Záznamní povinnost - soudní přezkum

Vydáno: 1 minuta čtení
Záznamní povinnost – soudní přezkum
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský
Usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 8. 2011, č. j. 7 Afs 14/2010-91. www.nssoud.cz
K předpisům:
-
§ 65 odst. 1 SŘS,
-
§ 97 DŘ,
-
§ 39 ZSDP.
Rozhodnutí o uložení záznamní povinnosti podle § 39 odst. 1, 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, je rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., které podléhá přezkoumání soudem.
Rozhodnutí předběžné povahy tedy musí splňovat podmínky časovou, věcnou a osobní; z těchto hledisek bylo rozhodnutí o uložení záznamní povinnosti zkoumáno.
Rozhodnutí o uložení záznamní povinnosti bylo dlouhou dobu Nejvyšším správním soudem považováno za rozhodnutí nepodléhající soudnímu přezkumu. Jedinou možností obrany daňového subjektu pak bylo této nevyhovět, a žalovat teprve následné rozhodnutí o uložení sankce za nesplnění uložené povinností. Jak vidno, v této věci rozšířený senát přehodnotil dosavadní soudní praxi, kdy připustil soudní přezkum rozhodnutí o uložení záznamní povinnosti. Nutno říci, že se jedná o významné zvýšení práv daňových subjektů.