnění byla odlišná od cen reálných. Ze všech těchto důvodů tak nebyl přiznán nárok na osvobození od daně.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty