Pořadí úhrady daně

Vydáno: 2 minuty čtení
Pořadí úhrady daně
Ondřej
Lichnovský
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 3. 2012, sp. zn. 1 Afs 18/2012. www.nssoud.cz
K předpisům:
-
§ 152 DŘ.
„Způsob úhrady daně určuje § 59 zákona č. 337/1992 Sb., podle něhož musí „plátce“ daně specifikovat, na kterou daň je platba určena; podle odst. 2 téhož ustanovení, je-li platba specifikována, pak správce daně přijme platbu na určenou daň. Úhradu daně má správce daně povinnost užít na úhradu daňových povinností v přesně stanoveném pořadí (odst. 5). Úhradu použije nejprve na úhradu nákladů řízení, jsou-li uhrazeny, pak na úhradu pokut a penále, nejsou-li nedoplatky ani zde, pak užije platbu daně na úhradu zvýšení daně. Není-li ani zde evidován nedoplatek, pak užije platbu na nejstarší nedoplatky na dani a až po jejich uhrazení smí užít platbu na úhradu běžné daně. Není tedy vůbec závislé na vůli daňového subjektu, jak je s úhradou jeho platby správcem daně naloženo; tento postup však není závislý ani na vůli správce daně; je pevně fixován zákonnou úpravou. Caňový subjekt má povinnost provést úhradu každé daně ve lhůtě, kterou určuje zákon nebo správce daně svým rozhodnutím a uhrazenou daň specifikovat. Poté však nastupuje povinnost správce daně naložit s úhradou pouze tak, jak mu určuje zákon (§ 59 odst. 5). Znamená to, že ačkoliv daňový subjekt specifikuje daň, na kterou platba náleží (zde daň z převodu nemovitostí), povinností správce daně je hlídat nejstarší nedoplatky na této dani a existují-li, pak platbou musí hradit přednostně právě je. Až zbylá část platby může být užita na úhradu běžné platby daní.“
Pořadí úhrady daně je striktně řešeno zákonem. Nicméně určitá „svoboda“ zde stále existuje. Daňový subjekt tak může určit, kterou daň chce uhradit. Označí-li tak např. DPH, půjde platba prioritně na tuto daň. To nezávisle na tom, že na dani z příjmu má historický nedoplatek. Pokud však chtěl uhradit splatnou daň na DPH, avšak na této dani již má historický nedoplatek, bude prioritně uhrazen tento nedoplatek, to dle ustanovení § 152 DŘ.