Obchodní majetek v právu, daních z příjmů a DPH

Vydáno: 30 minut čtení

Obchodní majetek je všeobecně vnímán jako majetek podnikatele sloužící k jeho podnikání, a to zvláště v kontrastu s tzv. soukromým majetkem fyzických osob, který není určen pro podnikání. Z cca 90 % je tento náhled v souladu s právními předpisy, leč zbývajících 10 % může v praxi vést k nesprávným přístupům, které mohou poškodit dotyčnou osobu buď tím, že nevyužila všech svých daňových práv, nebo naopak tím, že tato chyba bude „oceněna“ odpovídající sankcí správce daně. Praktickou obtíží přitom je zejména skutečnost, že pojem obchodní majetek má v různých právních předpisech poněkud odlišný věcný obsah.

Obchodní majetek v právu, daních z příjmů a DPH
Ing.
Martin
Děrgel
 
Obchodní majetek v právu
Místo, kde bychom asi nejdříve hledali pojem obchodní majetek, patrně bude obchodní zákoník. A přesně tam jej také skutečně najdeme. Konkrétně v § 6 odst. 1 ObchZ, který uvádí hned dvě definice, a to zvlášť pro podnikatele, kteří jsou osobami fyzickými (lidé), a poněkud odlišně pro podnikatele z řad právnických osob:
"Obchodním majetkem podnikatele, který je
fyzickou osobou
(dále také "FO"), se pro účely tohoto zákona rozumí majetek (věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty),
který patří podnikateli a slouží nebo je určen k jeho podnikání
; který je
právnickou osobou
, se rozumí
veškerý jeho majetek
."
V případě fyzických osob tedy musí být současně splněny tři podmínky (jedná se o majetek, patří dotyčnému podnikateli a slouží nebo je určen k jeho podnikání), zatímco u právnických osob pouze dvě (jedná se o majetek, který patří dotyčné osobě). Dodejme, že dříve platily všechny tři podmínky i pro právnické osoby, ale v jejich případě vznikaly značné výkladové potíže s podmínkou, aby majetek sloužil/byl určen k podnikání. Zvláště když dotyčná právnická osoba nebyla založena výhradně k podnikání, což umožňuje § 56 odst. 1 ObchZ u s. r. o. a a. s. Proto je nyní tato třetí podmínka významná pouze u fyzických osob, kde si lze snadno představit majetek, který neslouží ani není určen k podnikání (postačí ovšem splnění jednoho z těchto dvou kritérií).
Příklad
Co je a co není obchodním majetkem fyzické osoby
Pan Novák má živnostenské oprávnění na zednické práce. Za tímto účelem využívá svůj malý nákladní automobil, který koupil za trvání manželství, takže je součástí společného jmění manželů Novákových. Toto auto je majetkem (věcí movitou), který patří podnikateli (podnikatelem je mimo jiné také osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění), přičemž existence společného jmění manželů zde není překážkou (kdyby vozidlo využívala pro své vlastní podnikání i manželka, paní Nováková, bylo by současně i jejím obchodním majetkem). A taktéž je u pana Nováka splněna podmínka, že jde o majetek sloužící nebo určený k jeho podnikání.
Dále si pak náš živnostník podle potřeby vypůjčuje přívěsný vozík od majitele stavebnin, aby přepravil rozměrnější náklad na stavbu. Zde není splněna podmínka vlastnictví, přívěsný vozík totiž nepatří panu Novákovi, proto nemůže být součástí jeho obchodního majetku. Stejně tak obchodním majetkem nejsou peníze, které sice obdržel na svůj běžný účet určený bankou k podnikání, ale jedná se o odměnu z dohody o provedení práce od příležitostného zaměstnavatele, přičemž tyto prostředky využije k financování potřeb své rodiny.
Naproti tomu obchodním majetkem pana Nováka jsou např. i jeho dovednosti a znalosti (know-how), případně i jeho obchodní jméno, což jsou „penězi ocenitelné jiné hodnoty“, spadající do kategorie „majetku“ ve smyslu definice obchodního majetku podle ObchZ. Dodejme, že „jinými majetkovými právy“ se rozumí např. právo na využívání vynálezu nebo k patentu anebo k ochranné známce apod.
Obchodní majetek ve smyslu ObchZ je tedy značně obecnou kategorií, kde vůbec nezkoumáme, zda o předmětném majetku dotyčný podnikatel účtuje nebo jej nějakým předpisy regulovaným způsobem eviduje.
Určitým omezením obchodně-právní definice je, že
se týká jen podnikatelů
, tj. (§ 2 odst. 2 ObchZ):
-
osob zapsaných v obchodním rejstříku,
-
osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění,
-
osob podnikajících na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (např. tzv. svobodná povolání lékařů, advokátů, makléřů, auditorů, dále banky, pořádání loterií, výroba elektřiny atd.),
-
osob provozujících zemědělskou výrobu, které jsou zapsány do evidence podle zvláštního předpisu.
Podnikateli proto nejsou například fyzické osoby provozující uměleckou činnost a nezávislá povolání, která nejsou nijak regulována právními předpisy (režiséři, herci, artisté, konferenciéři atp., nejde-li pochopitelně o závislou činnost). Tyto osoby tudíž nemohou mít obchodní majetek ve smyslu obchodního práva. Autorský zákon totiž pouze zajišťuje ochranu autorských práv, není však předpisem upravujícím podnikání těchto osob. Podnikatelem např. není ani pronajímatel bytového domu či bytu, ani drobný zemědělský pěstitel, chovatel apod.
Obdobné vymezení jako obchodní majetek má také podnik, kterým se dle § 5 ObchZ rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, věcí, práv a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. Ovšem zatímco
podnik je věcí hromadnou, s níž lze samostatně právně disponovat (prodat, najmout atd.), tak obchodní majetek představuje pouze pojmenování souhrnu jednotlivých majetkových položek, a nemůže
proto být sám o sobě předmětem soukromoprávních vztahů (tím mohou být pouze složky obchodního majetku).
Obchodní majetek figuruje v dalších významných obchodně-právních pojmech.
Obchodní jmění
(zkráceně také jen „jmění“) je definováno pro podnikatele, který je:
-
fyzickou osobou jako soubor obchodního majetku a závazků vzniklých v souvislosti s jeho podnikáním,
-
právnickou osobou jako soubor jeho veškerého majetku a závazků.
Čistým obchodním majetkem
(do 31. 12. 2000 se jednalo o „čisté obchodní jmění“) podnikatele
-
který je fyzickou osobou, je obchodní majetek po odečtení závazků vzniklých v souvislosti s podnikáním,
-
který je právnickou osobou, je obchodní majetek po odečtení veškerých závazků.
Vlastní
kapitál
tvoří vlastní zdroje financování obchodního majetku podnikatele a v rozvaze se vykazuje na straně pasiv.
Obchodní jmění představuje značně nesourodou kategorii -souhrn majetku a závazků, míchají, resp. sčítají se tak zde příslovečná „jablka“ s „hruškami“, tento pojem ani nemá žádný přímý účetní ekvivalent a obchodně-právní význam nachází hlavně u přeměn společností. Naproti tomu čistý obchodní majetek je obchodně-právní obdobou známého účetního pojmu vlastní
kapitál
, rozdílné je ovšem hodnotové vyjádření:
-
čistý obchodní majetek
- vyjadřuje rozdíl mezi reálnou hodnotou majetku a závazků podnikatele,
-
vlastní
kapitál
- vyjadřuje rozdíl mezi účetní hodnotou majetku a závazků podnikatele.
Příklad
Porovnání pojmů týkajících se majetku
Obchodní společnost má následující majetek a závazky v jejich aktuálním ocenění:
A)
nemovitosti:
1.
v reálné (tržní) hodnotě 20 milionů Kč,
2.
v účetní hodnotě 15 milionů Kč,
B)
stroje:
1.
v reálné (tržní) hodnotě 7 miliony Kč,
2.
v účetní hodnotě 5 milionů Kč,
C)
zásoby:
1.
v reálné (tržní) hodnotě 8 milionů Kč,
2.
v účetní hodnotě 10 milionů Kč,
¨
D)
peněžní prostředky ve výši 1 milion Kč,
E)
obchodní pohledávky:
1.
v reálné (tržní) hodnotě 4 milionů Kč,
2.
v účetní hodnotě 6 milionů Kč,
F)
obchodní závazky ve výši 3 milionů Kč,
G)
střednědobý úvěr ve výši 12 milionů Kč.
Určeme základní obchodně-právní a účetní ukazatele dotyčného podnikatele (údaje v milionech Kč):
Obchodní majetek („OM“) = reálný majetek = A1 + B1 + C1 + + D + E1 = 20 + 7 + 8 + 1 + 4 = 40.
Obchodní jmění = obchodní majetek + závazky = OM + (F + G) = = 40 + (3 + 12) = 40 + 15 = 55.
Čistý obchodní majetek = obchodní majetek - závazky = = OM - (F + G) = 40 - (3 + 12) = 40 - 15 = 25.
Vlastní
kapitál
= účetní majetek - závazky = (A2 + B2 + + C2 + D + E2) - (F + G) = (15 + 5 + 10 + 1+ 6) - (3 + 12) = = 37 - 15 = 22.
 
Obchodní majetek v daních z příjmů
Největší praktický význam pojmu - obchodní majetek - tkví v dani z příjmů fyzických osob („
DPFO
“). Obdobně jako vcelku pochopitelně zvolil ZDP výjimečný přístup k cenám sjednávaným mezi tzv. spojenými osobami (§ 23 odst. 7 ZDP), kdy ve zvýšené míře potenciálně hrozí daňově spekulativní praktiky, musel přihlédnout ke skutečnosti, že fyzická osoba (neboli člověk) může vystupovat jednou jako pan Novák-podnikatel a podruhé jako pan Novák-soukromá osoba (čili ne-podnikatel). U právnických osob (např. s. r. o.) tato schizofrenie neexistuje, tam jde vždy o jednání podnikatele ve smyslu ObchZ.
Fyzické osoby
naproti tomu denně vystupují tu
jako podnikatel, jinde jako soukromá osoba
. Pro účely DPFO ovšem má toto rozlišování podstatný význam, jinak by totiž mohlo docházet k nežádoucímu krácení daně ve prospěch soukromé spotřeby.
Příklad
Jednání podnikatelské
versus
soukromé
Paní Veronika má živnostenské oprávnění k vedení účetnictví a daňové evidence, takže je považována za podnikatelku. Vedle toho ale samozřejmě také zůstává člověkem s celou řadou osobních ryze soukromých (privátních) aktivit, zájmů a potřeb, kdy vystupuje v celé řadě rolí jako např. matka, manželka, kamarádka apod.
Tato dvojí povaha paní Veroniku neustálé provází, přičemž je třeba je umět jednoznačně odlišit, a to jak pro účely daňové, tak i právní. Někdy to bude poměrně snadné, jindy s tím bude mít více práce.
Pokud např. paní Veronika kupuje komentáře účetních a daňových zákonů, pak asi není sporu o tom, že jde o jednání podnikatelky. Takováto kupní smlouva (obchod) proto spadá mezi obchodní závazkové vztahy upravené ObchZ. V souladu s jeho § 261 odst. 1 totiž při vzniku (což je důležité!) tohoto závazkového vztahu je zřejmé s přihlédnutím ke všem okolnostem, že se týká její podnikatelské činnosti. Naopak při nákupu potravin na nedělní oběd vystupuje paní Veronika jednoznačně jako tzv. soukromě jednající občan, takže půjde o občanskoprávní závazkový vztah a konkrétně o kupní smlouvu upravenou občanským zákoníkem.
V řadě praktických případů ovšem bude toto právní posouzení sporné. Například při nákupu balíku kancelářského papíru, který může být určen pro využití k tisku účetních sestav klientů nebo faktur za účetní služby, stejně jako pro kreslení dítěte paní Veroniky nebo pro vytištění kulinářského receptu z internetu.
Je nasnadě, že obdobné rozlišování bude nezbytné rovněž pro účely DPFO. Uplatňuje-li paní Veronika pro tyto účely skutečné daňové výdaje prokázané vedením účetní nebo daňové evidence, pak mohou být daňově
relevantní
pochopitelně pouze takové prokázané výdaje, které souvisejí s její podnikatelskou (zdanitelnou) činností (při splnění dalších podmínek požadovaných ZDP). Proto bude bez potíží daňově účinný nákup odborné účetní a daňové literatury a naopak daňově zcela neúčinný nákup jídla pro rodinu.
V případě kancelářského papíru pak bude daňové posouzení záviset na určení a využití tohoto majetku pro podnikání nebo soukromě. Na rozdíl ale od obchodně-právního pojetí nebude až tak významná souvislost s podnikáním ihned při vzniku daného závazkového vztahu (tj. již při nákupu), ale následné, konečné využití.
Takže přes relativní věcnou blízkost mohou v praxi nastávat situace, kdy původně obchodní závazkový vztah - při jehož vzniku bylo s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že se týká podnikatelské činnosti FO - neovlivní dílčí základ daně z podnikání této osoby, protože nebudou naplněny podmínky ZDP, anebo naopak.
Příklad
Obchodně-právní nákup
versus
daňový výdaj
Živnostník (obchodník s hračkami) vede daňovou evidenci, kterou prokazuje výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení jeho zdanitelných příjmů z podnikání. Naznačme si všechny reálně možné varianty střetu právní úpravy závazkových vztahů (v rozlišení na obchodní a neobchodní) a daňové úpravy na poli DPFO (v rozlišení na daňově účinný a neúčinný výdaj). Obdobně by tomu bylo i při vedení účetnictví podnikatelem.
Obchodní případ a daňový výdaj:
-
Nákup 100 kusů dětské stavebnice za účelem jejich prodeje zákazníkům, které takto budou využity.
Obchodní případ a nedaňový výdaj:
-
5 kusů výše uvedených stavebnic živnostník rozdá potomkům svých příbuzných a známých.
Neobchodní případ a nedaňový výdaj:
-
Nákup dvou dětských kol (s nimiž běžně obchoduje) pro jejich darování synovi a synovci živnostníka.
Neobchodní případ a daňový výdaj:
-
Ukázalo se, že synovec o daný typ kola nestojí, a tak jej živnostník posléze prodal svému zákazníkovi.
Pro účely DPFO vymezuje obchodní majetek § 4 odst. 4 ZDP následovně jako
souhrn majetkových hodnot (věcí, pohledávek a jiných práv a penězi ocenitelných jiných hodnot), které jsou ve vlastnictví poplatníka a o kterých bylo nebo je účtováno anebo jsou nebo byly uvedeny v evidenci majetku a závazků pro účely stanovení základu daně a daně z příjmů (dále jen „daňová evidence“)
.
Odhlédneme-li od zřejmých synonym „majetek“ - „majetková hodnota“, a „patří ...“ - „je vlastnictvím ...“, vidíme, že mezi definicemi obchodního majetku podle ObchZ
versus
ZDP jsou dva podstatné rozdíly:
-
zatímco ObchZ hovoří o podnikateli, tak ZDP o poplatníkovi
, protože poplatníkem DPFO je obecně každá fyzická osoba (§ 2 odst. 1 ZDP), kdežto podnikatelem jsou FO pouze v některých výše uvedených případech, může lehce nastat situace, kdy poplatníkem bude nepodnikatel, čili z tohoto důvodu je vymezení obchodního majetku podle ZDP širší než podle ObchZ;
-
ObchZ se týká majetku, který slouží nebo je určen k podnikání, naproti tomu ZDP majetku, o kterém bylo nebo je účtováno, resp. který byl nebo je uveden v daňové evidenci
, v této podmínce se obě definice nejvíce odlišují, a to zejména ve dvou případech:
-
pokud dotyčná FO nevede účetní ani daňovou evidenci (uplatňuje tzv. paušální výdaje), pak nemá obchodní majetek dle ZDP, což ale nijak nebrání tomu, aby měla obchodní majetek podle ObchZ,
-
k podnikání může klidně sloužit i majetek, který nebude dotyčný poplatník uvádět ve své účetní ani daňové evidenci (např. rodinný automobil využívaný příležitostně také pro podnikání rodičů), z tohoto pohledu lze říci, že je naopak širší definice obchodního majetku podle ObchZ než dle ZDP.
Příklad
Obchodní majetek podle ObchZ
versus
ZDP
Uveďme si příklady všech čtyř možných variant pohledu na obchodní majetek dle ObchZ
versus
ZDP:
1)
Obchodní majetek podle ObchZ i ZDP. Pan Adam provozuje jako fyzická osoba autoservis a daňové výdaje prokazuje daňovou evidencí. Do této evidence zanesl mimo jiné i nakoupené náhradní díly určené k opravě auta zákazníka. Tyto náhradní díly představují majetek (movité věci) patřící panu Adamovi (takže jsou v jeho vlastnictví), které jednak slouží jeho podnikání, a jednak jsou uvedeny v jeho daňové evidenci, splňují tedy podmínky obou definic.
2)
Obchodní majetek podle ObchZ, ale ne dle ZDP. Opravy silničních vozidel patří mezi tzv. řemeslné živnosti, u nichž lze od roku 2009 využít paušální výdaje ve výši 80 % příjmů. Čehož pan Adam využil a přestal vykazovat daňové výdaje administrativně časově náročnou daňovou evidencí a přešel na paušální (neprokazované) výdaje. Pak ale např. pohledávka vůči zákazníkovi za opravu auta bude součástí obchodního majetku podle ObchZ, ale jelikož nebyla a není uvedena v účetní ani daňové evidenci, nebude spadat do obchodního majetku dle ZDP. Pokud poplatník sice vede daňovou (účetní) evidenci, ale nezahrne do ní své soukromé (rodinné) auto, které využívá i pro podnikání - pročež na něj uplatňuje základní náhradu za použití vozidla nebo paušální výdaje na dopravu - pak půjde jen o obchodní majetek podle ObchZ, ale nikoli podle ZDP.
3)
Obchodní majetek podle ZDP, ale ne dle ObchZ. Paní Beáta píše dětské knížky, které pak vydává vlastním nákladem, z čehož jí plynou příjmy z tzv. jiné samostatné výdělečné činnosti [§ 7 odst. 2 písm. a) ZDP], která ovšem není podnikáním podle ObchZ. Protože od roku 2010 jsou u těchto příjmů tzv. paušální výdaje opět „pouze“ ve výši 40 % příjmů, prokazuje paní Beáta daňové výdaje daňovou evidencí, kterých má cca 50 % příjmů. Součástí těchto výdajů jsou i honoráře za licence opravňující k užití ilustrací jiných autorů ve vydávaných knížkách. Protože tato nehmotná práva (majetek) zanesla do daňové evidence, stala se součástí jejího obchodního majetku ve smyslu ZDP, jelikož ale nejde o podnikatelku a tento majetek tudíž neslouží ani není určen k jejímu „podnikání“, nemůže být součástí obchodního majetku paní Beáty z pohledu ObchZ.
4)
Obchodní majetek ani podle ObchZ, ani dle ZDP. S ohledem na vyšší pracnost a riziko spojené s daňovým doměrkem správce daně se Beáta rozhodla, že také přejde na tzv. paušální výdaje stanovené ve výši 40 % příjmů. Potom nebude například notebook koupený čistě pro účely její samostatné výdělečné činnosti vykazovat v daňové (ani účetní) evidenci, takže nebudou naplněny ani podmínky pro jejich zahrnutí do obchodního majetku podle ZDP. Obchodním majetkem ani podle jedné z porovnávaných definic by samozřejmě nebyly např. ani výdaje, které nenaplňují znaky majetku. Jako např. úhrada za opravu výrobního zařízení využívaného pro podnikání, o které poplatník (FO) účtuje nebo ji zachytí jako daňový výdaj ve své daňové evidenci apod.
Stěžejní podmínkou obchodního majetku pro účely DPFO je, že o majetku bylo nebo je účtováno, anebo je nebo byl uveden v evidenci majetku a závazků pro účely stanovení základu daně a daně z příjmů (dále jen „daňová evidence“). Účtováním o majetku se přitom rozumí postup upravený účetními předpisy. Účetnictví fyzické osoby přitom mohou, resp. musí vést nejen o příjmech z podnikání (§ 7 ZDP), ale dobrovolně také o příjmech z pronájmu (§ 9 ZDP). Podle speciálního ustanovení § 9 odst. 6 ZDP se
v případě, že je o pronájmu účtováno, ale movitý a nemovitý majetek nepovažuje za obchodní majetek
.
Alternativní podmínkou pro existenci obchodního majetku je uvedení předmětného majetku v daňové evidenci. Čímž se rozumí postup upravený v § 7b ZDP, podle něhož daňová evidence zajišťuje zjištění základu daně z příjmů, přičemž obsahuje údaje o:
-
příjmech a výdajích (v členění potřebném pro zjištění základu daně), a
-
majetku a závazcích.
Na takto vymezenou daňovou evidenci navazuje ustanovení § 7 odst. 13 ZDP řešící její využití. Poplatníci s příjmy podle odstavců 1 a 2
(Poznámka: Tj. poplatníci DPFO s příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti.)
, kteří
nevedou účetnictví a neuplatňují
výdaje podle odstavce 7
(Poznámka: Neuplatňují
"paušální výdaje"
procentem z příjmů.)
, postupují podle § 7b
(Poznámka:
Musejí tedy vést daňovou evidenci
upravenou tímto ustanovením.)
.
Z čehož vyplývá, že daňovou evidenci musejí vést podnikatelé a další samostatně výdělečně činné osoby, když nevedou účetnictví (povinně ani dobrovolně) a nevyužijí tzv. paušálních výdajů procentem z příjmů.
Jediný možný souběh dvou zmíněných variant nastává, když poplatník vede účetnictví [ať už povinně, a to zejména kvůli překročení obratu 25 mil. Kč dle § 1 odst. 2 písm. e) zákona o účetnictví, nebo dobrovolně, aby měl lepší přehled o svém hospodaření], ale pro účely DPFO se rozhodne uplatnit paušální výdaje procentem z příjmů (nikoli z účetních výnosů!). V tomto případě má proto obchodní majetek ve smyslu ZDP i „paušalista“.
Naproti tomu
u příjmů z pronájmu dle § 9 ZDP
daňová evidence ani
obchodní majetek nepřicházejí do úvahy nikdy
. Pro účely DPFO je i zde možnost výběru ze tří metod uplatňování daňových příjmů a výdajů:
-
skutečné příjmy (výnosy) a výdaje (náklady) prokázané:
-
záznamy o příjmech a výdajích v souladu s § 9 odst. 6 ZDP (nejde o daňovou evidenci dle § 7b ZDP), nebo
-
vedením účetnictví (přestože k tomu nejsou povinni), které musí vést celé zdaňovací období; a jak bylo uvedeno výše, movitý a nemovitý majetek, o kterém je účtováno se nepovažuje za obchodní majetek,
-
skutečné příjmy a paušální výdaje ve výši 30 % příjmů.
Příklad
Kdy vzniká obchodní majetek a kdy ne
Pokud živnostník uplatňuje tzv. paušální výdaje, pak nemá dle ZDP obchodní majetek. Což má značný dopad na daňové posouzení příjmů z prodeje takovéhoto majetku, viz zejména § 4 odst. 1 písm. a) až c) ZDP.
Když by ale tento poplatník pro získání lepšího přehledu o své hospodářské situaci dobrovolně vedl účetnictví - čímž není nijak omezena jeho možnost i nadále uplatňovat paušální výdaje z příjmů (nikoli z výnosů!) - pak majetek řádně zaúčtovaný podle účetních pravidel je v obchodním majetku dotyčného poplatníka. Stejně tak vzniká obchodní majetek i v situaci, kdy o svém podnikání vede tzv. daňovou evidenci podle § 7b ZDP.
Zkoumaný živnostník dále pronajímá bytovou jednotku, kterou nedávno koupil. Zpravidla přitom bude nájemné zdaňovat v rámci příjmů z pronájmu podle § 9 ZDP. Pak je ovšem úplně jedno, zda o těchto příjmech a souvisejících výdajích (nákladech) bude dobrovolně účtovat nebo o nich povede záznamy ve smyslu § 9 odst. 6 ZDP, případně opět využije neprokazovaných paušálních výdajů (30 % z příjmů). Ani v jednom z případů nebude pronajímaný byt součástí obchodního majetku ve smyslu ZDP u dotyčného poplatníka (pronajímatele).
Poplatník se ale může rozhodnout, že pronajímaný byt zahrne do svého obchodního majetku pro účely podnikání -třebaže pronájem bytu není živností - pak bude muset nájemné zdaňovat jako příjem z podnikání.
Poměrně častým dotazem podnikajících fyzických osob je, zda je možno do obchodního majetku zahrnout pouze část majetku, zpravidla proto, že jej k podnikání používá také jen zčásti. V této věci je ale jasno (viz Pokyn MF č. D-300, K § 4 odst. 1 bod 4) -
do obchodního majetku je nutno, resp. možno zahrnout vždy pouze celý majetek, případně celý spoluvlastnický podíl na něm
. Obchodní majetek pro účely DPFO je sice čistě veřejnoprávním pojmem, takže by zde teoreticky byla možná dispozice i s částí věci (obdobně jako je tomu u technického zhodnocení, které také nemůže být samostatně předmětem občanskoprávních vztahů), ale „jeho“ § 4 odst. 4 ZDP to vidí a stanoví jinak. Vymezuje obchodní majetek jako souhrn majetkových hodnot (věcí, pohledávek, jiných práv a hodnot...), které jsou ve vlastnictví poplatníka. Z čehož vyplývá, že nejmenší majetkovou hodnotou, kterou lze zahrnout do obchodního majetku je vždy celá věc, celá pohledávka, celé právo či celá hodnota, případně celý spoluvlastnický podíl dotyčného poplatníka na těchto majetkových hodnotách.
Jde-li o nemovitost nebo movitou
věc ve společném jmění manželů
(dříve bezpodílové spoluvlastnictví manželů), která je využívána pro podnikání jedním z manželů nebo oběma manžely,
vkládá tuto věc do obchodního majetku vždy pouze jeden z manželů
. Pokud tento majetek je pro podnikání využíván také druhým z manželů, lze výdaje (náklady) související s touto nemovitostí nebo movitou věcí, které připadají na část dané věci využívané pro podnikatelskou činnost nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost oběma manžely, rozdělit mezi oba manžele v poměru, v jakém ji využívají při této své činnosti (viz § 7 odst. 9 ZDP).
Pro účely
daně z příjmů právnických osob
(„DPPO“) nemá ZDP žádnou vlastní definici obchodního majetku, resp. lze říci, že za „obchodní majetek“ právnické osoby je zde považován její veškerý majetek. Anebo ještě jinak a přesněji,
pro potřeby daně z příjmů se u právnických osob zkrátka nerozlišuje majetek na obchodní a jiný
(ostatně jaký by to asi byl, soukromý sotva). Pro praxi je určující, že podle § 18 odst. 1 ZDP jsou
předmětem daně
z příjmů právnických
osob příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem
(pro které zde zákon zavádí legislativní zkratku „příjmy“), není-li dále stanoveno jinak.
Předmětem DPPO
drtivé většiny podnikatelských subjektů nejsou pouze velmi okrajové příjmy podle § 18 odst. 2 ZDP, a to konkrétně
příjmy získané zděděním nebo darováním
nemovitosti nebo movité věci anebo majetkového práva (podléhají dědické a darovací dani), s výjimkou z nich plynoucích příjmů (ty zůstávají předmětem DPPO).
Speciální režim se týká tzv. neziskových organizací a v. o. s.
, jejímž předmětem zdanění jsou pouze příjmy podléhající tzv. srážkové dani podle § 36 ZDP (ostatní příjmy se rozdělí a zdaní u společníků).
Protože tedy obchodní majetek právnických osob pro účely daně z příjmů není samostatně vymezen, můžeme u nich tento přívlastek zcela vypustit a považovat za něj jednoduše veškerý jejich majetek.
 
Obchodní majetek v DPH
V § 4 odst. 3 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), najdeme definici obchodního majetku čistě pro účely DPH, kterým se rozumí
souhrn majetkových hodnot, který slouží nebo je určen osobě povinné k dani k uskutečňování ekonomických činností
.
Podmínky se podobají obchodně-právnímu vymezení „obchodního majetku“, ale zde nehraje roli skutečnost, zda je dotyčná osoba podnikatelem ve smyslu ObchZ nebo není. Taktéž „podnikání“ podle obchodního práva je užší pojem nežli „ekonomická činnost“ dle ZDPH. Nejde jen o umělce a další osoby jinak samostatně výdělečně činné, jako jsme si uvedli výše k DPFO, ale nově pro účely DPH spadá do obchodního majetku i takový majetek, který je mimo podnikatelskou činnost soustavně pronajímán, viz § 5 odst. 2 ZDPH.
Novela zákonem č. 47/2011 Sb. od 1. dubna 2011 vypustila dodatečnou podmínku, a to že se musí dále jednat o majetkovou hodnotu,
o které je tato osoba povinna účtovat nebo ji evidovat
. Což ale prakticky neznamená věcnou změnu definice, protože nově se do § 100 odst. 2 ZDPH dostala takováto povinná evidence: "Plátce je povinen rovněž vést evidenci obchodního majetku a to v rámci účetnictví nebo samostatně."
V praxi se poměrně často mylně ztotožňuje vymezení obchodního majetku pro účely DPH s obsahem pojmu obchodní majetek pro účely DPFO. Což rozhodně není správný přístup a dotyčný plátce pak kvůli mylné interpretaci tohoto pojmu může špatně stanovit daňovou povinnost k DPH.
Příklad
Obchodní majetek podle ZDPH je odlišný od ZDP
Paní Zuzana podniká jako fyzická osoba ve výrobě hraček, o čemž si vede daňovou evidenci („DE“) pro účely DPFO. Roční příjmy jsou cca 400 000 Kč, takže jí nevzniká povinnost registrace k DPH kvůli obratu. Firmu provozuje v najatých prostorách, v obchodním majetku pro DPFO má výrobní zařízení a nákladní auto.
Dále po svém zesnulém otci nedávno zdědila komerční budovu, která je pronajatá jiným firmám (plátcům DPH) pro jejich obchodní činnosti a poskytování služeb. Roční nájemné činí opět cca 400 000 Kč, které paní Zuzana zdaňuje jako příjem z pronájmu podle § 9 ZDP, protože stavbu nezahrnula do obchodního majetku pro účely daně z příjmů. Výdaje z pronájmu uplatňuje rovněž v prokázané výši tzv. záznamy o výdajích.
S ohledem na plánované stavební úpravy a opravy, se paní Zuzana rozhodla stát se dobrovolně plátcem (plátkyní) DPH. Díky tomu si bude moci uplatnit nárok na odpočet DPH z těchto přijatých zdanitelných plnění týkajících se pronajímané budovy. A to proto, že dlouhodobý
alias
soustavný pronájem (využití) hmotného majetku za účelem získání příjmů se podle § 5 odst. 2 ZDPH považuje taktéž za ekonomickou činnost.
Na straně druhé ovšem bude muset přiznávat DPH na výstupu jak ze své podnikatelské činnosti, tak i z pronájmu nebytových prostor komerční budovy. Což nebude vadit jejím zákazníkům a nájemcům z řad plátců. Nepotěší to pochopitelně ale zákazníky neplátce DPH. Naproti tomu případní nájemci, kteří nejsou plátci, změnu vůbec nepocítí, protože vůči nim bude nájem plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně.
Takže můžeme shrnout, že paní Zuzana má v obchodním majetku:
-
pro účely DPFO - výrobní zařízení a nákladní auto, využívané pro podnikání a vykazované v DE,
-
pro účely DPH - výrobní zařízení, nákladní auto i pronajímanou budovu, protože všechny tyto majetkové hodnoty využívá pro uskutečňování ekonomických činností (podnikání nebo pronájem).
Určitá nejistota panuje ohledně toho, zda podmínkou pro zahrnutí majetkové hodnoty do obchodního majetku pro účely DPH je jeho vlastnictví dotyčnou osobou povinnou k dani. Zákon o DPH to výslovně nestanoví, přičemž i najatý (tj. cizí) majetek může plátci sloužit nebo být určen k uskutečňování jeho ekonomické činnosti. Pokud je mi ale známo, výkladově se podmínka vlastnictví dovozuje nepřímo z navazujících ustanovení. Jinak by vznikaly situace, když by jedna a táž majetková hodnota byla v obchodním majetku podle DPH u více plátců. Zejména
plátci
, kteří pro DPFO uplatňují jednoduše paušální výdaje, a nemají proto obchodní majetek z pohledu této daně, často zapomínají, že pro účely DPH „obchodní majetek“ mají! A co je podstatné,
musejí
dle výše citovaného ustanovení § 100 odst. 2 ZDPH
vést evidenci veškerého tohoto obchodního majetku
a to buď v rámci účetnictví, nebo samostatně. Formu ani rozsah evidovaných údajů ale zákon o DPH neupřesňuje. Tato povinnost není samoúčelná, ale může mít nepříjemné nebo naopak příznivé dopady na daňovou povinnost dotyčného plátce DPH. A to jednak s ohledem na odpočet DPH na vstupu - který podléhá tzv. vyrovnání, úpravě nebo snížení ve smyslu § 77 až 79 ZDPH - a jednak na dodanění soukromého (neekonomického) dočasného použití nebo trvalého využití obchodního majetku, což je považováno za fiktivně úplatné zdanitelné plnění.
Příklad
Test využití pro ekonomickou činnost
Pan Novák (plátce DPH), provozuje ekonomickou živnost -truhlářství. Od plátců DPH v září 2011 v Česku koupil mimo jiné dvě věci, které bude zčásti využívat i soukromě (tedy i pro svou tzv. neekonomickou činnost):
1)
Motorovou pilu koupenou za 10 000 Kč + 2 000 Kč DPH, u níž předpokládá využití pro firmu z 80 %.
2)
Osobní automobil koupený za 200 000 Kč + 40 000 Kč DPH, u něhož předpokládá využití pro firmu z 50 %.
Ad 1)
Skutečný poměr využití motorové pily se samozřejmě předem nedá stanovit, takže plátce kvalifikovaně odhadl tzv. poměrový koeficient 80 %. Proto do přiznání k DPH za září (nebo za 2. čtvrtletí) v řádku 40 uplatní nárok na odpočet daně jen v odhadovaném poměru 80 % daně na vstupu, tedy 0,80 x 2 000 Kč = 1 600 Kč.
Následné soukromé využívání motorové pily v tomto případě již nebude považováno za fiktivně úplatné zdanitelné plnění ve smyslu § 14 odst. 3 písm. a), § 14 odst. 4 písm. a) ZDPH, proto nepodléhá „dodanění“.
V průběhu roku 2011 by měl plátce podrobně sledovat skutečný poměr využívání pily pro ekonomickou činnost
versus
soukromě s tím, že pokud bude nakonec „skutečný“ poměrný koeficient za celý rok 2011 činit:
-
69 % nebo méně, bude nutno výši uplatněného odpočtu daně opravit, a to jako snížení odpočtu daně na řádku 45 přiznání k DPH, kde se zjištěný rozdíl uvede se znaménkem mínus do sloupce „V plné výši“,
-
91 % nebo více, bude možno výši uplatněného odpočtu daně opravit, a to jako zvýšení odpočtu daně na řádku 45, kde se zjištěný rozdíl uvede se znaménkem plus, resp. bez znaménka do sloupce „V plné výši“.
Pan Novák mohl u motorové pily zvolit také druhou možnost, a to uplatnit nejprve při pořízení v září 2011 plný odpočet daně na vstupu ve výši 2 000 Kč, a následně pak každé její soukromé využití (pro tzv. neekonomickou činnost) „dodaňovat“ odpovídající DPH na výstupu. Za tímto účelem by vždy vystavil daňový doklad o použití (§ 29 ZDPH) a k datu tohoto soukromého využití pily by do řádku 1 přiznání k DPH za daný měsíc (čtvrtletí) uvedl fiktivně úplatné zdanitelné plnění. Přitom by v souladu s § 36 odst. 6 ZDPH tuto „službu“ ocenil ve výši celkových nákladů vynaložených na její „poskytnutí“, což je samo o sobě v praxi značným oříškem (obvykle se berou náklady z účetního hlediska) a z tohoto základu daně by spočítal DPH na výstupu.
Pokud by se pan Novák posléze rozhodl trvale přeřadit motorovou pilu již jen pro své soukromé potřeby (např. by si ji odvezl na chatu nebo ji daroval synovi apod.), jednalo by se opět o formu fiktivně úplatného zdanitelného plnění, tentokrát coby „dodání zboží“. Což by bylo opět provázeno nutností vystavit daňový doklad o použití, ovšem DPH na výstupu by se tentokrát počítala a aktuální tržní ceny (obvyklé), za níž by bylo možno předmětnou motorovou pilu běžně na trhu koupit. Prakticky by tedy šlo o její aktuální bazarovou cenu.
Ad 2)
U osobního automobilu - resp. u veškerého dlouhodobého majetku podle § 4 odst. 3 písm. d) ZDPH - je v návaznosti na závazná pravidla evropské směrnice o DPH počínaje dubnem 2011 přípustná jen první možnost, tedy uplatnění odpočtu daně v poměrné výši podle kvalifikovaného odhadu (v daném případě tedy 50 %). Pokud se „skutečný“ poměrný koeficient za celý rok 2011 bude lišit o více než 10 %, bude pan Novák povinen (39 % a méně) nebo oprávněn (61 % a více) provést odpovídající korekci odpočtu daně na řádku 45 v daňovém přiznání za prosinec, resp. IV. čtvrtletí 2011. Změny „skutečných“ poměrných koeficientů v dalších kalendářních letech budou řešeny úpravou odpočtu daně v souladu s pravidly stanovenými v § 78 až 78c ZDPH. Tato úprava odpočtu se přitom týká nejen odlišného rozsahu využití auta pro ekonomickou činnost, ale také jeho prodeje.
Na výše uvedená pravidla pro účely DPH přitom nemá vůbec žádný vliv skutečnost, jestli dotyčný plátce - pan Novák - vede účetnictví nebo pro účely DPFO daňovou evidenci ve smyslu § 7b ZDP anebo uplatňuje jednoduše paušální výdaje stanovené příslušným procentem z dosažených podnikatelských příjmů.