Zdanění promlčených závazků - nepravá retroaktivita

Vydáno: 3 minuty čtení
Zdanění promlčených závazků – nepravá retroaktivita
Ondřej
Lichnovský
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 3. 2012, sp. zn. 8 Afs 67/2011. www.nssoud.cz
K předpisům:
„V posuzované věci je sporným výklad § 23 odst. 3 písm. a) bodu 12 zákona o daních z příjmů ve znění zákona č. 261/2007 Sb. Uvedená novela stanovila povinnost daňového subjektu zvýšit základ daně o částku neuhrazeného závazku zachyceného v účetnictví daňového subjektu (dlužníka) a odpovídajícího pohledávce, od jejíž splatnosti uplynulo třicet šest měsíců nebo která se promlčela (s výjimkami blíže uvedenými v tomto ustanovení, které však nejsou v posuzovaném případě podstatné ani sporné).
Zdejší soud tak dospěl k závěru, že aplikace § 23 odst. 3 písm. a) bodu 12 zákona o daních z příjmů na případ stěžovatele má účinky nepravé retroaktivity.
Ačkoliv je tedy nepravá
retroaktivita
zásadně přípustná, nelze
a priori
vyloučit, že zájem jednotlivce na aplikaci předchozí právní úpravy v konkrétním případě převáží nad veřejným zájmem na její změně s ohledem na zásadu právní jistoty a ochrany důvěry v právo.
S ohledem na výše uvedené závěry Nejvyšší správní soud musel posoudit, zda je na straně stěžovatele dán takový zájem na použití právní úpravy účinné před novelizací zákona o daních z příjmů zákonem č. 261/2007 Sb., který by při vzájemném poměřování převážil nad veřejným zájmem na dodanění neuhrazených závazků ve smyslu § 23 odst. 3 písm. a) bodu 12 zákona o daních z příjmů. Zdejší soud takový zájem na straně stěžovatele neshledal, a naopak dospěl k závěru o dostatečném odůvodnění veřejného zájmu na změně právní úpravy.“
Počínaje rokem 2008 vznikla daňovým subjektům povinnost dodanit své promlčené závazky. Tato povinnost má přitom účinky nepravé retroaktivity. Z tohoto důvodu tak dle Nejvyššího správního soudu mohou existovat případy, kdy aplikace této povinnosti bude nepřípustná. Každý daňový subjekt, který se s aplikací této povinnosti setkal, tak má možnost posoudit, zda zrovna jeho případ není tím, kde by se jednalo o nepřípustnou aplikaci zákona.