Zákonné opravné položky

Vydáno: 3 minuty čtení
Zákonné opravné položky
Bc. Ing.
Martina
Jeřábková
Poplatník (věřitel) tvoří zákonné opravné položky k pohledávkám v souladu s § 8a zákona o rezervách. Může věřitel postupovat dál ve tvorbě těchto zákonných opravných položek při změně dlužníka, tj. jako by ke změně nedošlo, přestože probíhá soudní řízení s původním dlužníkem?
Jak postupovat v případě:
-
pokud dlužník pohledávku prodal (postoupil),
-
pokud dlužník prodal celý podnik,
-
pokud dochází k převzetí dluhu mezi dlužníkem a třetí osobou (§ 531 až 532 občanského zákoníku), nebo
-
přistoupení k závazku mezi dlužníkem a třetí osobou (§ 533 až 534 občanského zákoníku)?
Související předpisy:
-
§ 8a zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
-
§ 524, 531, 532, 533, 534 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
-
§ 476 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám jsou vytvářeny s vazbou na pohledávku. Již to, že soudní řízení dále probíhá s původním dlužníkem, dokládá, že v podstatě ke změně dlužníka nedošlo a některými vámi uváděnými způsoby ani dojít nemohlo. Dlužník nemá za věřitelem pohledávku, ale závazek a ten nemůže prodat, ani postoupit. Postupuje se pohledávka a postupuje ji věřitel i bez souhlasu dlužníka.
Pokud by došlo k převzetí dluhu další osobou, pak tato by zcela nahradila dlužníka jen tehdy, pokud by s tím věřitel i dlužník souhlasil. Pokud by se ten, kdo dluh přebírá, dohodl pouze s věřitelem, stal by se dlužníkem vedle původního dlužníka. Převzetím se ale samotný obsah závazku nemění, takže nemá žádný vliv na tvorbu opravných položek.
V případě přistoupení k závazku je rozhodující, jestli k němu došlo bez souhlasu dlužníka po dohodě s věřitelem, pak se přistupující stává dlužníkem vedle původního dlužníka a oba dlužníci jsou zavázáni společně a nerozdílně, nebo se přistupující dohodl s dlužníkem, což nemá žádný vliv na práva věřitele. Závazek do jeho splnění dále existuje a úkony nemají na tvorbu opravných položek vliv. V případě prodeje podniku se u přechodu závazku nevyžaduje souhlas věřitele, prodávající však ručí za splnění převedených závazků kupujícím. Osoba dlužníka se v takovém případě změní, ale obsah závazku by se ani v tomto případě nijak nezměnil a nemělo by to žádný vliv na tvorbu opravných položek.