Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně

Vydáno: 15 minut čtení

Daň vybíraná zvláštní sazbou, daň u zdroje neboli srážková daň je zvláštní formou daňového odvodu. Je to způsob, při kterém daň neodvádí daňový poplatník, ale plátce daně, tj. že daňová povinnost je sražena poplatníkovi již při výplatě peněz a srážku (odvod daně místně příslušnému finančnímu úřadu) provede plátce daně (ten, který zdanitelnou částku následně vyplácí). Na tomto místě je třeba zdůraznit fakt, že příjem zdaněný srážkovou daní se už neuvádí do daňového přiznání a nezvyšuje základ daně. Hlavní důvod zavedení tohoto způsobu daně lze spatřovat v tom, že je předpoklad splnění daňové povinnosti i u těch poplatníků, kteří by svou daňovou povinnost vůči státu nemuseli splnit.

Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně
Ing.
Milena
Otavová,
Ph. D.
Poznámka redakce: Aktualizovaná verze článku zde - Daň vybíraná srážkou u příjmů ze závislé činnosti.
Daň vybíraná zvláštní sazbou je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), a také zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“). Zákon o daních z příjmů hovoří o dani vybírané zvláštní sazbou v § 36, a dále v § 38d, § 5 odst. 5 a § 23 odst. 4. Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně se vybírá z příjmů, na které se vztahují zvláštní sazby daně podle § 36 ZDP, samotná daň představuje 15 %. Srážku je povinen provést plátce daně při výplatě, poukázání nebo připsání úhrady ve prospěch poplatníka, v případech taxativně vymezených v § 38d nejpozději v den, kdy je o závazku účtováno v souladu s platnými účetními předpisy. U dividendového příjmu plynoucímu z účasti v akciové společnosti a u podílů na zisku dle § 36, je plátce daně povinen srazit daň při jejich výplatě, nejpozději však do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž valná hromada nebo členská schůze rozhodla o rozdělení zisku, případně úhradě ztráty. U dividendového příjmu plynoucího ze zaknihovaných akcií je nutno srážku provést nejpozději do konce měsíce, který ná