Prokazování výdajů (nákladů) - změna tvrzení

Vydáno: 2 minuty čtení
Prokazování výdajů (nákladů) – změna tvrzení
Ondřej
Lichnovský
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 1. 2012, sp. zn. 8 Afs 42/2011. www.nssoud.cz
„Vynaložení výdajů lze osvědčit i jiným způsobem, než účetním dokladem. Pokud tedy daňový subjekt jednoznačně prokáže, že deklarovaný výdaj skutečně nastal, byť za jiných okolností, než je uvedeno na daňovém dokladu, je možné jej v souladu se zásadou materiální pravdy uznat za výdaj vynaložený v souladu s § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů. Jedná se však o krajní situaci, kdy daňový subjekt nedodržel obvyklý způsob uplatnění výdaje, předpokládaný zákonem. Pokud chce daňový subjekt
eliminovat
důsledky svého pochybení, musí jednoznačně a transparentně prokázat vynaložení výdaje, tedy uvést a dokázat veškeré skutečné okolnosti týkající se předmětného výdaje, které budou v souladu s ostatními zjištěnými údaji a budou vytvářet přehledný a důvěryhodný obraz o celé transakci. Součástí takového objasnění skutečného stavu věci je i logické vysvětlení, z jakých důvodů došlo k mylnému uvedení některé z podstatných náležitostí účetního dokladu.“
V praxi mnohdy nastávají případy, kdy daňový subjekt eviduje rozpor mezi zaúčtovaným případem a skutečným stavem. Navzdory přesvědčení správců daně to však neznamená, že takovéto pochybení nelze v daňovém řízení nijak zhojit. Co se pak daně z příjmu týče, tak daňovému subjektu musí být vždy umožněno prokázat faktické uskutečnění výdaje (nákladu), byť v celé věci dojde ze strany daňového subjektu ke změně tvrzení (např. daňový subjekt tvrdí a účtuje, že nakoupil materiál od osoby A, byť ve skutečnosti jej koupil od někoho jiného). Pokud tak správce daně vyvrátí tvrzení daňového subjektu o nákupu materiálu od osoby A, může tento „jít s pravdou ven“ a fakticky uskutečněný výdaj (náklad), byť uskutečněný za jiných okolností, ještě obhájit. Pro tento účel mu pak musí být ze strany správce daně poskytnuta možnost tohoto stavu dosáhnout.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů