Změny v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení v roce 2012

Vydáno: 31 minut čtení

Dnem 1. ledna 2012 nabylo účinnosti několik zákonů, které se významně dotýkají nemocenského pojištění i pojistného na sociální zabezpečení; jedná se o zákon č. 364/2011 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, zákon č. 365/2011 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a zákon č. 470/2011 Sb. , kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb. , o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Dále se podává podrobnější informace o jednotlivých změnách, které přinesly uvedené zákony.

Změny v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení v roce 2012
JUDr.
Jan
Přib
1. Změny podle zákona č. 364/2011 Sb.
Tento zákon byl přijat v důsledku nálezu Ústavního soudu vyhlášeným pod č. 80/2011 Sb., kterým byl zrušen zákon č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Zákon č. 347/2010 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2011 a nálezem Ústavního soudu byl (z procesních důvodů, kdy podle Ústavního soudu nebyla dodržena pravidla pro přijímání zákonů v režimu tzv. legislativní nouze) zrušen „uplynutím dne 31. prosince 2011“; Ústavní soud přitom ve svém nálezu uvedl, že pokud nebude do okamžiku nabytí účinnosti derogačního výroku tohoto nálezu přijata nová úprava, obživne dnem 1. ledna 2012 úprava obsažená v právním řádu přede dnem účinnosti zákona č. 347/2010 Sb., zrušeného tímto nálezem, tj. právní úprava účinná ke dni 31. prosince 2010. Vzhledem k tomu, že v roce 2011 byl schválen zákon č. 364/2011 Sb. s účinností od 1. ledna 2012 a že tento zákon obsahuje ta samá opatření, jako obsahoval zákon č. 347/2010 Sb.,
platí tato opatření kontinuálně dále i od roku 2012
.
V oblasti
nemocenského pojištění
se jedná zejména o:
*
poskytování nemocenského až
od 22. kalendářního dne
dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény v období
do konce roku 2013
(tak jak přepokládal zákon č. 347/2010 Sb.) s tím, že po dobu prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény přísluší zaměstnancům náhrada mzdy (platu, odměny) ze strany zaměstnavatele podle zákoníku práce,
*
poskytování nemocenského v
jednotné sazbě 60 %
denního vyměřovacího základu; tato změna je trvalá a bylo tedy zrušeno odstupňování sazeb nemocenského v závislosti na délce trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.
V oblasti
pojistného na sociální zabezpečení
se jedná zejména o:
*
sazby pojistného u zaměstnavatele, které činí buď
25 % z vyměřovacího základu
(z toho 2,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti s tím, že tento zaměstnavatel neprovádí odečet poloviny náhrady mzdy, platu nebo odměny vyplacené v počátečním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény od odváděného pojistného) nebo
26 % z vyměřovacího základu
(z toho 3,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti s tím, že tento zaměstnavatel provádí uvedený odečet od odváděného pojistného), pokud si zaměstnavatel s průměrným měsíčním počtem zaměstnanců nižším než 26 tuto vyšší sazbu sám pro kalendářní rok (do 20. ledna kalendářního roku) zvolil,
*
sazby pojistného na nemocenské pojištění ve výši
2,3 % z vyměřovacího základu
u osob samostatně výdělečně činných a zahraničních zaměstnanců,
*

Související dokumenty

Zákony

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
80/2011 Sb. sp. zn. Pl. ÚS 55/10 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
347/2010 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
262/2006 Sb. zákoník práce
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů
513/1991 Sb. obchodní zákoník
586/1992 Sb. o daních z příjmů
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
364/2011 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
365/2011 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
470/2011 Sb. , kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Nařízení vlády

410/2011 Sb. zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění

Vyhlášky

356/2011 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů