Nepřezkoumatelnost rozhodnutí o odvolání

Vydáno: 2 minuty čtení
Nepřezkoumatelnost rozhodnutí o odvolání
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 8. 2011, sp. zn. 9 Afs 10/2011. www.nssoud.cz
K předpisům:
-
§ 116 odst. 2 DŘ,
-
§ 50 odst. 7 ZSDP.
„Nevypořádá-li se správní orgán v souladu s § 50 odst. 7 zákona o správě daní a poplatků v rozhodnutí o odvolání se všemi odvolacími námitkami, zatíží tím své rozhodnutí nepřezkoumatelností pro nedostatek důvodů. Tuto vadu nelze zhojit vyvrácením odvolacích námitek ve vyjádření k žalobě, příp. v kasační stížnosti.“
Stává se, že odvolací orgán se dostatečně nevypořádá se všemi námitkami uplatněnými odvolatelem. Toto pochybení se pak odvolací orgán snaží v rámci soudního přezkumu napravit tím, že chybějící odůvodnění je obsaženo v reakci na podanou žalobu s tím, že se dále konstatuje, že odvolací námitka stejně nemohla být úspěšná. Takovýto postup pak nelze považovat za zákonný, kdy o tomto svědčí také citovaný
judikát
. Rozhodnutí odvolacího orgánu je tak z tohoto důvodu nutné považovat za nepřezkoumatelné a musí být přistoupeno k jeho zrušení.