Nad judikaturou z oblasti porušení zákona o účetnictví

Vydáno: 47 minut čtení

V minulém čísle jsme se zabývali judikaturou věnovanou rekonstrukcím účetnictví a opravám chyb. V dnešním příspěvku se zaměříme na oblast pokut podle zákona o účetnictví a jednotlivým případům konkrétních porušení pravidel pro účtování. Na úvod je třeba poznamenat, že počet žalob či soudních jednání týkajících se přímo porušení zákona o účetnictví není nijak dramaticky vysoký. Důvodem je fakt, že přestože tato právní norma obsahuje sankce za porušení účetních předpisů, bývá v praxi daleko častější jiný důsledek zmíněného pochybení. Tím je doměření daně a jejího příslušenství (penále, úroky z prodlení). Trest za účetní chyby se tak nejčastěji projevuje touto nepřímou formou. Nicméně, k sankcím za porušení zákona o účetnictví v praxi dochází.

Nad judikaturou z oblasti porušení zákona o účetnictví
Ing.
Zdeněk
Burda
 
Pokuty za porušení zákona o účetnictví
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (dále jen „zákon o účetnictví“ nebo „ZoÚ“), řeší pokuty v§ 37, 37a, 37aa, 37ab. Podle charakteru provinění je horní mez pokuty stanovena na 3 %, popřípadě 6 % z hodnoty aktiv.
Odpovědnost právnické osoby či podnikající fyzické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
V prvním stupni obvykle projednává tyto správní delikty finanční úřad.
 
Z judikatury
 
1. Pokuta podle zákona o účetnictví
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu 5 Afs 129/2004-43 ze dne 30. 11. 2005.)
 
Komentář k judikátu č. 1
Podstatou žaloby na oprávněnost pokuty za porušení zákona o účetnictví byla námitka žalující strany, že nebyla dostatečně poučena o tom, že jednání, které absolvovala na finančním úřadě, bylo posledním před vydáním rozhodnutí tohoto úřadu. Měla tak za to, že díky tomu nestihla předat další důkazy ve své věci. Nejvyšší správní soud došel k závěru, že takovéto poučení nebylo nutné.
Dále žalující strana měla za to, že není přípustné, aby finanční úřad pro řízení o porušení zákona o účetnictví vycházel z podkladů získaných v rámci daňové kontroly. Ani tato námitka nebyla uznána za opodstatněnou, a to tím spíše, že žalující strana žádné nové důkazy nenavrhovala a se závěry vyplývající z provedené daňové kontroly souhlasila.
      
Shrnutí k judikátu
Z předloženého spisového materiálu Nejvyšší správní soud zjistil, že dne 25. 9. 2001 byl na Finančním úřadě ve Zlíně sepsán protokol o ústním jednání s žalobcem. Předmětem jednání bylo projednání nedostatků v účetnictví účetní jednotky žalobce za období 1999 a 2000 a zahájení řízení o uložení pokuty dle § 37 odst. 1 zákona o účetnictví. V rámci předmětného jednání, byl žalobce poučen o svých právech a povinnostech, mimo jiné taktéž ve smyslu ustanovení § 33 a § 34 správního řádu, tedy o možnosti vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladu a dokazování.
V protokolu o ústním jednání Finanční úřad ve Zlíně podrobně popsal zjištěné nedostatky při vedení účetnictví v účetním období roku 1999 a 2000 a uvedl, která ustanovení zákona o účetnictví žalobce porušil. Finanční úřad ve Zlíně konstatoval, že kontrolou předložených dokladů bylo zjištěno, že číselná řada pokladních dokladů není úplná a specifikoval chybějící doklady, dále uvedl, že účetní jednotka v roce 1999 nevedla evidenci zásob v knize zásob ani na skladových kartách, nestanovila způsob evidence zásob, nepopsala způsob evidence zásob, neprovedla ocenění nakoupených zásob, přičemž odkázal na Postupy účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví. Účetní jednotka žalobce neprovedla fyzickou inventuru za zdaňovací období 1999 a ke dni 31. 12. 1999 inventarizací neověřila, zda stav majetku a závazků v účetnictví odpovídá skutečnosti.
Žalobce se po seznámení s vytýkanými nedostatky vyjádřil následovně:
„Nemám nic se zjištěnými uvedenými fakty, nezbývá než souhlasit. Nemám žádné důkazní prostředky. Nemám žádné námitky."
Následně dne 26. 9. 2001 vydal Finanční úřad ve Zlíně rozhodnutí, kterým žalobci uložil pokutu dle § 37 zákona o účetnictví ve výši 15 000 Kč za porušení povinností vyplývajících z ustanovení § 7 odst. 1, 2, 3 a 4 citovaného zákona, jež mělo za následek nesprávnost, neúplnost a neprůkaznost účetnictví za účetní období 1999.
Krajský soud rozhodnutí o pokutě zrušil. Proti tomu podalo žalované finanční ředitelství kasační stížnost.
V projednávané věci Nejvyšší správní soud shledal, že krajský soud v citovaném rozsudku dospěl k právnímu závěru, že žalobce byl v rámci správního řízení nedostatečně poučen ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 správního řádu, neboť z formulace poučení uvedeného v protokolu ze dne 25. 9. 2001 zcela jednoznačně nevyplývá, že probíhající ústní jednání je posledním procesním úkonem ve věci před vydáním meritorního rozhodnutí.
Posouzení zákonnosti postupu krajského soudu se proto v daném případě odvíjí od toho, zda předmětná správní rozhodnutí skutečně lze považovat z výše uvedeného nejednoznačně formulovaného poučení za nezákonná.
Stěžovatel napadá postup soudu, kdy tento bez ohledu na obsah protokolu ze dne 25. 9. 2001 a úpravu v ustanovení § 33 odst. 2 správního řádu, dospěl k závěru, že z formulace poučení uvedené v předmětném protokolu nevyplývá zcela jednoznačně, že probíhající ústní jednání je posledním procesním úkonem ve věci před vydáním meritorního rozhodnutí a obě správní rozhodnutí byla tedy vydána v řízení stiženém podstatným porušením aplikované procesní normy, v důsledku čehož nelze vyloučit jejich nezákonnost, a proto je nezákonný.
Soud dle stěžovatele nevysvětlil, z jakého důvodu podle jeho názoru obecná formulace poučení je podstatným porušením základních zásad správního řádu, když účastník řízení při ústním jednání dne 25. 9. 2001 k podkladům rozhodnutí uvedl, že souhlasí se zjištěnými fakty, nemá námitky proti způsobu zjištění a nenavrhl doplnění dokazování.
Při posuzování předmětné stěžovatelovy námitky vycházel Nejvyšší správní soud z ustanovení správního řádu.
Nejvyšší správní soud se ztotožňuje s tvrzením stěžovatele, že krajský soud měl v projednávané věci přihlédnout k celému obsahu předmětného protokolu.
Pokud, jak již bylo výše uvedeno, žalobce uvedl, že nemá žádné další důkazní prostředky ani námitky a s namítanými porušeními zákona o účetnictví souhlasil, nebylo již povinností správního orgánu žalobce zvlášť upozorňovat na skutečnost, že hodlá vydat rozhodnutí, případně mu sdělovat datum vydání rozhodnutí.
Taková povinnost z výše uvedeného ani z žádného jiného zákonného ustanovení nevyplývá. Smyslem ustanovení § 33 odst. 2 správního řádu je umožnit účastníkům řízení, aby ve fázi před vydáním rozhodnutí mohli uplatnit vůči svědkům, znalcům, pravosti listin, úplnosti důkazní situace atd., své výhrady, resp. učinit procesní návrhy tak, aby rozhodnutí skutečně vycházelo ze spolehlivě zjištěného stavu věci.
K porušení výše uvedeného ustanovení by v projednávaném případě mohlo dojít pouze za situace, kdy by si správní orgán po datu sepsání protokolu o zahájení správního řízení obstaral další důkazy ve věci, se kterými by žalobce nebyl v rámci sepsání předmětného protokolu seznámen.
Tak se tomu v projednávané věci nestalo. Žalobce s výsledky zjištění souhlasil. Pokud by žalobce disponoval důkazy, které by mohly přispět k řádnému zjištění skutkového stavu věci, případně zvažoval návrhy na doplnění stávajících důkazů či se zjištěnými skutečnostmi nesouhlasil, vědom si povinnosti procesní součinnosti, měl vznést patřičné návrhy v rámci protokolu o zahájení správního řízení. Z jeho odpovědí však naopak vyplynulo, že žádných důkazů nemá a návrhy na jejich doplnění nečiní. Za situace, kdy správní orgán dostatečně zjistil skutkový stav a z výpovědí žalobce vyplynulo, že s nimi souhlasí a pokračovat v dokazování nehodlá, nelze oprávněně správnímu orgánu vyčítat, že ve věci následně rozhodl. Správní orgán v daném případě svým povinnostem zakotveným ve správním řádu dostál, jeho rozhodnutí vychází z přesně a úplně zjištěného skutkového stavu věci, stejně tak forma poučení, které poskytl žalobci, je dostatečná. Naopak tvrzení žalobce, o něž opřel své odvolání a následně i žalobu, že „počítal s tím, že v přiměřené lhůtě stěžovateli zašle své vyjádření zpracované odbornou účetní firmou“ se ve světle výše uvedených skutečností jeví jako účelové. O účelovosti tohoto tvrzení svědčí taktéž skutečnost, že žalobcem avizované vyjádření zpracované odbornou účetní firmou nebylo tímto předloženo ani v průběhu odvolacího řízení.
Nejvyšší správní soud shledal poučení, které stěžovatel žalobci poskytl, za dostačující
, splňující náležitosti požadované správním řádem. Nejvyšší správní soud nesdílí názor krajského soudu, že formulace poučení, které bylo žalobci v daném případě poskytnuto, je v rozporu s principem zákonnosti správního řízení a zásadou součinnosti, jak vyplývá z ustanovení § 3 odst. 1 a 2 správního řádu.
Stěžovatel v kasační stížnosti taktéž brojí proti názoru soudu, že
„pokud žalovaný odkazuje na dřívější výpověď žalobce ze dne 2. 5. 2001, šlo o protokol sepsaný v rámci daňového řízení a pro posouzení zákonnosti postupu správních orgánů jsou
relevantní
pouze úkony učiněné v rámci správního řízení"
. Odkazuje přitom na úpravu dokazování ve správním řízení v ustanovení § 34 odst. 1 správního řádu. V této souvislosti stěžovatel zmiňuje účel řízení daňového a řízení správního a dochází k závěru, že řízení daňové a správní ve věci uložení pokuty podle zákona o účetnictví spolu vzájemně souvisí.
Finanční úřad ve Zlíně v projednávané věci zahájil správní řízení ve věci uložení pokuty podle zákona o účetnictví ústním jednáním, jehož předmětem bylo projednání nedostatků v účetnictví účetní jednotky za období 1999 a 2000, zjištěných v průběhu předchozí daňové kontroly. V průběhu jednání finanční úřad seznámil žalobce se zjištěnými nedostatky a současně žalobci sdělil, která zákonná ustanovení byla porušena. Dále finanční úřad konstatoval, cituji:
„V protokole o ústním jednání ze dne 2. 5. 2001 účetní jednotka uvedla, že suroviny a hotové výrobky na skladě nevede a inventuru neprovádí. V protokole ze dne 15. 5. 2001 účetní jednotka nepředložila inventarizaci k 31. 12. 1999 s uvedením, že ji nedělala."
Krajský soud pak v části svého rozsudku, kde odůvodnil svůj závěr o nejednoznačnosti finančním úřadem použité formulace poučení ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 správního řádu, uvedl:
"Sluší se na tomto místě poznamenat, že není podstatné, zda a jak dlouho žalobce o skutkových okolnostech věci věděl. Odkazuje-li totiž žalovaný na dřívější výpověď žalobce ze dne 2. 5. 2001, nelze přehlédnout, že šlo o protokol sepsaný v rámci jiného řízení, a sice řízení daňového (vyměřovacího), v němž důsledky předmětných skutkových zjištění jsou pro daňový subjekt zcela odlišné. Pro posouzení zákonnosti postupu obou správních orgánů jsou tedy
relevantní
pouze úkony učiněné v rámci správního řízení zahájeného dne 25. 9. 2001."
Dle ustanovení § 32 odst. 1 správního řádu je správní orgán povinen zjistit přesně a úplně skutkový stav věci a za tím účelem si opatřit potřebné podklady pro rozhodnutí.
Správní řád nevylučuje, aby výsledky daňové kontroly, provedené v daném případě u žalobce z daně z příjmů, byly podkladem pro zahájení řízení o uložení pokuty a byly jedním z důkazů, kterým je prokazováno porušení povinností při vedení účetnictví. Taktéž protokoly sepsané v rámci daňové kontroly, tedy v řízení daňovém, je možno použít jako důkazy v řízení o uložení pokuty. Samy o sobě však bez dalšího nenahrazují dokazování, jež by měl správní orgán vést v řízení o uložení pokuty. Správní orgán by se tedy mohl dopustit pochybení tehdy, pokud by bez dalšího odkázal na zjištění učiněná v rámci daňové kontroly a případné námitky účastníka, které by vznesl v řízení o uložení pokuty, bez dalšího odmítl.
Tak tomu v daném případě nebylo. Žalobce se k citovaným protokolům nevyjádřil, jejich obsah v řízení o uložení pokuty nerozporoval. Naopak uvedl, jak již bylo několikrát zmíněno, že se zjištěnými uvedenými fakty nezbývá než souhlasit. Pokud současně nenavrhl doplnit dokazování, stěžovatel v souladu se zákonem ve věci následně rozhodl.
Nejvyšší správní soud postup finančního úřadu, který v průběhu ústního jednání v řízení o udělení pokuty odkázal na protokoly z předešlé daňové kontroly a citoval je v protokolu, neshledává nezákonným, neboť, jak již bylo výše uvedeno, těchto lze použít jako důkazních prostředků.
Za situace, kdy k těmto žalobce neměl námitek, mohly být použity jako podklad pro rozhodnutí o uložení pokuty.
 
2. Termín pro uložení pokuty dle zákona o účetnictví
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2005 čj. 2 Afs 128/2004-44.)
 
Komentář k judikátu č. 2
Finanční orgány nemají neomezenou lhůtu ke stanovení pokuty - jsou limitovány roční lhůtou od okamžiku, kdy se o porušení zákona dozvěděly, ale zároveň i maximální tříletou lhůtou od doby, kdy bylo porušení zákona spácháno. V daném případě soud vyložil tříletou lhůtu jako lhůtu, ve které muselo rozhodnutí o uložení pokuty nabýt právní moci. Nestačí tedy do uvedené doby vydat rozhodnutí o uložení pokuty, ale v uvedeném termínu musí proběhnout a být uzavřeno i případné odvolání proti pokutě.
      
Shrnutí k judikátu
Z obsahu soudního a správního spisu především plyne, že dne 23. 10. 2002 finanční úřad pro uložil žalobci pokutu za porušení povinností stanovených zákonem o účetnictví ve výši 500 000 Kč. Pochybení se žalobce dopustil tím, že v rozporu s ustanovením § 7 odst. 2 citovaného zákona v roce 1999 zaúčtoval na účet tržeb faktury za prodej internetových boxů, přestože nikdy žádné boxy nevlastnil a deklarovaný prodej neuskutečnil. Tím porušil správnost účetnictví, jelikož obsah účtovaných položek neodpovídal skutečnému stavu.
Finanční ředitelství pro hl. m. Prahu (stěžovatel) výše označeným rozhodnutím zamítlo odvolání žalobce proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně.
V žalobě podané proti tomuto rozhodnutí stěžovatele je -mimo jiné - namítáno, že podle ustanovení § 37 odst. 6 zákona o účetnictví lze pokutu uložit nejpozději do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. Rozhodným dnem je přitom den právní moci rozhodnutí, takže v projednávané věci k případnému porušení zákona došlo před touto prekluzivní lhůtou.
K otázce, zda za časový moment uložení pokuty je nutno chápat již vydání rozhodnutí správního orgánu I. stupně nebo až nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Nejvyšší správní soud pro stručnost odkazuje na konstantní správní judikaturu, podle níž
„uložením pokuty je teprve okamžik, kdy účastníku řízení vznikne právní povinnost rozhodnutí se podrobit a pokutu zaplatit; ta nastává materiální právní mocí rozhodnutí o uložení pokuty, protože teprve tímto okamžikem je dotčena právní sféra delikventa“
.
Nejvyšší správní soud proto dospívá k závěru, že v souladu s ustálenou správní judikaturou, od které neshledal racionální důvod se v projednávané věci jakkoliv odchýlit, je nutno ustanovení § 37 zákona o účetnictví vykládat tak, že pokutu lze pravomocně uložit do tří let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo, nikoliv tedy že stačí, když je v uvedené prekluzivní lhůtě vydáno nepravomocné správní rozhodnutí.
Z dikce i smyslu tohoto zákonného ustanovení je totiž dostatečně zřejmé, že pod „uložením pokuty" je nutno chápat teprve skutečný, materiální zásah do právní sféry porušitele práva. Ten samozřejmě nastává až nabytím právní moci příslušného rozhodnutí, protože do té doby může být změněno či zrušeno v přezkumném řízení.
V souzené věci je proto rozhodné určit, v který časový okamžik došlo k porušení povinností, předvídaných zákonem o účetnictví. Z obou správních rozhodnutí, vydaných v projednávaném případě, je bez jakýchkoliv pochyb zjevné, že k porušení povinností žalobcem mělo dojít již koncem roku 1999, takže městský soud zcela správně dospěl k závěru, že předmětná tříletá lhůta skončila nejpozději 31. 12. 2002. Rozhodnutí Finančního úřadu pro P. sice bylo vydáno dne 23. 10. 2002 a doručeno žalobci dne 30. 10. 2002,
nicméně rozhodnutí stěžovatele (finančního ředitelství) bylo vydáno až dne 10. 10. 2003 a žalobci doručeno bylo dne 14. 10. 2003, tzn. po uplynutí zmíněné prekluzivní lhůty.
Z výše uvedených důvodů Nejvyšší správní soud dospěl po přezkoumání kasační stížnosti k závěru, že tato není důvodná, a proto ji zamítl.
 
3. Kdy účtovat o dodání výrobku
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 4. 2010, čj. 1 Afs 111/2009-97, zveřejněno ve Sbírce rozhodnutí NSS 8/2010 pod č. 2089/2010.)
 
Komentář k judikátu č. 3
V daném případě byl dodán stroj, přičemž ve smlouvě byla sjednána výhrada vlastnictví, dle které se stal kupující majitelem až po zaplacení kupní ceny. Prodávající však cenu nezahrnul do výnosů již v okamžiku dodání, ale až po zaplacení celé ceny. S tímto postupem neuspěl, protože rozhodující je okamžik dodání, nikoli zaplacení či právní změny vlastnictví. Neuspěla ani argumentace Mezinárodními účetními standardy, protože ty se pro účely základu daně z příjmů nemohou použít. Marný byl též pokus o opravné účtování a přeřazení prodávaného stroje na účet výrobků u prodávajícího.
      
Shrnutí k judikátu
Zveřejněná právní věta:
„O dodání výrobku na základě kupní smlouvy, k němuž se vztahuje výhrada vlastnického práva, se účtuje do výnosů v okamžiku jeho dodání (§ 3 odst. 1 ZoÚ). Dosažení výnosu v účetním slova smyslu není závislé na tom, zda současně s dodáním výrobku přejde vlastnické právo na kupujícího.“
Stěžovatelka na základě smlouvy označené jako „smlouva o dílo“ dodala společnosti KOMFI-SLOVAKIA dne 25. 5. 2004 objednaný stroj. Smluvní strany si sjednaly, že kupní cena bude uhrazena ve splátkách vyčíslených v příloze č. 2 ke smlouvě a že
vlastnické právo k laminovacímu stroji přejde na společnost KOMFI-SLOVAKIA v okamžiku, kdy objednatel zaplatí smluvní cenu za dodané zboží
. Cena ve výši 1 200 000 Kč byla stěžovatelkou nejprve zaúčtována na základě vystavené faktury ve prospěch účtu 601-400 (tržba za výrobky EU) a na vrub účtu 311-300 (dlouhodobé pohledávky). Stěžovatelka posléze na základě interního dokladu odúčtovala částku 1 200 000 Kč z výnosů a proúčtovala ji na účet 384-400 (výnosy příštích období).
Dále na základě interního dokladu proúčtovala částku 781 979 Kč, což je hodnota laminovacího stroje oceněná vlastními náklady, na vrub účtu 123-000 (výrobky) a ve prospěch účtu 613-000 (změna stavu výrobků). Opravným účtováním tedy stěžovatelka odúčtovala z výnosů částku 1 200 000 Kč a zvýšila je o hodnotu laminovacího stroje ohodnoceného vlastními náklady ve výši 781 979 Kč.
Spornou otázkou v tomto případě je, zda stěžovatelka účtovala o výše popsané obchodní transakci v souladu se zákonem, či zda nesprávným účtováním neoprávněně snížila svůj hospodářský výsledek, a tím i základ daně.
Nejvyšší správní soud zdůraznil, že z pohledu účtování o obchodní transakci je zcela nerozhodné, zda byl laminovací stroj dodán na základě smlouvy o dílo či kupní smlouvy.
Tato skutečnost tedy není významná pro posouzení předmětné právní otázky. Dále je vhodné vyložit, jaká práva má kupující po převzetí věci, k níž byla sjednána výhrada vlastnického práva. Kupující má právo mít
"věc jako
detentor
u sebe a, není-li jinak ujednáno, užívat věc v souladu s účelem, k němuž obvykle slouží, a brát z věci plody a užitky, a to bezúplatně, neboť se má za to, že úplata za užívání i požívání věci je zahrnuta v kupní ceně. Rovněž je oprávněn jednostranně – uhrazením kupní ceny – dovršit převedení vlastnického práva na sebe samého"
(Eliáš, K. Výhrada vlastnického práva a § 601 ObčZ.
Ad Notam
, 2005, č. 6, s. 191).
Dle bodu 2.4.3. Českého účetního standardu pro podnikatele č. 001 je okamžikem vzniku účetního případu den, ve kterém dojde ke splnění dodávky.
O této skutečnosti tedy stěžovatelka měla účtovat částku ve výši 1 200 000 Kč předpisem MD 311 (Pohledávky - odběratelé) - D 601 (Tržby za vlastní výrobky). Účet 601 patří do účtové třídy 6 - výnosy. Výnosy představují ekonomický přínos pro danou účetní jednotku, přitom se účtuje již o samotném nároku (např. vzniku pohledávky za dodané zboží) bez ohledu na skutečnost, zda bude tento nárok nakonec uspokojen (Kolektiv autorů. Účetnictví podnikatelů 2008. ASPI : Praha, 2008, s. 450).
Okamžikem dodání byl totiž splněn jeden ze závazků stěžovatelky z uzavřené smlouvy, tj. závazek dodat výrobek. S ním je spojena realizace hlavní ekonomické podstaty celé transakce, tedy dodání laminovacího stroje
společnosti KOMFI-SLOVAKIA, která ho od tohoto okamžiku mohla začít užívat k tvorbě dalších ekonomických hodnot.
Tomu nebránila ani sjednaná výhrada vlastnického práva. Následný převod vlastnického práva již jen po právní stránce uzavírá celou obchodní transakci a představuje splnění druhého ze závazků stěžovatelky plynoucího ze smlouvy.
Okamžikem dodání zboží
současně vznikl společnosti KOMFI-SLOVAKIA závazek uhradit kupní cenu ve smyslu § 450 odst. 1 věty první obchodního zákoníku (viz rozsudek velkého senátu Nejvyššího soudu ze dne 10. 11. 2004, sp. zn. 35 Odo 1183/2003, č. 26/2005 Sb. NS, přístupný na www.nsoud.cz).
Tímto okamžikem
tedy stěžovatelka realizovala svůj výnos, neboť jí vzniklo právo na zaplacení kupní ceny. O výnosech se účtuje bez ohledu na okamžik jejich zaplacení nebo přijetí
(§ 3 odst. 1 ZoÚ).
Sjednání splatnosti kupní ceny ve splátkách tak nemá žádný vliv na povinnost stěžovatelky účtovat o dodání laminovacího stroje do výnosů účetního období roku 2004.
Nejvyšší správní soud se shoduje se správcem daně i žalovaným, že
výhradu vlastnického práva mohla stěžovatelka evidovat na podrozvahových účtech. Výhrada totiž představuje formu zajištění závazku společnosti KOMFI-SLOVAKIA uhradit stěžovatelce kupní cenu a je v tomto ohledu srovnatelná s ostatními zajišťovacími instrumenty, o nichž se účtuje na tomto typu účtů
(viz bod 2.3. Českého účetního standardu č. 001). Neexistuje žádný rozumný důvod, proč by stěžovatelka měla z hlediska výnosů účtovat o dodání výrobku s výhradou vlastnického práva jinak, než v případě dodání výrobku bez této výhrady.
Stěžovatelka tím, že se dle vlastních slov inspirovala při účtování o daném účetním případu Mezinárodními účetními standardy a přitom porušila závazná pravidla o účtování stanovená českými účetními předpisy, postupovala v rozporu se zákonem o účetnictví a prováděcími předpisy.
Z § 23 odst. 2 písm. a) zákona o daních z příjmů jednoznačně plyne, že výsledek hospodaření musí být za účelem stanovení základu daně očištěn od vlivů Mezinárodních účetních standardů. Tímto je zcela jasně vyjádřeno, že v daňových věcech nelze argumentovat účetními metodami Mezinárodních účetních standardů, jak činí stěžovatelka.
Nejvyšší správní soud je toho názoru, že stěžovatelka nemohla o dodání laminovacího stroje účtovat na účet 384 (výnosy příštích období). O výnosy příštích období by se jednalo tehdy, pokud by stěžovatelka v roce 2004 přijala platbu kupní ceny (faktický příjem), avšak laminovací stroj by dodala až během následujících účetních období.
Příjmu stěžovatelky by v daném účetním období neodpovídal výnos v dané výši (bod 3.11.4. Českého účetního standardu pro podnikatele č. 017):
„Na příslušném účtu vykazovaném v položce,C. I.2. Výnosy příštích období` se účtují příjmy v běžném účetním období, které věcně patří do výnosů v příštích obdobích, například nájemné přijaté předem, částky přijatých paušálů předem na zajištění servisních služeb, přijaté předplatné. [...] Zúčtování výnosů příštích období se provede v období, s kterým věcně souvisejí.")
Účetní skutečností zachycovanou na tomto účtu tak zpravidla je přijetí zálohy či inkaso pohledávky (bod 2.4.3. Českého účetního standardu pro podnikatele č. 001), nikoliv splnění dodávky.
V nyní posuzovaném případě však byl v předmětném účetním období výnos dosažen, ba naopak příjem z této transakce nezískala stěžovatelka v daném účetním období žádný, první splátka měla být dle přílohy č. 2 ke smlouvě uhrazena až v dubnu 2005. Účtovat o dodání laminovacího stroje na účtu výnosů příštích období by dále vedlo k porušení aktuálního principu
(§ 3 odst. 1 ZoÚ), dle něhož musí být účetní náklady uplatněny ve stejném období jako účetní výnosy. O nákladech a výnosech by se nepřípustně účtovalo v jiných účetních obdobích. Aby byla tato účetní zásada dodržena, musela by stěžovatelka postavit oproti nákladům účetního období roku 2004 na výrobu laminovacího stroje jiný výnos (např. aktivace), což však neučinila.
Rovněž nelze souhlasit s postupem stěžovatelky, která na základě opravného účtování zaúčtovala laminovací stroj dodaný společnosti KOMFI-SLOVAKIA jako výrobek na účet 123, což mělo za následek změnu stavu zásob vlastní výroby na účtu 613. Na obou těchto účtech se souvztažnými účetními zápisy účtuje o výrobcích, jimiž se rozumí dokončené, ale dosud neprodané produkty vlastní výroby určené k prodeji nebo vnitřní spotřebě
(§ 9 odst. 3 vyhlášky č. 500/2002 Sb., dále viz Kolektiv autorů. Účetní souvztažnosti 2008-2009. ASPI : Praha, 2008, s. 249).
Laminovací stroj přestal být okamžikem jeho dodání společnosti KOMFI-SLOVAKIA výrobkem, neboť již nadále nesplňoval jeho definici jako dosud neprodaného produktu. Je přitom nerozhodné, že vlastnické právo k laminovacímu stroji nebylo převedeno současně s dodáním stroje.
Ačkoliv si stěžovatelka uchovala vlastnické právo, laminovací stroj měla v detenci společnost KOMFI-SLOVAKIA, která z něho oprávněně brala ekonomické užitky. Laminovací stroj nemohl být od tohoto okamžiku prodán třetí osobě ani užíván stěžovatelkou.
Stěžovatelka zaúčtováním laminovacího stroje zpět na zásoby výrobků porušila povinnost vést účetnictví takovým způsobem, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě poskytovala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví
(§ 7 odst. 1 zákona o účetnictví), kterým je mj. stav a pohyb majetku účetní jednotky (§ 2 zákona o účetnictví).
Účetnictví totiž zobrazovalo, že stěžovatelka měla ke dni 31. 12. 2004 v zásobách jeden kus laminovacího stroje DELTA plus k prodeji, který však byl v průběhu účetního období roku 2004 prodán a dodán odběrateli.
Stěžovatelka tvrdí, že zákon o účetnictví neupravuje zásadu priority ekonomické podstaty před právním stavem. Tato otázka však není pro nyní posuzovanou kauzu
relevantní
. Dodání zboží v nyní posuzovaném případě představuje nejenom ekonomicky rozhodnou událost, ale i právně významnou skutečnost
, jíž na straně jedné došlo ke splnění závazku stěžovatelky a na straně druhé vznikla stěžovatelce pohledávka za společností KOMFI-SLOVAKIA. Z § 28 odst. 1 věty druhé ZoÚ plyne, že odběratel musí účtovat o majetku a odepisovat ho, ačkoliv vlastnické právo k dodanému zboží nenabyl při jeho převzetí (to je případ sjednání výhrady vlastnického práva).
Zde je třeba
abstrahovat
od toho, že v daném případě byl odběratelem slovenský subjekt, jehož účetnictví se neřídí českým zákonem o účetnictví. Stěžovatelka musí o účetním případu účtovat stejně, jako by odběratelem byl český subjekt.
Jestliže zákon o účetnictví umožňuje, aby o majetku účtoval a odepisoval jej odběratel, který k němu prozatím nenabyl vlastnické právo (z důvodu sjednané výhrady), není možné, aby o něm nadále jako o svém vlastním majetku účtoval i dodavatel (zde stěžovatelka).
Stěžovatelka proto nemohla ve svém majetku evidovat laminovací stroj DELTA plus poté, co byl dodán odběrateli, neboť ten byl povinen o něm účtovat ve svém účetnictví. Tento argument jen podporuje názor Nejvyššího správního soudu, že stěžovatelka postupovala v rozporu s právními předpisy, když na základě opravného účtování zaúčtovala laminovací stroj na zásoby výrobků. Stěžovatelce je možno dát za pravdu pouze v tom, že zákon o účetnictví neupravuje princip rovnováhy účtování, podle něhož by výnos jedné účetní jednotky představoval automaticky bez dalšího náklad druhé účetní jednotky. Z § 28 ZoÚ lze dovodit jen to, že dvě účetní jednotky nemohou účetně evidovat jako svůj majetek tentýž předmět.
S výše uvedeným souvisí i otázka inventarizace stavu výrobků. Jestliže laminovací stroj nemohl být na konci účetního období roku 2004 zaúčtován na zásobách výrobků, nemohl být ani předmětem inventarizace. Inventarizuje se majetek a jiná aktiva, která se promítají do rozvahy. Jejím smyslem je ověření, zda zjištěný skutečný stav majetku odpovídá stavu účetnímu. Laminovací stroj DELTA plus po dodání společnosti KOMFI-SLOVAKIA nemohl být součástí dlouhodobého hmotného majetku ani zásob stěžovatelky (nejedná se o výrobek ani zboží). Dodání laminovacího stroje se na straně aktiv projevilo přeměnou ze zásob na pohledávku. Majetkem stěžovatelky již tedy nebyl laminovací stroj, nýbrž pohledávka za společností KOMFI-SLOVAKIA.
 
4. Vedení skladové evidence, kontrola korunou, marže
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 9 Afs 36/2007 ze dne 20. 6. 2007.)
 
Komentář k judikátu č. 4
Čtvrtý případ dnešního výběru se týká evidence zásob pomocí kontroly korunou v rámci dnes již zrušeného jednoduchého účetnictví. V současné době vedou podnikatelé -fyzické osoby daňovou evidenci, která spadá pod zákon o účetnictví pouze v obsahovém vymezení složek majetku. Pravidla pro daňovou evidenci jsou pak vymezena pouze velmi krátce v § 7b zákona o daních z příjmů a předepisují vedení údajů o majetku a závazcích. V konečném důsledku je pak na poplatníkovi, aby prokázal výši svého základu daně. Proto může být následující rozsudek inspirací i v dnešní době. Daňový subjekt vedl svou skladovou evidenci pomocí tzv. „kontroly korunou“. Nevedl ji tedy podle počtu kusů a jednotlivých druhů, ale pouze ve finančním vyjádření. U různých druhů zboží však uplatňoval odlišnou marži a jeho evidence tyto skutečnosti dostatečně spolehlivě nezobrazovala. Jeho účetnictví bylo tak zhodnoceno jako neprůkazné. Daň z příjmů byla stanovena podle pomůcek. Se svou žalobou daňový subjekt neuspěl.
      
Shrnutí k judikátu
V souzené věci je zásadní otázkou posouzení, zda-li daňový subjekt v průběhu daňového řízení doložil účetnictví, které by umožňovalo stanovení daně na základě dokazování, či nikoliv. Odpověď na tuto otázku je nutno hledat ve způsobu, jakým daňový subjekt vedl evidenci zásob zboží, neboť se od ní odvíjejí ostatní. Jak je zřejmé z vyjádření daňového subjektu učiněných v průběhu daňového řízení, zvolil si tento pro své sdružení, ve kterém podnikal společně se stěžovatelkou b), přičemž to byl on, kdo měl na starosti vedení účetnictví,
způsob evidence zásob zvaný „kontrola korunou"
. Využil tedy možnost danou mu Opatřením a nevedl knihu zásob (na karty zásob). Takovýto způsob je, jak vyplývá ze shora provedené citace uvedeného předpisu, možný. I při jeho aplikaci je však nutno dodržet základní pravidla vedení účetnictví stanovená pro účetní jednotky zákonem o účetnictví a dalšími předpisy. Lze tak jen ocitovat z rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 7. 2003, čj. 22 Ca 339/2002-34, že
"tzv.
kontrola korunou je sice možným způsobem evidence zásob zboží, avšak i tento způsob musí být přesvědčivý a musí z něj být patrny veškeré údaje pro potřeby řádně vedeného účetnictví“
(citováno dle ASPI, č. 26304 JUD). Je tak třeba mít vždy na paměti, co je cílem evidence zásob, ať ve formě skladových karet či kontroly korunou, tj. vedení evidence zásob průkazným způsobem, oceňování nakoupených zásob stanoveným způsobem a provádění inventarizace zásob v souladu se zákonem. Ačkoliv zákon nestanovil bližší pravidla pro způsob vedení skladové evidence formou kontroly korunou a ponechal je na samotné účetní jednotce, nelze toto oprávnění vykládat tak, že by tím zákonodárce rezignoval na výše uvedené principy; naopak i tyto byly účetní jednotky při stanovení svého vnitřního účetního postupu povinny respektovat. V žádném případě tak nelze
a priori
jen na základě tvrzení účetní jednotky, že eviduje zásoby za pomoci tohoto prostředku, dospět k závěru o průkaznosti takovéto evidence. Samotná skutečnost, že daňový subjekt evidoval zásoby tímto způsobem, neříká nic o tom, zda tato jeho evidence dostála požadavkům účetních postupů. Bylo proto zcela legitimní, aby správce daně zkoumal věrohodnost této evidence tak, jak činil v daňovém řízení. V této souvislosti je rovněž nutno odmítnout poukaz daňového subjektu na objem a různorodost zboží, jenž je předmětem jeho podnikání, protože tato skutečnost nemá žádný vliv na jeho povinnosti jako účetní jednotky. Naopak, jestliže se rozhodl pro vedení skladové evidence za pomoci kontroly korunou, bylo na něm, aby si vytvořil natolik přehledný vnitřní systém, aby dostál všem povinnostem.
K první stížní námitce stěžovatelů spočívající v tvrzení, že správci daně byl předložen dostatek důkazních prostředků, Nejvyšší správní soud uvádí, že je nerozhodné, jaký počet či jaký druh účetních a jiných dokladů byl předložen, neboť určujícím je pouze jejich obsah.
Jestliže tedy daňový subjekt sice předložil dle jeho tvrzení „skladovou evidenci", přičemž správce daně tuto neosvědčil jako faktickou skladovou evidenci, nebylo z těchto dokumentů v daňovém řízení možno vycházet, proto i předložení dokladů v množství uváděném stěžovateli bylo nedostatečné.
Rovněž není pravdou, že by správce daně v průběhu daňového řízení netvrdil, že některé doklady chybí, viz např. jeho požadavek na předložení evidence slev. Tato námitka je proto, i z důvodů uvedených níže, nedůvodná.
K námitce týkající se vedení skladové evidence pomocí tzv. kontroly korunou se Nejvyšší správní soud částečně vyjádřil výše. Je proto nutno zopakovat, že
kontrola korunou je průkazně vedenou evidencí skladových zásob pouze v případě, že respektuje účetní principy. I v případě, že stav zásob zboží není sledován v jednotkách množství a podle jednotlivých druhů, ale v celkovém peněžním vyjádření (v prodejních cenách), je nutné, aby tato evidence byla vedena přesně a průběžně, tj. aby byla věrným obrazem skutečného stavu zásob. Jestliže měl však daňový subjekt různou výši marže pro různá období a různé komodity (když sám v daňovém řízení nebyl schopen ji přesně konkretizovat) s tím, že se tato skutečnost odrážela v „cenové evidenci zásob" až v měsíčním odpisování na základě průměrné výše rabatu, když dle tvrzení daňového subjektu se
„případné změny rabatu vyrovnají a v ročním průměru jsou zcela objektivní“
, lze tak jen přisvědčit správci daně, že nastíněný způsob evidence je cokoliv jiného než věrohodný.
Jestliže v průběhu daňového řízení sám daňový subjekt uvedl, že se marže (rabat) pohybovala v rozpětí od 6 do 20 %, muselo zákonitě docházet ke značným rozdílům mezi zásobami takto „evidovanými" a fyzicky přítomnými. To, že tento rozdíl daňový subjekt následně zaúčtoval do výdajů snižujících základ daně, jen dokumentuje neprůkaznost jeho účetnictví.
Nejvyšší správní soud souhlasí se stěžovateli v tom smyslu, že jim
žádný právní předpis nestanoví povinnost mít po celou dobu podnikání stejnou výši marže, avšak za situace, kdy je právě výše marže esenciální pro vedení skladové evidence, je povinností daňového subjektu stanovit ji tak, aby umožňovala průkazný způsob vedení účetnictví.
Rovněž je pravdou, že způsob faktického provádění kontroly korunou nastíněný správním orgánem v jeho rozhodnutí je pouze možný, nikoliv nutný (proto není ani v rozporu s Ústavou České republiky), což však nic nemění na faktu, že alternativou k tomuto způsobu rozhodně není způsob zvolený stěžovateli z důvodů popsaných výše. Proto je i tato námitka nedůvodná. Na tom nic nemůže změnit ani znalecký posudek předložený stěžovateli až v žalobním řízení, neboť hodnotí právní otázky, k nimž je primárně povolán soud.
Stěžovatelé dále rozporují jejich údajnou
povinnost vést evidenci slev
. K tomu Nejvyšší správní soud uvádí, že skutečně v účetních předpisech není tato povinnost explicitně uvedena, avšak vyplývá ze zvoleného způsobu vedení skladové evidence.
Jestliže totiž daňový subjekt evidoval zásoby pouze na základě faktoru ceny, byl ve svém účetnictví povinen zohlednit veškeré činitele, které mohly mít na stanovení ceny zásob vliv. Úbytek zboží vedeného v prodejní ceně totiž představuje nejen dosaženou tržbu za prodané zboží, ale i poskytnuté slevy při prodeji zboží a rovněž i prodejní cenu zboží vyřazeného
(např. poškozené či neprodejné zboží) a prodejní cenu zboží použitého pro režijní spotřebu poplatníka, např. údržba, úklid (Vychopeň, J. Kontrola korunou, citováno dle ASPI, č. 26683 LIT). Jak je zřejmé i z obsahu kasační stížnosti, stěžovatelé sami uvádějí, že při prodeji zboží slevy poskytovali; tato skutečnost se však neodrazila v jejich účetnictví. Je tak možno jen přisvědčit správnímu orgánu, že zákon o účetnictví přikazuje účetním jednotkám vést nad rámec výslovně stanovené dokumentace i tzv. pomocné knihy, jestliže pro ně mají použití. Z těchto důvodů se rovněž jedná o nedůvodnou námitku.
Dále stěžovatelé nesouhlasí s jejich povinností vést evidenci denních tržeb tak, jak požadoval správce daně. Lze přisvědčit stěžovatelům, že nebylo jejich povinností dokládat denní tržby pokladním dokladem, neboť jim tuto povinnost nestanovil ani právní předpis, ani takto expresis verbis záznamní povinnost ze dne 2. 11. 1993 (ta stanovila povinnost evidovat denní záznamy tržeb a výdajů z pokladny v knize kontrolní pokladny). Jestliže však daňový subjekt vedl tuto denní evidenci pouze „ručně“, dostal se sám do důkazní nouze, jestliže správce daně na základě jím provedeného šetření shledal, že zápis o denní evidenci tržeb neodpovídá skutečnosti. Nelze však přisvědčit krajskému soudu, že by „sjetiny“ z pokladen měly podobu účetního dokladu, avšak ve světle dalších zjištění nemá tato nepřesnost vliv na zákonnost jeho rozhodnutí. Nejvyšší správní soud tak uzavírá, že vedení denní evidence tržeb v kontextu celého daňového řízení nebylo průkazné, proto je i tato námitka nedůvodná.
 
5. Faktura za neuskutečněné plnění nezahrnutá v účetnictví
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 4. 2010, č.j. 8 Afs 36/2009-58, www.nssoud.cz.)
 
Komentář k judikátu č. 5
K řešení je situace, kdy daňový subjekt nezahrnul do svého účetnictví fakturu, kterou řádně vystavil. Argumentoval tím, že odběratel dané plnění zpochybnil a neuhradil. Podle názoru finančních orgánů i soudů však neprokázal dostatečně, že plnění opravdu nenastalo (nebylo dostatečně osvětleno, proč byla faktura vůbec vystavena, za jakých okolností mělo plnění původně nastat, proč bylo rozporováno apod.). Kromě toho v údajích žalobce nesouhlasily údaje z účetnictví, výkazu zisků a ztrát s údaji v daňovém přiznání a ani předložení opraveného výkazu zisků a ztrát rozpory neodstranilo. Důkazní povinnost na odstranění zmíněných nedostatků byla na straně daňového subjektu, nikoli na straně správce daně, neboť ten své pochybnosti o účetnictví prokázal tím, že poukázal na rozdíly mezi výše uvedenými dokumenty.
      
Shrnutí k judikátu
Žalobce brojil proti zjištěním, která se týkala zvýšení základu daně o částku 19 373,30 Kč a proti vyloučení částky 666 740 Kč ze základu daně. V prvém případě
šlo o fakturu za poradenství v oblasti IT technologií. Tato faktura však nebyla do účetnictví žalobce zaúčtována.
Proto byl žalobce správcem daně vyzván ke sdělení, jak o faktuře účtoval.
Žalobce sdělil, že faktura byla stornována, protože nebyla odběratelem uznána. K tomu žalovaný uvedl, že předložená faxová kopie faktury (nikoli originál) neprokazuje, že fakturované práce nebyly provedeny. Skutečnost, že faktura nebyla odběratelem uznána, není důvodem pro nezahrnutí částky na výnosový účet.
Jestliže žalobce o předmětné faktuře neúčtoval, porušil ustanovení § 18 odst. 1 zákona o daních z příjmů. Proto byl o fakturovanou částku zvýšen hospodářský výsledek.
Pokud jde o zvýšení základu daně, správce daně při daňové kontrole zjistil z obratové předvahy a hlavní knihy, že
žalobcem uvedená ztráta na ř. 10 neodpovídá skutečnosti. Proto správce daně vyzval žalobce k vysvětlení a doložení rozdílu. Hospodářský výsledek (ztráta) však znovu neodpovídala údajům uvedeným na jednotlivých účtech. Při porovnání upraveného výkazu zisků a ztrát s předloženou předvahou a účty 504001 a 504002 bylo zjištěno zvýšení zisků a ztrát o cca 702 000 Kč.
Podle předloženého účetnictví na účtu 132 100 nedošlo během roku k žádnému pohybu a počáteční stav tohoto účtu je totožný se stavem konečným. Z účetního deníku bylo zřejmé, že odvolatel neúčtoval o žádných přijatých fakturách za zboží (s výjimkou dvou faktur). V řízení byla předložena pouze jedna dodavatelská faktura, kterou však žalobce nezahrnul do svého účetnictví. Správce daně však přihlédl ke všem okolnostem a nezaúčtovanou fakturu v závěrech kontroly zohlednil. Proto byl zjištěný rozdíl snížen na částku 666 740 Kč.
Porovnáním jednotlivých nákladových a výnosových účtů s předloženým výkazem zisků a ztrát správce daně prokázal, že účetnictví nebylo vedeno správně. Proto postupoval žalobce při stanovení základu daně v rozporu s ustanovením § 23 odst. 10 zákona o daních z příjmů.
 
Názor Nejvyššího správního soudu
Pokud stěžovatel tvrdil, že se plnění fakticky neuskutečnilo, je podaná kasační námitka zcela nekonkrétní. Obsahuje pouze tvrzení - závěr, že dle mínění stěžovatele se zdanitelné plnění neuskutečnilo. Proč však tento názor žalobce zastává, o jaké konkrétní skutkové okolností jej opírá (tzn. tvrzení, k čemu v souvislosti s uvedenou fakturou došlo), žalobce neuvedl ani v podané žalobě. I v ní pouze konstatoval, že oba subjekty právního vztahu tuto skutečnost potvrdily. Bližší skutkové okolnosti ani podaná žaloba (stejně jako posléze kasační stížnost) neobsahuje. Z odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí vyplývá, co bylo předmětem fakturovaného plnění, dále to, že tato faktura nebyla zanesena do účetnictví, že správce daně žalobce vyzval k tomu, aby tuto okolnost vysvětlil a prokázal, jak bylo o této faktuře účtováno. Následně žalovaný dovodil porušení předpisů o účetnictví a neunesení důkazního břemene. Podaná žaloba a ani následná kasační stížnost však nejsou koncipovány tak, že by tvrzení daňových orgánů vyvracela, ale, jak již bylo uvedeno, opakovaně setrvávají na zcela obecném stanovisku, že se plnění neuskutečnilo.
Žalobce konkrétně netvrdil, za jakých skutkových okolností se mělo plnění původně uskutečnit a proč se případně následně neuskutečnilo. Rovněž netvrdil, za jakých okolností byla faktura vystavena.
Městský soud v Praze proto postupoval správně, pokud se zaměřil na to, zda byl žalobce povinen o předmětné faktuře účtovat a jak se nesplnění této povinnosti odrazilo ve výsledku daňového řízení.
Žalobce uvedl v odvolání, že doložil své sdělení i sdělení firmy Datasys Technologie s. r. o., že služba nebyla provedena ani zčásti. Správní spis obsahuje faxovou kopii předmětné faktury s rukou psaným přípisem
„tuto fakturu nemáme v účetnictví, ani jsme si nenárokovali CPH“
. Dále obsahuje odpověď dožádaného správce daně ze dne 9. 8. 2006, že odběratel z uvedené faktury – společnost Datasys Technologie s. r. o. – je nekontaktní a nelze ověřit, zda v účetnictví je předmětná faktura zahrnuta.
V rozhodnutí napadeném žalobou se žalovaný s tvrzeními žalobce, jakož i s tím, co bylo v daňovém řízení zjištěno, vypořádal, když konstatoval, že vyjádření uvedené společnosti samo o sobě neprokazuje, že práce provedeny nebyly a že žalobce porušil povinnost o faktuře účtovat.
Tvrzení žalobce, že fakturu stornoval, neboť ji odběratel neuznal, samo o sobě nevypovídá o tom, zda se předmětné plnění reálně uskutečnilo či nikoli. Správce daně postupoval správně, pokud se snažil rozhodné skutečnosti ověřit.
Dále je podstatné, že správce daně při daňové kontrole zjistil z předložených dokladů, že žalobcem uplatněná ztráta neodpovídá skutečnosti. Proto žalobce vyzval, aby rozdíl doložil. Žalobce k výzvě předložil nový výkaz zisků a ztrát, který však znovu neodpovídal údajům na jednotlivých účtech.
Stěžovatel v kasační stížnosti citoval ustanovení § 50 odst. 3 ZSDP a tvrdil, že bylo nutné zjistit skutečný prospěch daňového subjektu. Tuto námitku obsahuje též podaná žaloba. Rovněž v této části kasační stížnost nesměřuje proti důvodům, o které opřel městský soud své rozhodnutí, ale stěžovatel postupuje tak, že nadále brojí proti rozhodnutí napadenému žalobou, když hovoří o povinnostech odvolacího orgánu doplnit dokazování. Předně není zřejmé, které skutečnosti stěžovatel považuje za sice neuplatněné, avšak takové, že k nim měl žalovaný přihlédnout. Pokud onou skutečností mělo být to, že nelze vycházet ze stavů účtu 132-100, pak naopak je třeba konstatovat, že žalovaný k této skutečnosti přihlížel v rozhodnutí o odvolání. Ve věci tedy nešlo o to, že by chybějící pohyb na uvedeném účtu vedl k závěru o nutnosti doměřit žalobci daň, ale tato skutečnost podporovala závěr, že hospodářský výsledek, který uvedl žalobce v daňovém přiznání - ztráta 232 260 Kč - neodpovídal údajům na jednotlivých účtech.
Žalovaný neuzavřel, že jde ze strany žalobce o účelové vyčíslení, aby hospodářský výsledek odpovídal částce uvedené na řádku 10 daňového přiznání.
Ze správního spisu je zřejmé, že žalobci bylo sděleno 15. 11. 2005, jaké skutečnosti byly zjištěny, a byl vyzván, aby doložil rozdíl mezi hospodářským výsledkem uvedeným v daňovém přiznání a výsledkem dle předvahy předložené v průběhu kontroly. Žalobci tak bylo známo, že správce daně zjistil nesoulad mezi jeho účetnictvím a daňovým přiznáním. Žalobce předložil nový výkaz zisků a ztrát, rozpory se mu však vyvrátit nepodařilo.
Neobstojí proto obecná námitka o porušení ustanovení § 2 odst. 3 ZSDP. ZoÚ stanoví v § 8 účetní jednotce povinnost vést správné, úplné, srozumitelné a přehledné účetnictví. Tuto povinnost žalobce nesplnil.
Z účetnictví nevycházel při stanovení základu daně, který uvedl ve svém daňovém přiznání. Nesplnění uvedených zákonných povinností nelze zdůvodňovat požadavkem na to, aby správce daně naopak daňovému subjektu prokazoval skutečnosti, které on sám ve svém účetnictví řádně neuvedl.
Lze tak uzavřít, že daňové orgány neporušily ustanovení § 31 odst. 8 písm. c) ZSDP, podle kterého správce daně prokazuje existenci skutečností vyvracejících věrohodnost, průkaznost, správnost či úplnost účetnictví. Žalovaný v napadeném rozhodnutí podrobně zdůvodnil, proč předložené účetnictví neskýtá oporu pro údaj o hospodářském výsledku, který žalobce uvedl ve svém daňovém přiznání.
Nejvyšší správní soud na základě výše uvedeného zhodnotil stížní námitky jako nedůvodné.
 
6. Chybějící podpis oprávněné osoby při inventarizaci jako jediný možný důkaz vzniklé škody
(Podle nálezu Ústavního soudu I. ÚS 687/10 ze dne 8. 9. 2011.)
 
Komentář k judikátu č. 6
Závěrečné rozhodnutí soudu z tohoto přehledu se netýká přímo správního soudnictví. Předmětem sporu byl vznik škody, který byl prokázán inventarizací. Posléze se však zjistilo, že zápis o provedené inventarizaci nebyl podepsán oprávněnou osobou. Žalobce díky této skutečnosti nebyl u obecných soudů úspěšný. Ústavní soud však předchozí rozsudky zrušil s tím, že zápis o inventarizaci není jediným možným důkazem a soudy měly na tuto skutečnost žalobce upozornit a vyžádat si od něj případné další důkazy ne žalobu rovnou zamítnout.
      
Shrnutí k judikátu
Okresní soud z § 30 odst. 2 ZoÚ a z rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 2942/2000 dovodil, že inventurní soupisy musejí být podepsány osobou oprávněnou za provádění inventarizace. Pokud ovšem inventurní soupisy nebyly podepsány osobou oprávněnou za provedení inventarizace, je neprůkazná celá inventarizace, která z takovýchto soupisů vycházela. Podpis představuje dle soudu I. stupně jediný průkaz toho, že fyzická inventura byla skutečně provedena a jaký byl její výsledek.
V daném případě však některé inventurní soupisy nebyly podepsány osobou oprávněnou za provedení inventarizace a nebylo zjištěno, že by taková osoba byla určena.
S ohledem na to soud dovodil, že je neprůkazná celá inventarizace; stěžovatel tak neprokázal vznik schodku a tedy i škody, a proto soud žalobu zamítl.
 
Názor Ústavního soudu
Rozhodnutí soudů obou stupňů stojí na závěru, že provedená inventarizace byla neprůkazná, neboť inventarizační soupisy nebyly podepsány osobou odpovědnou za provedení inventarizace. Požadavek podpisu přitom představuje jediný průkaz toho, že inventura byla skutečně provedena a jaký byl její výsledek. Stěžovatel tedy neprokázal vznik schodku (škody), a proto byla jeho žaloba zamítnuta.
Vyloučení jiných důkazních prostředků než podepsaného inventarizačního soupisu z možnosti zjištění schodku (škody) dle mínění Ústavního soudu vůbec neodpovídá pojetí důkazních prostředků v civilním řízení soudním, a ve svých důsledcích vedlo v souzené věci k porušení stěžovatelova práva na spravedlivý proces.
Podle § 125 o. s. ř. mohou za důkaz sloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci, zejména výslech svědků, znalecký posudek, zprávy a vyjádření orgánů, fyzických a právnických osob, notářské nebo exekutorské zápisy a jiné listiny, ohledání a výslech účastníků. Teorie i praxe se bez jakéhokoli váhání shodují v tom, že výslovně uvedený výčet důkazních prostředků je demonstrativní a že lze použít i důkazní prostředky jiné, v tomto ustanovení explicitně neuvedené. Tomuto pojetí důkazních prostředků odpovídá i to, že zákon zásadně nepředepisuje, jakým důkazním prostředkem má být určitá skutečnost prokázána; děje se tak pouze výjimečně a vždy jenom na základě výslovného ustanovení zákona (srov. např. § 187 odst. 3 o. s. ř.). Nestanovíli zákon takovou výjimku, platí, že každou skutečnost lze dokazovat jakýmkoli důkazním prostředkem, pomocí nějž lze stav věci zjistit.
Neexistuje žádné zákonné pravidlo, které by stanovilo, že vznik a výši schodku (škody) lze prokazovat pouze pomocí inventarizačních soupisů podepsaných oprávněnou osobou. Je tedy nepochybné, že i ohledně prokazování vzniku schodku (škody) platí v plném rozsahu pravidlo, že jej lze prokazovat jakýmikoli důkazními prostředky, a nikoliv pouze podepsaným inventarizačním soupisem (byť ten bude samozřejmě důkazním prostředkem typickým). Tento závěr potvrzuje rovněž
judikatura
Nejvyššího soudu. Kupř. v jeho rozhodnutí ze dne 11. 3. 2008, sp. zn. 21 Cdo 2111/2007, se konstatuje: "Schodek bývá zpravidla zjišťován inventarizací (fyzickou nebo dokladovou inventurou) jako inventarizační rozdíl mezi stavem majetku a závazků v účetnictví a skutečným (nižším) stavem majetku a závazků. Není-li schodek zjištěn (prokázán) inventarizací, musí zaměstnavatel, má-li být úspěšná jeho žaloba, jíž se domáhá po zaměstnanci náhrady škody podle ustanovení § 176 zák. práce, jinými důkazními prostředky prokázat stav hodnot, které zaměstnanec převzal k vyúčtování, a skutečnost, že došlo ke škodě (schodku) na svěřených hodnotách." Odlišný právní názor vyjádřený v rozhodnutí soudů obou stupňů vedl v souzené věci k nijak neodůvodněnému zúžení možností zjišťování skutkového stavu na jediný důkazní prostředek, a tím i k porušení stěžovatelova práva na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 Listiny a čl. 6 odst. 1 Úmluvy. Soud nemůže zamítnout žalobu proto, že se procesní straně nepodařilo prokázat skutečnost, kterou tvrdí, aniž ji předtím vyzval k označení důkazních prostředků a poučil o následcích spojených s nesplněním této výzvy. Nebyl-li tedy schodek dle mínění soudu I. stupně prokázán inventarizačními soupisy, pak měl soud stěžovatele podle § 118a odst. 3 o. s. ř. poučit o nutnosti doplnit důkazy a o následcích nesplnění této výzvy. Ze spisu je však zřejmé, že soud I. stupně nastíněným způsobem vůbec nepostupoval, čímž rovněž zasáhl do stěžovatelova práva na spravedlivý proces.