Postup správce daně a odvolacího orgánu v odvolacím řízení podle daňového řádu

Vydáno: 25 minut čtení

Předpokladem postupu správce daně a odvolacího orgánu v odvolacím řízení je, že bylo podáno odvolání proti rozhodnutí správce daně. Odvolání je řádný opravný prostředek, kterým se daňový subjekt může bránit proti nepravomocnému rozhodnutí správce daně, pokud to zákon nevylučuje. Cílem tohoto článku je seznámit daňové subjekty s postupem správce daně prvního stupně a odvolacího orgánu v řízení o odvolání podle zákona č. 30/2011 Sb. , daňový řád, ve znění zákona č. 30/2011 Sb. (dále jen „daňový řád“). V daňovém řádu je tato problematika upravena v části druhé, hlava VII, díl 2.

Postup správce daně a odvolacího orgánu v odvolacím řízení podle daňového řádu
JUDr.
Lenka
Hrstková Dubšeková
 
Rozhodnutí
Předpokladem podání odvolání je
existence rozhodnutí správce daně
. Správce daně rozhodnutím ukládá povinnosti nebo přiznává práva, anebo prohlašuje práva a povinnosti stanovené zákonem (§ 101 odst. 1 daňového řádu). Specifickým rozhodnutím v daňovém řízení je rozhodnutí o stanovení daně, kterým správce daně v nalézacím řízení stanoví daňovému subjektu daň; platebním výměrem se daň vyměřuje a dodatečným platebním výměrem se daň doměřuje (§ 147 odst. 1 daňového řádu). Rozhodnutí je vydané okamžikem, kdy byl učiněn úkon k jeho doručení; rozhodnutí, které se nedoručuje, je vydané okamžikem, kdy bylo podepsáno úřední osobou (§ 101 odst. 2 daňového řádu). Rozhodnutí je vůči příjemci účinné okamžikem jeho oznámení, za které je považováno doručení rozhodnutí nebo jiný zaprotokolovaný způsob seznámení příjemce s obsahem rozhodnutí (§ 101 odst. 5 a 6 daňového řádu). Rozhodnutí, které je účinné a proti kterému se nelze odvolat, je v právní moci (§ 103 odst. 1 daňového řádu).
Rozhodnutí musí obsahovat
náležitosti
, kterými jsou:
a)
označení správce daně, který rozhodnutí vydal,
b)
číslo jednací, popřípadě číslo platebního výměru,
c)
označení příjemce rozhodnutí,
d)
výrok s uvedením právního předpisu, podle něhož bylo rozhodováno, a jde-li o platební povinnost, také částku a číslo účtu příslušného poskytovatele platebních služeb, na který má být částka uhrazena,
e)
lhůta k plnění, je-li nutné ji stanovit,
f)
poučení, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je tak možno učinit, u kterého správce daně se odvolání podává, spolu s upozorněním na případné vyloučení odkladného účinku,
g)
podpis úřední osoby s uvedením jména, příjmení a pracovního zařazení a otisk úředního razítka; tuto náležitost lze nahradit uznávaným elektronickým podpisem úřední osoby,
h)
datum, kdy bylo rozhodnutí podepsáno (§ 102 odst. 1 daňového řádu).
Daňový subjekt se z poučení rozhodnutí dozví, zda může podat odvolání, v jaké lhůtě tak může učinit a u kterého správce daně má odvolání podat.
Kromě výše uvedených náležitostí obsahuje rozhodnutí také odůvodnění, pokud zákon nestanoví jinak. V odůvodnění správce daně uvede důvody výroku nebo výroků rozhodnutí a informace o tom, jak se vypořádal s návrhy a námitkami uplatněnými příjemcem rozhodn