Příjem podléhající dani z příjmu

Vydáno: 3 minuty čtení
Příjem podléhající dani z příjmu
Ondřej
Lichnovský
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 1. 2012, sp. zn. 2 Afs 58/2011. www.nssoud.cz
„V opakovaně zmiňovaném rozsudku 2 Afs 42/2005 zdejší soud uvedl, že „příjmem podléhajícím dani z příjmů fyzických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, je navýšení majetku daňového poplatníka. Musí se přitom jednat o příjem skutečný a nikoliv toliko zdánlivý. To znamená, že se toto navýšení majetku musí v právní sféře daňového poplatníka reálně projevit, a to tak, že může být poplatníkem skutečně využitelné.“ Tento právní názor je přitom plně použitelný i na nyní posuzovaný případ, bez ohledu na to, že v něm šlo o zhodnocení nemovitosti, jak připomíná stěžovatel. V citovaném případě nájemce zhodnotil nemovitost patřící daňovému subjektu jako pronajímateli. Podle Nejvyššího správního soudu se ovšem toto zhodnocení stalo příjmem pronajímatele až v okamžiku ukončení nájemního vztahu, tedy tehdy, kdy mohl začít takto zhodnocenou nemovitost znovu využívat, nikoliv již ve chvíli, kdy byla zhodnocena. Cůvodem je mimo jiné to, že po prvotním zhodnocení může dojít naopak k následnému poklesu hodnoty nemovitosti dalším užíváním. Totéž platí i pro právo
opce
, kde tržní cena akcií může po poskytnutí
opce
stoupat i klesat, a skutečným příjmem se stane až ve chvíli, kdy je
opce
využita. Oproti nemovitosti, která se po skončení nájemního vztahu pronajímateli určitě vrátí, navíc v případě opčního práva přistupuje k nejistotě ohledně skutečné výše rozdílu mezi garantovanou cenou a tržní cenou v době realizace práva
opce
i další nejistota ohledně toho, zda bude využita či nikoliv, popřípadě jaká část z maximálního počtu akcií bude oprávněným odkoupena.“
Existuje rozdíl mezi fyzickými osobami nevedoucími účetnictví a ostatními poplatníky daně z příjmu. Ten rozdíl spočívá v tom, že u prvně zmíněných fyzických osob je vždy zdaňováno toliko faktické navýšení majetku. V celé věci tak není nijak rozhodné, zda konkrétní fyzická osoba měla či mohla inkasovat příjem větší. Dani bude vždy podléhat toliko příjem faktický.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů