Vyměřovací základ pro zdravotní pojištění při ukončení činnosti v roce 2011

Vydáno: 2 minuty čtení
Vyměřovací základ pro zdravotní pojištění při ukončení činnosti v roce 2011
Ing.
Jiří
Nigrin
Podnikatelka (vede daňovou evidenci) v roce 2011 ukončila činnost, do upravujících údajů pro výpočet základu daně z příjmů zahrnuje nezaplacené pohledávky a závazky ke dni ukončení činnosti. Zahrnují se tyto upravující údaje také do vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění?
Související předpisy:
*
§ 3a zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
*
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Podle § 3a odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, jsou u OSVČ vyměřovacím základem příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, přičemž zde zákon odkazuje na § 7 odst. 8 a § 24 odst. 1 a 2 ZDP.
Z uvedeného tedy vyplývá, a potvrzuje to i stanovisko Všeobecné zdravotní pojišťovny (Mgr. Tomáš Červinka), že tyto úpravy základu daně (podle § 5 a 23 zákona o daních z příjmů) se do vyměřovacího základu daně pro odvod pojistného na všeobecné zdravotní pojištění nezahrnují.
Je však třeba připomenout, že zde je zásadní rozdíl proti pojistnému na sociální zabezpečení, kde zákon o daních z příjmů od roku 2009 stanoví, že do vyměřovacího základu vstupují i úpravy dle § 5 a 23 zákona o daních z příjmů. To tedy znamená, že pokud OSVČ provádí úpravy základu daně, budou vyměřovací základy pro sociální zabezpečení a pro zdravotní pojištění rozdílné.