Nepřezkoumatelnost rozsudku soudu

Vydáno: 2 minuty čtení
Nepřezkoumatelnost rozsudku soudu
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 7. 2011, sp. zn. 7 Afs 77/2010. www.nssoud.cz
K předpisům:
-
§ 76 odst. 1 písm. a) SŘS,
-
§ 103 odst. 1 písm. d) SŘS.
„V daném případě krajský soud k návrhům stěžovatele na provedení důkazu výslechem konkrétně označených svědků, reprodukoval bod 44 rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 5. 2009, č. j. 2 Afs 35/2009-91, a k tomu pouze obecně konstatoval, že podmínky vyplývající z citovaného rozsudku Nejvyššího správního soudu nebyly v posuzovaném případě splněny a tudíž neshledal důvody pro provádění dokazování. Takové vágní odůvodnění má za následek nepřezkoumatelnost spočívající v nedostatku důvodů. Odůvodnění soudního rozhodnutí, z něhož nelze zjistit, jakým způsobem soud postupoval při posuzování rozhodné skutečnosti, nevyhovuje zákonným požadavkům kladeným na obsah odůvodnění a v konečném důsledku takové rozhodnutí zasahuje do základních práv účastníka řízení, který má nárok na to, aby jeho věc byla spravedlivě posouzena (srovnej nálezy Ústavního soudu ze dne 20. 6. 1996, sp. zn. III. ÚS 84/94, ze dne 26. 6. 1997, sp. zn. III. ÚS 94/97 a ze dne 11. 4. 2007, sp. zn. I. ÚS 741/06, dostupné na http://nalus.usoud.cz).“
Odkazování na rozsudky soudu v obdobných kauzách bývá vhodným způsobem argumentace. Nicméně i zde je nutné pamatovat, že takto lze činit pouze za dodržení určitých podmínek. To platí zejména pro rozhodující orgán (ať už soud v rámci soudního přezkumu či správce daně v rámci daňového řízení). Nepřisvědčí-li tak soud argumentaci žalobce, nelze toliko odkázat na rozsudek, nicméně musí být uvedeno, proč je považován odkaz za případný, tzn. proč určité okolnosti uváděné v odkazovaném rozsudku splněny jsou či nejsou. Bez tohoto dojde k založení vady nepřezkoumatelnosti.

Související dokumenty

Zákony

150/2002 Sb., soudní řád správní