SMSky v daňovém řízení

Vydáno: 2 minuty čtení
SMSky v daňovém řízení
Ondřej
Lichnovský
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 12. 2011, sp. zn. 7 Afs 80/2011. www.nssoud.cz
K předpisům:
-
§ 17 ZSDP,
-
§ 39 a násl. DŘ.
„Jelikož oznámení o výslechu svědka S. L. nebylo učiněno ani písemně, ani ústně do protokolu, ani datovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem, ale zprávou SMS, tedy neformálním úkonem, který zákon o správě daní a poplatků nezná, nelze s takovým úkonem spojovat právní následky, které by mělo řádné oznámení učinění podle zákona, např. v písemné formě. Proto zpráva SMS nemůže být již po formální stránce považována za
relevantní
oznámení. Nebude-li tedy na takový úkon daňový subjekt reagovat, nelze z toho dovozovat žádné právní důsledky.“
V této věci správce daně informoval daňový subjekt o konání svědecké výpovědi formou krátké textové zprávy (SMS). Proti takovémuto postupu se ohradil Nejvyšší správní soud, který pro účely činění formálních úkonů v daňovém řízení SMSky nepřipustil. Obecně to však neznamená, že by tato forma byla z daňového řízení vyloučena. V rámci činění neformálních úkonů lze tento způsob bezpochyby užít. Má-li však v daňovém řízení dojít k učinění formálního úkonu, je nutno vždy využít zákonem předvídaný způsob oznámení/doručení.