Celní zákon a jeho novela, 3. část

Vydáno: 32 minut čtení

Tímto, v pořadí již třetím článkem (předchozí dva publikovány v měsíčníku Daně a právo č. 4/2012 a 5/2012), pokračujeme v sérii příspěvků s komentářem k novele Celního zákona, provedené zákonem č. 104/2011 Sb. , která je v účinnosti od 1. 7. 2011. V tomto příspěvku se budeme zabývat celním dluhem, doměřením celního dluhu a celními delikty.

Celní zákon a jeho novela – 3. část
Tomáš
Hájíček
 
Celní dluh
Clo je příjmem rozpočtu Evropské unie. Zatímco vznik daňové povinnosti u jednotlivých daní je v rámci správy daní upraven zvláštními daňovými zákony (srov. např. § 21 zákona č. 235/2004 Sb. u daně z přidané hodnoty či § 9 zákona č. 353/2003 Sb. u spotřební daně) coby
lex specialis
, alternativy vzniku celního dluhu jsou založeny v Hlavě VII. Kapitole 2. Nařízení Rady č. 2913/92 (
Celní
kodex
Společenství).
Celní
kodex
tedy v taxativně vymezených případech stanoví právní titul k vyměření cla v rámci veřejné správy při výkonu celnictví, přičemž celní dluh může vzniknout jak při dovozu, tak při vývozu zboží.
Tak zvané vývozní clo (které je uplatňováno v méně častých případech) je v obecné právní úpravě konstituováno ustanoveními čl. 20 odst. 1 (v návaznosti na celní sazebník Evropských společenství) a čl. 161 odst. 1 (upravuje celní režim vývoz) Celního kodexu.
Vznik celního dluhu při vývozu zboží
je založen ve třech zákonných alternativách:
*
Dle čl. 209 odst. 1 Celního kodexu vývozem zboží podléhajícího vývoznímu clu z celního území Společenství
na podkladě celního prohlášení
(zde se jedná o dobrovolné plnění celního dluhu vzniklého při vývozu zboží).
*
Dle čl. 210 odst. 1 Celního kodexu vývozem zboží podléhajícího vývoznímu clu z celního území Společenství
bez celního prohlášení
(zde přichází v úvahu např. nelegální vývoz zboží podléhajícího vývoznímu clu, při porušení právní povinnosti dané ustanovením čl. 161 odst. 2 a 5 Celního kodexu1).
*
Dle čl. 211 odst. 1 Celního kodexu
nedodržením podmínek, za nichž bylo povoleno, aby zboží opustilo celní území Společenství s částečným nebo úplným osvobozením od vývozního cla
U dovozu zboží
vzniká celní dluh v následně uvedených případech, přičemž pro lepší orientaci uvádím srovnání právních norem dle Celního kodexu s právními normami dle zákona o dani z přidané hodnoty (jenž se uplatňuje při stanovení daně v souvislosti s dovozem zboží ze třetích zemí v zákonem stanovených případech) v následující tabulce.
+---------------------------------------------------------------------------+------------------------------+----------------------------+ |              Vznik celního dluhu              |   Dle celního kodexu   |   Dle zákona o dani   | |                                      |               |   z přidané hodnoty   | +---------------------------------------------------------------------------+------------------------------+----------------------------+ | Propuštěním zboží podléhajícího dovoznímu clu do volného oběhu      | Článek 201 odst. 1 písm. a) | § 23 odst. 1 písm. a)   | +---------------------------------------------------------------------------+------------------------------+----------------------------+ | Propuštěním zboží podléhajícího dovoznímu clu do režimu dočasného použití | Článek 201 odst. 1 písm. b) | § 23 odst. 1 písm. c)   | | s částečným osvobozením od dovozního cla                 |               |              | +---------------------------------------------------------------------------+------------------------------+----------------------------+ | Protiprávním vstupem zboží podléhajícího dovoznímu clu na celní území   | Článek 202 odst. 1 písm. a) | § 23 odst. 1 písm. d)   | | Společenství (jde o nezákonný dovoz)                   |               |              | +---------------------------------------------------------------------------+------------------------------+----------------------------+ | Protiprávním přemístěním zboží podléhajícího dovoznímu clu, umístěného  | Článek 202 odst. 1 písm. b) | § 23 odst. 1 písm. h)   | | do svobodného pásma nebo svobodného skladu2 do jiné části celního     |               |              | | území Společenství                            |               |              | +---------------------------------------------------------------------------+------------------------------+----------------------------+ | Odnětím zboží podléhajícího dovoznímu clu celnímu dohledu         | Článek 203 odst. 1      | § 23 odst. 1 písm. h)   | +---------------------------------------------------------------------------+------------------------------+----------------------------+ | Nesplněním některé povinnosti vyplývající z dočasného uskladnění zboží,  | Článek 204 odst. 1 písm. a) | § 23 odst. 1 písm. f), g)