Vypořádací podíl společníka v. o. s.

Vydáno: 6 minut čtení
Vypořádací podíl společníka v. o. s.
JUDr.
Vlasta
Víghová
Ing.
Ivana
Pilařová
Společník veřejné obchodní společnosti (podíl 25 % na společnosti) se rozhodl ukončit účast ve společnosti. Jak postupovat při výpočtu vypořádacího podílu? Jak vypořádací podíl proúčtovat?
Související předpisy:
*
zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Z hlediska obchodního zákoníku
Z dotazu nevyplývá zcela jasně, jakým způsobem se společník rozhodl svoji účast ve veřejné obchodní společnosti ukončit. Lze se ale domnívat, že bu? způsobem dle § 83 obchodního zákoníku (změnou společenské smlouvy může společník ze společnosti vystoupit, pokud zůstanou ve společnosti alespoň dva společníci), nebo způsobem dle § 88 odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku (tj. výpovědí společníka).
V případě ukončení účasti společníka výpovědí dle § 88 odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku vyplývá takovému společníkovi právo na vypořádací podíl přímo z textu ustanovení § 89 obchodního zákoníku.
V případě ukončení účasti společníka ve společnosti postupem dle § 83 obchodního zákoníku není situace tak jednoznačná. Dovozuje se nicméně, že i v tomto případě náleží vystupujícímu společníkovi právo na vypořádací podíl (byť to není výslovně zmíněno v ustanovení § 89 obchodního zákoníku), neboť i v tomto případě dochází k ukončení jeho účasti na společnosti za dobu trvání společnosti jinak než převodem podílu (viz § 61 odst. 2 obchodního zákoníku).
Tento výklad vychází zejména z judikatury Nejvyššího soudu čR, sp. zn. 29 Odo 331/2002, kde bylo konstatováno:
"Soud prvního stupně zjistil z dodatku č. 3 ke společenské smlouvě společnosti, že účast žalobce ve společnosti skončila změnou účastníků smlouvy, tj. podle § 83 obch. zák. Závěr, že společník veřejné obchodní společnosti, jehož účast ve společnosti končí, má v takovém případě nárok na výplatu vypořádacího podílu od společnosti, je správný, a to přesto, že ustanovení § 89 obch. zák. tento podíl výslovně přiznává jen při ukončení účasti ve společnosti podle § 88 odst. 1 obch. zák. Vzhledem k tomu, že ustanovení § 61 odst. 2 obch. zák., v rozhodném znění, přiznávalo společníkům všech obchodních společností při zániku jejich účasti ve společnosti právo na vypořádací podíl a vzhledem k tomu, že obchodní zákoník nepřipouští ukončení účasti společníka ve veřejné obchodní společnosti převodem podílu, nelze než uzavřít, že při postupu podle § 83 obch. zák. nemohou vystupující a přistupující společník – dochází-li k těmto změnám návazně – vypořádávat ukončení a nabytí účasti ve společnosti mezi sebou, ale musí je vypořádat se společností."
Výpočet vypořádacího podílu v obou výše uvedených případech je třeba provést ve dvou krocích, nejprve je třeba zjistit, z jakého základu vypořádací podíl náleží, a poté je třeba stanovit, jaký konkrétní podíl z tohoto základu připadá na vystupujícího společníka.
Podle § 61 odst. 2 obchodního zákoníku platí, že
"výše vypořádacího podílu se stanoví ke dni zániku účasti společníka ve společnosti z vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka ve společnosti, pokud společenská smlouva nestanoví, že se má zjistit z čistého obchodního majetku na základě posudku znalce ustanoveného obdobně podle § 59 odst. 3. Vypořádací podíl se vyplácí v penězích, neplyne-li ze společenské smlouvy nebo stanov něco jiného."
Podle § 89 obchodního zákoníku dále platí, že vypořádací podíl společníka veřejné obchodní společnosti se vypočte obdobně jako podíl na likvidačním zůstatku. Výpočet podílu na likvidačním zůstatku je upraven v ustanovení § 92 obchodního zákoníku, které stanoví, že likvidační zůstatek se rozdělí mezi společníky nejprve do výše hodnoty jejich splacených vkladů, přičemž zbytek se rozdělí mezi společníky rovným dílem.
V této souvislosti je ale třeba upozornit na skutečnost, že celá řada výše citovaných ustanovení obchodního zákoníku má
dispozitivní
charakter. Společenská smlouva veřejné obchodní společnosti tedy může obsahovat i velmi významné odchylky od výše naznačeného způsobu výpočtu vypořádacího podílu, které je v konkrétním případě třeba respektovat. Základem pro výpočet a výplatu vypořádacího podílu tedy bude především společenská smlouva společnosti a pouze tam, kde společenská smlouva tuto problematiku neřeší nebo neobsahuje žádné dovolené odchylky od zákonné úpravy, bude postupováno dle zákona (jak výše uvedeno).
Z hlediska účetnictví
Pokud bude vypořádací podíl, jak je výše uvedeno, stanoven z podílu na vlastním kapitálu, bude pravděpodobně nulový, neboť v. o. s. běžně nevykazuje žádný vlastní
kapitál
. Je to dáno především tím, že do v. o. s. nejsou povinně vkládány žádné vklady do základního kapitálu (dobrovolné jsou umožněny), vykázaný zisk či ztráta jsou hned při svém vzniku vyúčtovány jako závazky (pohledávky) vůči společníkům.
V případě nulového vlastního kapitálu bude i vypořádací podíl nulový a není o čem účtovat. V případě kladného vlastního kapitálu, který by byl dán nepovinnými vklady společníků, bude vypořádací podíl vyúčtován proti základnímu kapitálu souvztažností MD 411/D 365.
Ve společnosti však velmi pravděpodobně zůstává závazek vůči společníkovi z titulu podílů na zisku minulých let, případně naopak pohledávka vzniklá z titulu úhrady ztráty. Tyto závazkové vztahy se ukončením účasti společníka na společnosti neruší a musí být vypořádány v době, kdy dotyčná osoba již společníkem v. o. s. není.

Související dokumenty

Zákony

513/1991 Sb., obchodní zákoník