Souběhy činností, pracovněprávní vztahy a zdravotní pojištění po 1. 1. 2012

Vydáno: 8 minut čtení

Osoby s trvalým pobytem na území České republiky mají svůj pojistný vztah řešen nejčastěji formou zaměstnání. Pojištěnec je prostřednictvím zaměstnavatele plátcem pojistného tehdy, pokud je zaměstnancem v zaměstnání zakládajícím účast na zdravotním pojištění. Pro účely zdravotního pojištění se za zaměstnance považují - mimo výjimek - osoby uvedené v § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. , o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Různé formy pracovněprávních vztahů, případně ve vazbě na výkon samostatné výdělečné činnosti, způsobují ve zdravotním pojištění vznik situací, vyžadujících řešení jak z hlediska placení pojistného, tak při plnění ostatních zákonných povinností. Následující přehled charakterizuje běžně se vyskytující varianty v aktuálně platných právních podmínkách.

Souběhy činností, pracovněprávní vztahy a zdravotní pojištění po 1. 1. 2012
Ing.
Antonín
Daněk
 
Minimální vyměřovací základ
Minimálním vyměřovacím základem zaměstnance pro placení pojistného je minimální mzda, jejíž výše činí i v roce 2012 částku 8 000 Kč. Pokud je zaměstnanci zúčtován v zaměstnání jako jediném zdroji příjmů vyměřovací základ nižší než 8 000 Kč, provádí zaměstnavatel dopočet pojistného do částky zákonného minima podle ustanovení § 3 odst. 10 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Dopočet se neprovádí u těch osob - zamě