Nezákonný zásah - vedení řízení po uplynutí prekluzivní lhůty

Vydáno: 2 minuty čtení
Nezákonný zásah – vedení řízení po uplynutí prekluzivní lhůty
Ondřej
Lichnovský
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 11. 2011, sp. zn. 2 Aps 2/2011. www.nssoud.cz
K předpisům:
*
§ 82 SŘS,
*
§ 148 DŘ.
„Nejvyšší správní soud je však toho názoru, že v dané věci nelze v samotném vedení vyměřovacího řízení bez dalšího spatřovat nezákonný zásah, neboť zde nejsou vůbec naplněny pojmové znaky nezákonného zásahu jako takového. S ohledem na právě uvedené, nelze než konstatovat, že ve fázi vyměřovacího řízení, kdy je již ukončena daňová kontrola, jakožto jeden dílčí úkon vyměřovacího řízení, a kdy dosud nebyly vydány dodatečné platební výměry, nečiní správce daně zpravidla proti daňovému subjektu žádné úkony (ostatně ani sám stěžovatel žádné konkrétní úkony správce daně netvrdil); správce daně zde provádí své interní postupy, které zpravidla vyústí ve vydání dodatečného platebního výměru. To, že vyměřovací řízení bylo vedeno podle stěžovatelova tvrzení po uplynutí prekluzivní lhůty, samo o sobě nemůže naplňovat obsah pojmu nezákonného zásahu ve smyslu § 82 s. ř. s.“
V této věci řešil Nejvyšší správní soud otázku nezákonného zásahu tam, kde bylo vedeno daňové řízení po uplynutí lhůty pro stanovení daně. Dle Nejvyššího správního soudu není pochyb o tom, že takovýto postup je nezákonný. To však neznamená, že je zde možno jít cestou žaloby proti nezákonnému zásahu. To z důvodu, že takovéto řízení není zásahem ve smyslu soudního řádu správního. Dle Nejvyššího správního soudu tak daňovému subjektu nezbývá, než čekat, až celá věc skončí buďto prozřením správce daně, případně vznikem nezákonného rozhodnutí.