Zneužití práva u daně z příjmu

Vydáno: 4 minuty čtení
Zneužití práva u daně z příjmu
Ondřej
Lichnovský
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 2. 2012, sp. zn. 5 Afs 58/2011. www.nssoud.cz
„V případě nyní projednávaném se jedná o založení občanského sdružení, jehož členy byly mimo stěžovatele i další fyzické osoby nemající mezi sebou žádný příbuzenský vztah. Tato skutečnost však není z hlediska posouzení daňové povinnosti stěžovatele podstatná. Podstatné je právě naplnění zákonem presumovaného cíle, tj. darování na veřejně prospěšné účely bez nároku na protiplnění. A k tomu v daném případě nedošlo, neboť jak je shora uvedeno, stěžovatelem darované prostředky nebyly využity k účelu, pro který zákon zavedl výluku ze zdanění. Primárním účelem totiž nebyl převod prostředků z majetku dárce do vlastnictví obdarovaného bez protihodnoty, nýbrž docházelo naopak k čerpání finančních prostředků stěžovatelem od Spolku a hrazení svých soukromých aktivit za současného snížení daňové povinnosti. V tomto ohledu je tedy shodný výsledek, neboť nelze akceptovat skutečnost, že určité prostředky, v tomto případě výdaje vynaložené na soukromé potřeby stěžovatele a jeho rodiny, jsou s to mít vliv na výši daňové povinnosti. Takové vynaložené prostředky nemohou projít testem veřejné prospěšnosti. Ačkoliv stěžovatel uvádí, že Spolek poskytoval dary i jiným subjektům, než jen svým členům, ze správního spisu vyplývá, že tak tomu bylo, co se týče četnosti a rozsahu, v zanedbatelné výši oproti částkám, které byly poskytnuty výhradně členům Spolku. Proto zmíněné rozdíly nehrají žádnou roli v posouzení využití darovaných prostředků ve vztahu k zákonem akceptovanému cíli, neboť v obou případech shodně nedošlo k jeho naplnění. Nejvyšší správní soud má tedy za to, že hodnocení Krajského soudu v Hradci Králové, který stěžovatelovo jednání označil za zneužívání práva ve smyslu obdobném věci řešené pod sp. zn. 1 Afs 107/2004, bylo odpovídající.“
V této věci řešil Nejvyšší správní soud zneužití práva daňovým subjektem. Doktrína zneužití práva je v současné době poměrně široce rozpracovaná, kdy základ byl položen Soudním dvorem EU. Ostatně odkaz na tuto judikaturu je vždy jádrem každého rozhodnutí soudu v obdobné věci. Ve všech těchto rozhodnutí však soudy ignorují tu skutečnost, že
judikatura
Soudního dvora EU pojednávající o zneužití práva, se vždy vztahuje výhradně k evropskému právu - tj. k harmonizovaným právním předpisům. Příkladmo se jedná o právní úpravu daně z přidané hodnoty. Do evropského práva však nelze zcela bez skrupulí řadit právní úpravu daně z příjmu, kdy zde je na svobodě každého členského státu, jak si tuto problematiku upraví. Z uvedeného tak vyplývá, že na daň z příjmu nelze bez dalšího použít evropské principy plně ovládající daň z přidané hodnoty, zneužití práva nevyjímaje. Chce-li tak soud dovodit existenci zákazu zneužití práva i v rámci daně z příjmu, jsou pro něj závěry Soudního dvora EU nepoužitelné. V tomto úhlu pohledu je tak výše uvedený rozsudek soudu nepřezkoumatelný. Nejvyšší správní soud by tak měl být více obezřetný tam, kde je pojednáváno o zneužití práva ve vztahu k dani z příjmu tak, jak se stalo nejenom v tomto případě.

Související dokumenty