30/2011 Sb. , kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony

Schválený:
30/2011 Sb.
ZÁKON
ze dne 26. ledna 2011,
kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony
Změna: 456/2011 Sb.
Změna: 340/2013 Sb., 344/2013 Sb.
Změna: 234/2014 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna daňového řádu
Čl. I
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, se mění takto:
1. V § 11 odst. 1 písm. a) se slovo „tohoto“ zrušuje.
2. V § 24 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Prokurista právnické osoby je při správě daní oprávněn jednat jejím jménem, může-li podle udělené prokury jednat samostatně.“.
3. V § 25 odst. 1 písmena d) a e) znějí:
„d) společný zmocněnec, nebo
e) společný zástupce.“.
4. V § 27 odst. 2 se slova „ , pokud je doloženo i její přijetí zmocněncem“ zrušují.