30/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony

Schválený:
30/2011 Sb.
ZÁKON
ze dne 26. ledna 2011,
kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony
Změna: 456/2011 Sb.
Změna: 340/2013 Sb., 344/2013 Sb.
Změna: 234/2014 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna daňového řádu
Čl. I
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, se mění takto:
1. V § 11 odst. 1 písm. a) se slovo „tohoto“ zrušuje.
2. V § 24 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Prokurista právnické osoby je při správě daní oprávněn jednat jejím jménem, může-li podle udělené prokury jednat samostatně.“.
3. V § 25 odst. 1 písmena d) a e) znějí:
„d) společný zmocněnec, nebo
e) společný zástupce.“.
4. V § 27 odst. 2 se slova „ , pokud je doloženo i její přijetí zmocněncem“ zrušují.
5. V § 28 odstavec 4 zní:
„(4) Zvolí-li si zmocnitel nového zmocněnce, platí, že okamžikem uplatnění nové plné moci u správce daně vypověděl plnou moc dosavadnímu zmocněnci v rozsahu, ve kterém byla udělena plná moc novému zmocněnci.“.
6. V § 29 odst. 2 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.
7. V § 29 se odstavce 3 a 4 zrušují.
8. V § 35 odst. 1 písm. c) se za slova „datová zpráva“ vkládají slova „adresovaná věcně a místně příslušnému správci daně“.
9. V § 36 odst. 3 se slova „před uplynutím lhůty, jejíž prodloužení bylo požadováno v žádosti“ nahrazují slovy „do doby, o niž má být lhůta podle žádosti prodloužena, nebo nevydá-li rozhodnutí do 30 dnů ode dne, kdy žádost obdržel“.
10. V § 44 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou jí mají být doručovány písemnosti, nebo na adresu jejího bydliště v cizině“.
11. V § 69 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Správce daně z moci úřední zruší schránku, do které nebylo po dobu 3 let nahlíženo; o zrušení schránky daňový subjekt předem vhodným způsobem vyrozumí.“.
12. V § 88 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „V rámci projednání zprávy o daňové kontrole správce“ nahrazují slovem „Správce“.
13. V § 91 odst. 1 se věta poslední zrušuje.
14. V § 115 odst. 3 se slova „a nelze ji prodloužit“ zrušují.
15. V § 136 odst. 1 se za slovo „činí“ vkládá slovo „nejméně“.
16. V § 136 odst. 2 se za slova „podává se daňové přiznání“ vkládají slova „podle odstavce 1“.
17. V § 152 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „nedoplatků“ nahrazuje slovy „splatných daňových pohledávek“.
18. V § 152 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a splatná daň“.
19. V § 152 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo „nedoplatků“ nahrazuje slovy „splatných daňových pohledávek“.
20. V § 152 odst. 3 písm. a) se slova „vzniklé v důsledku“ nahrazují slovy „a splatná daň z“.
21. V § 152 odst. 3 písm. b) se slova „vzniklé v důsledku“ nahrazují slovem „z“.
22. V § 152 odst. 4 se slova „předchozích odstavců“ nahrazují slovy „odstavců 1 až 3“ a slovo „nedoplatky“ se nahrazuje slovy „splatné daňové pohledávky“.
23. V § 166 odst. 4 se věta poslední zrušuje.
24. V § 166 odst. 5 se slova „nebo podle zákona upravujícího platební styk“ zrušují.
25. V § 178 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ ; z úroku z prodlení vzniklého po nařízení daňové exekuce nevznikají exekuční náklady“.
26. V § 240 odst. 2 se věta poslední nahrazuje větou „Každý právní nástupce ručí za splnění platební povinnosti, která přešla na jiného právního nástupce v souvislosti se zánikem právnické osoby rozdělením.“.
27. V § 244 odst. 6 se za slova „řádné daňové tvrzení“ vkládají slova „ve lhůtě“.
28. V § 265 bodu 2 se číslo „225“ nahrazuje číslem „255“.
 
ČÁST DRUHÁ
zrušena
Čl. II
zrušen
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o místních poplatcích
Čl. III
V § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 270/2007 a zákona č. 281/2009 Sb., se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „nebo hromadným předpisným seznamem“.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o dani z nemovitostí
Čl. IV
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 576/2002 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 1/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb. a zákona č. 199/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 13a odst. 1 se věta poslední zrušuje.
2. V § 13a se na konci odstavce 2 slova „a výsledek vyměření se poplatníkovi oznámí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem“ zrušují.
3. § 13b včetně nadpisu zní:
 
㤠13b
Stanovení daně
(1) Daň z nemovitostí se vyměřuje na zdaňovací období podle stavu k 1. lednu roku, na který je daň vyměřována.
(2) Daň z nemovitostí lze stanovit platebním výměrem, dodatečným platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem; stanovení daně hromadným předpisným seznamem se neodůvodňuje.
(3) V případech, kdy se daňové přiznání nepodává, počne běžet lhůta pro stanovení daně dnem 31. ledna zdaňovacího období.“.
4. V § 16a odst. 1 větě první se slovo „srpna“ nahrazuje slovem „října“.
 
ČÁST PÁTÁ
zrušena
Čl. V
zrušen
 
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o dani silniční
Čl. VI
V § 15 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 243/1994 Sb., zákona č. 143/1996 Sb., zákona č. 207/2002 Sb., zákona č. 102/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 246/2008 Sb. a zákona č. 199/2010 Sb., se odstavec 4 zrušuje.
 
ČÁST SEDMÁ
Změna rozpočtových pravidel
Čl. VII
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 44a odst. 9 se slovo „Ministerstvo“ nahrazuje slovy „Generální finanční ředitelství“.
2. V § 44a odst. 10 se slovo „Ministerstvu“ nahrazuje slovy „Generálnímu finančnímu ředitelství“.
3. V § 75b větě první se slovo „Ministerstvo“ nahrazuje slovy „Generální finanční ředitelství“.
Čl. VIII
Přechodná ustanovení
1. Řízení o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo penále za prodlení s ním související, která do dne nabytí účinnosti tohoto zákona nebyla Ministerstvem financí ukončena, dokončí Generální finanční ředitelství.
2. Spisovou agendu Ministerstva financí týkající se řízení o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo penále za prodlení s ním související převezme Generální finanční ředitelství.
 
ČÁST OSMÁ
Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Čl. IX
V § 4 odst. 7 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 137/2008 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se za slova „celních orgánů“ vkládají slova „a pro účely územních finančních orgánů“.
 
ČÁST DEVÁTÁ
zrušena
Čl. X
zrušen
 
ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl. XI
Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb. a zákona č. 160/2010 Sb., se mění takto:
1. V položce 1 bodu 1 písm. a) se slova „o prodloužení lhůty,“ zrušují.
2. V položce 1 bod 2 zní:
„2. Vydání potvrzení
a) o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu Kč 100
b) o daňovém domicilu Kč 100“.
3. V položce 1 v ustanovení Předmětem poplatku není se body 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení bodu 1.
4. V položce 1 v ustanovení Poznámky se bod 4 zrušuje.
 
ČÁST JEDENÁCTÁ
ÚČINNOST
Čl. XII
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.