Profesionální sportovec z pohledu daňového

Vydáno: 2 minuty čtení
Profesionální sportovec z pohledu daňového
Ondřej
Lichnovský
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 11. 2011, sp. zn. 2 Afs 16/2011. www.nssoud.cz
K předpisům:
-
§ 6 ZDP
-
§ 7 ZDP.
„Lze tak učinit dílčí závěr, že činnost profesionálního sportovce není jednoduše podřaditelná pod pojem „závislá práce“ ve smyslu zákoníku práce. Nelze proto vyloučit, resp. dokonce považovat za protiprávní, uzavírání i jiných než pracovních smluv mezi sportovci a jejich kluby. Tento závěr lze ostatně opřít i o faktickou situaci, kdy je v praxi obecně akceptováno, že profesionální sportovec může – z daňového hlediska – působit též jako OSVČ (k tomu podrobněji např. R. Vybíral, Zdaňování příjmů profesionálních sportovců ze sportovní činnosti, Caně a finance č. 3/2011, str. 17 a násl.). K odklonu od této obecně akceptované praxe by proto musel existovat velmi silný důvod, spočívající např. ve výslovné změně zákonné úpravy. Jinak totiž lze argumentovat i prostřednictvím určité míry normativní síly fakticity.
Současně však je třeba podotknout, že výše uvedené neznamená, že by mezi profesionálním sportovcem a klubem, za který hraje, pracovní smlouva uzavřena být nemohla či dokonce nesměla. Nejvyšší správní soud toliko zastává názor, že za současné situace značné neujasněnosti právního postavení profesionálních sportovců (viz níže část označená „obiter dictum“) stát nemůže vynucovat jen jednu z možných forem jejich smluvní spolupráce s kluby, a to ani prostřednictvím daňové politiky.“
České zákony nijak neřeší postavení profesionálních sportovců. Není tak jednoznačně dáno, že by profesionální sportovci museli být OSVČ či zaměstnancem. V citovaném rozsudku řešil Nejvyšší správní soud otázku, zda lze výkon profesionálního sportovce považovat za zastřený pracovněprávní vztah. Přitom dospěl k závěru, že to sice možné je, avšak jen ve výjimečných případech. Přitom Nejvyšší správní soud zejména poukázal na nedostatečnou právní úpravu, u které je pak povinností správce daně postupovat ve prospěch daňového subjektu v duchu obecné zásady
in dubio mitius
(v pochybnostech mírněji).

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů