Nová tvrzení a důkazy v soudním přezkumu

Vydáno: 3 minuty čtení
Nová tvrzení a důkazy v soudním přezkumu
Ing.
Ondřej
Lichnovský
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 11. 2011, sp. zn. 1 Afs 61/2011. www.nssoud.cz
K předpisům:
-
§ 77 odst. 2 SŘS.
„Žalobci i krajskému soudu lze přisvědčit v tom, že v souladu s právními závěry vyslovenými v usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 8. 2008, č. j. 7 Afs 54/2007-62, publikovaného pod č. 1742/2009 Sb. NSS, www.nssoud.cz, je žalobce „oprávněn uvést v žalobě všechny důvody, pro které považuje napadené správní rozhodnutí za nezákonné. Tomu nebrání skutečnost, že některé z nich neuplatnil již v odvolacím řízení, ač tak učinit mohl.“ V citovaném usnesení však rozšířený senát současně upozornil, že „žalobce zajisté nemůže účinně zpochybňovat zákonnost postupu žalovaného správního orgánu a vytýkat mu jako procesní vadu, že se nevypořádal se skutečnostmi či právními námitkami, které ve správním řízení neuvedl.“ Z povahy věci je tak zřejmé, že žalobce v předmětném žalobním řízení nemůže úspěšně namítat nepřezkoumatelnost rozhodnutí stěžovatele z důvodu, že se podrobně nevyjádřil k otázce, která nebyla předmětem odvolání, je-li jinak zřejmé, že rozhodnutí správce daně bylo přezkoumáno jak v rozsahu námitek uplatněných v odvolání, tak v rozsahu požadovaném příslušným právním předpisem (§ 50 odst. 5 zákona o správě daní a poplatků).“
Velmi zajímavou je otázka, zda může žalobce v žalobě proti rozhodnutí o dani uvádět nová tvrzení a navrhovat provedení nových důkazů. Tato otázka souvisí s principem plné
jurisdikce
, na kterém je postaven soudní přezkum. Přitom k této otázce se Nejvyšší správní soud staví postupem času stále více a více zdrženlivě. Lze vypozorovat tendenci, na základě které stále častěji platí, že mohl-li žalobce uvést nové tvrzení či navrhnout provedení nového důkazu již v řízení před správcem daně, nelze tyto již v soudním řízení uplatnit. Zatímco ve vztahu k tvrzením ještě není
judikatura
Nejvyššího správního soudu tak jednoznačná, tak ve vztahu k novým důkazům zpravidla platí, že takovýto návrh bude odmítnut. Daňové subjekty by tak měly vždy pečlivě zvážit, zda v rámci odvolacího řízení učinili všechny potřebné kroky. Podcenění této skutečnosti se jim totiž může v rámci soudního přezkumu velmi vymstít.

Související dokumenty

Zákony

150/2002 Sb., soudní řád správní