Absolutní neplatnost právního úkonu

Vydáno: 3 minuty čtení
Absolutní neplatnost právního úkonu
Ondřej
Lichnovský
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 11. 2011, sp. zn. 5 Afs 22/2011. www.nssoud.cz
K předpisům:
-
§ 39 OZ.
„Otázka absolutní neplatnosti soukromoprávních úkonů, jež byly podkladem veřejnoprávního rozhodnutí o dodatečném vyměření daně, je otázkou, kterou jsou správní soudy všech instancí povinny posuzovat z úřední povinnosti (viz
judikatura
Ústavního soudu zejména k prekluzi; např. nález ze dne 15. 3. 2010, sp. zn. I. ÚS 2082/09, obsahující odkazy i na starší judikaturu k těmto otázkám, zejména na nález ze dne 26. 2. 2009, sp. zn. I. ÚS 1169/07, v němž zmínku o povinnosti
ex offo
přihlížet k absolutní neplatnosti výslovně zmiňuje bod 25). K případné neplatnosti úkonů, jež měly být základem sporné daňové povinnosti, jsou povinny přihlédnout všechny orgány veřejné moci z úřední povinnosti a tato otázka může být učiněna předmětem řízení v kterékoli jeho fázi, a to ať již na základě námitky účastníka nebo na základě jakýchkoli jiných skutečností, jež se dostanou do sféry příslušného orgánu a z nichž vyplývá, že by pro posouzení otázky platnosti rozhodného právního úkonu mohly být
relevantní
(srovnej rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 12. 2010, č. j. 7 Afs 130/2009 - 200). Jak vyplývá např. z rozsudku zdejšího soudu ze dne 31. 3. 2011, č. j. 9 Afs 81/2010-180, ani absolutně neplatný soukromoprávní úkon ještě
a priori
neznamená, že takový úkon je irelevantní z daňového hlediska. Současně však Nejvyšší správní soud zdůraznil, že daňové účinky absolutně neplatných soukromoprávních úkonů nenastávají tehdy, vyžaduje-li daňové právo, že určitý právní následek může nastat pouze na základě existujícího (platného) soukromoprávního úkonu určité konkrétní povahy.“
Absolutní neplatnost má v daňovém řízení zcela specifické následky. Zatímco v jiných oblastech jsou účinky neplatného úkonu zpravidla bez významu, v daňovém řízení je tomu jinak. O této skutečnosti však mnoho daňových subjektů neví. Je tak nutno zdůraznit, že daňové důsledky mohou vyplývat i z absolutně neplatných úkonů, to vždy s ohledem na specifika daného případu. Daňový subjekt by proto neměl být překvapen, bude-li správce daně chtít odvést daň i z absolutně neplatných úkonů.

Související dokumenty

Zákony

40/1964 Sb., občanský zákoník