Cíl správy daní

Vydáno: 3 minuty čtení
Cíl správy daní
Ondřej
Lichnovský
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 7. 2007, sp. zn. 1 Afs 1/2007. www.nssoud.cz
K předpisům:
-
§ 1 odst. 2 DŘ.
„Správou daně se ve smyslu § 1 odst. 2 daňového řádu rozumí právo činit opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění daňových povinností. Stejně tak daňová kontrola (§ 16 odst. 1 daňového řádu) slouží ke zjištění nebo prověření daňového základu nebo jiných okolností rozhodných pro správné stanovení daně. Oním „správným zjištěním“ a „správným stanovením“ se má na mysli zjištění a stanovení daně právě v zákonné výši; nesprávné tak není pouze to, pokud daňový subjekt odvedl do státního rozpočtu méně, než měl, ale i pokud odvedl více než měl, správce daně si toho je vědom, a přesto zůstává nečinný. Správa daně obecně ani daňová kontrola konkrétně sice nejsou primárně zaměřeny k tomu, aby vyhledávaly pochybení daňového subjektu, které jej vedlo k zaplacení daně vyšší, než mu zákon ukládá; pokud už však takové pochybení vyjde najevo a daňový subjekt na to správce daně upozorní, nelze toto zjištění přehlížet. Výsledkem daňového řízení by měl být stav, v němž si správce daně a daňový subjekt nic nedluží navzájem, nikoli stav, v němž pouze daňový subjekt nic nedluží státu, ale naopak to neplatí. Zjistí-li správce daně - i bez toho, že by o takové zjištění usiloval, což ostatně není jeho povinností - že je daňovému subjektu něco dlužen, měl by postupovat tak, aby tento dluh zahladil. To ostatně neplyne jen ze základních zásad daňového řízení, ale též z principů dobré správy a z požadavku na důvěru občanů ve spravedlivé a nestranné rozhodování správních orgánů.“
Tento „historický“
judikát
Nejvyššího správního soudu pojednává o cíli správy daní. Tím je správné zjištění daně a dosáhnutí stavu, kdy si správce daně a daňový subjekt navzájem nic nedluží. Na stejném principu je přitom postaven i nový daňový řád. Bohužel, navzdory uplynulým čtyřem letem je citovaný rozsudek více než aktuální. V praxi totiž stále není obvyklé, aby správce daně nepostupoval zcela tendenčně tak, že hájí toliko zájmy státu a jeho jediným cílem je maximalizace příjmů státního rozpočtu. Nutno říci, že současná doba takovýmto postupům více než nahrává, když stát nemá peněz nazbyt. Nicméně zákonnost řízení a dosažení cíle správy daní by však měla být těmto požadavkům vždy nadřazena. Nezbývá tak než si přát, aby v této oblasti byl co nejdříve učiněn znatelný posun tak, aby se i ve vztahu ke kontrolovaným daňovým subjektům dalo skutečně hovořit o službě veřejnosti.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád