Lhůta pro vyměření daně

Vydáno: 3 minuty čtení
Lhůta pro vyměření daně
Ondřej
Lichnovský
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 2. 2012, sp. zn. 5 Afs 63/2011. www.nssoud.cz
K předpisům:
-
§ 38r ZDP,
-
§ 47 ZSDP,
-
§ 148 DŘ.
„Z uvedeného je zcela zjevné, že ustanovení § 38r ZCP, v němž byl nově doplněn odst. 4, který výslovně původní působnost citovaného ustanovení rozšířil i na jiné subjekty, se pro účely vyměření daňové ztráty použije poprvé až na daňovou ztrátu, kterou by stěžovatel vykázal za rok 2008, tzn. v daňovém přiznání podaném v roce 2009.“ „Stanovil-li v přechodných ustanoveních výslovně zákonodárce účinnost této změny v § 38r ZCP, (resp. ji nezahrnul do výjimky) až počínaje zdaňovacím obdobím roku 2008, (tzn. že se týkalo až daňové ztráty uplatněné v daňovém přiznání v roce 2009), nelze dospět k jinému závěru, než že před tímto datem se dané ustanovení v odst. 2 a 3 na jiné subjekty než příjemce investičních pobídek nevztahovalo.“ „Nejvyšší správní soud konstatuje, že považuje za nepřípustné výklad téhož ustanovení zákona odvíjet od postavení daňového subjektu, tzn. zda ten který výklad je v jeho prospěch či neprospěch.“
V tomto případě se Nejvyšší správní soud vyjadřoval ke dvěma otázkám. První se vztahovala k dopadům ustanovení § 38r ZDP i na jiné subjekty, než příjemce investičních pobídek. Zde soud dospěl k závěru, že tak je tomu teprve počínaje 1. 1. 2009. Do té doby tak bylo ve věci lhůty pro vyměření daně možno vyjít toliko z ustanovení § 47 ZSDP (např. ve věci vykázané daňové ztráty).
V další části se pak Nejvyšší správní soud vyjadřoval k otázce výkladu teorie 3 + 0, kdy je tato v neprospěch daňového subjektu (např. v případě podávání dodatečného daňového přiznání na daň nižší). Přitom dospěl k závěru, že v takovémto případě má daňový subjekt smůlu. Nejvyšší správní soud tak nepřipustil odlišný výklad jednoho a téhož ustanovení zákona vždy s ohledem na to, v čí prospěch je vykládán. Uvedené však nevylučuje, že v nastíněném duchu (dvojí výklad jednoho ustanovení) nebude soudem v budoucnu rozhodováno, jelikož se jedná o jeden z přípustných výkladů. To plně v souladu se zásadou in dubio pro libertate.