Celní zákon a jeho novela, 1. část

Vydáno: 29 minut čtení

V tomto a v následujících příspěvcích se budeme zabývat poslední novelou Celního zákona, která je v účinnosti od 1. 7. 2011, především pak důsledky této novely pro oblast výkonu celnictví (celního řízení a kontrolních činností Celní správy) a změnami v kompetencích a v pravomocích celních orgánů České republiky. Jedná se o poměrně komplexní a značně obsažnou novelu Celního zákona, nejrozsáhlejší od novelizace přijaté v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie a účinné od 1. 5. 2004.

Celní zákon a jeho novela
Tomáš
Hájíček
 
Účel a cíle novely
Zákon č. 13/1993 Sb., Celní zákon
, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Celní zákon“), byl od vzniku členství České republiky v Evropské unii nejkomplexněji novelizován
zákonem č. 104/2011 Sb.
, schváleným dne 17. 3. 2011, a
účinným od 1. 7. 2011, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb.
, celní zákon, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 185/2004 Sb.
, o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.
Důvodem poslední novelizace Celního zákona (zákonem č. 104/2011 Sb.) měly být, dle důvodové zprávy vládního návrhu zákona č. 104/2011 Sb., zejména následující záměry1:
*
Přiblížit terminologii a rozsah právní úpravy celnictví (v působnosti Celního zákona) právní úpravě Evropské unie (zejména v oblasti provádění celního dohledu a celní kontroly, v oblasti kontroly po propuštění zboží, v oblasti zajištění cla, v oblasti odlišností stran prekluzivní lhůty pro vyměření cla).
*
Zpřesnit a doplnit právní úpravu výkonu celnictví, resp. gramatické znění některých právních norem Celního zákona za účelem usnadnění jejich aplikace (např. v oblasti nezbytných náležitostí rozhodnutí, vydávaných v celním řízení v souvislosti s elektronickou komunikací mezi celními orgány a účastníky řízení, dále v oblasti procesní úpravy následné kontroly údajů o obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie a Českou republikou - Intrastat, či v oblasti některých kontrolních pravomocí celních orgánů při zajišťování totožnosti zboží).
*
Zohlednit účinnost nového Daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb., účinný od 1. 1. 2011), resp. vymezit úpravu procedurálních postupů při správních řízeních, vedených v rámci výkonu celnictví, v konfiguraci Daňový řád vs. Správní řád.
*
Upravit právní úpravu celních přestupků a deliktů tak, aby byla v souladu s další právní úpravou přestupků a jiných správních deliktů, nacházející se v právních předpisech odlišných od celního zákona, upravujících výkon veřejné správy
Novela vychází především z návrhů samotných celních orgánů. V důvodové zprávě vládního návrhu novely Celního zákona je deklarováno, že
"...návrh novely nečiní změnu v rozsahu dosavadních institutů, které se při výkonu činností na daném úseku veřejné správy celními orgány uplatňují, nezavádí nové postupy, jimiž by došlo ke zvýšení administrativní zátěže podnikatelských subjektů."
2 Vládní návrh novely Celního zákona rovněž v důvodové zprávě deklaruje, že navrhovaná novela je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky a v souladu mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.
Vztah k daňovému řádu:
a)
Celní zákon je ve vztahu k zákonu č. 280/2009 Sb., daňový řád, dále jen „Daňový řád“, zvláštní právní úpravou,