Účetní a zákonné opravné položky

Vydáno: 28 minut čtení

K opravným položkám a rezervám mají účetní jednotky obvykle protichůdný vztah. Účetní rezervy a účetní opravné položky jsou obvykle zásadně odmítány, neboť účetním jednotkám snižují účetní výsledek hospodaření, nejsou daňově uznatelné (dokonce zvyšují základ daně) a ještě „je s nimi práce“. Naopak zákonné rezervy a zákonné opravné položky jsou vítaným nástrojem ke snížení základu daně a snížení výsledku hospodaření a ani pracnost v tomto případě až tolik nebolí. V následujících řádcích si vysvětlíme funkci rezerv a opravných položek a základní pravidla pro zacházení s nimi. První část věnujeme opravným položkám, druhý díl, který naleznete v dalším čísle časopisu, bude věnován rezervám.

Účetní a zákonné opravné položky
Ing.
Ivana
Pilařová
 
Zásada věrného zobrazení a zásada opatrnosti
Zákon o účetnictví stanoví základní zásady pro vedení účetnictví. Není pochyb o tom, že na prvním místě stojí zásada věrného zobrazení. Účetnictví tedy „nastavuje zrcadlo realitě“ a tu má za úkol zobrazit v účetních výkazech. Pokud realitou je například nedobytná pohledávka, případně neprodejná zásoba či bezcenná finanční investice, je úkolem účetnictví toto zobrazit. Na pomoc této zásadě přichází ještě zásada opatrnosti, která v momentě, kdy účetní váhá, zda je zobrazení snížení hodnoty aktiva opravdu nutné, přiloží na druhou misku vah ve prospěch snížení hodnoty. Do třetice uplatňujeme zásadu zohlednění budoucích ztrát, rizik a znehodnocení, které se přezdívá zásada „profesního skepticismu“. Není to zlomyslná Murphyho teorie, ale nutnost promítat již do současných výsledků hospodaření známé a pravděpodobné budoucí ztráty. Všechny zásady jsou pak „jemně okořeněné“ zásadou významnosti.
Zákon o účetnictví také nabízí nástroje, které máme při dodržování uvedených zásad používat:
*
v případě nutnosti snížení hodnoty aktiv si vybíráme mezi tvorbou opravné položky k aktivům, pokud je snížení hodnoty dočasného charakteru, nebo odpis aktiva, pokud je snížení hodnoty definitivní,
*
v případě nutnosti zohlednění budoucích ztrát a rizik používáme tvorbu rezervy na s tím spojené náklady.
Výběr správného nástroje a jeho dokonalé použití ve správnou chvíli a ve správné výši je uměním, které odlišuje „běžného“ účetního od „pana účetního“.
Auditor
je pak autoritou, která správnost a vhodnost výběru posoudí právě ve vztahu k základním účetním zásadám. A co daňová účinnost? Na tu také dojde, nicméně pro účely účetnictví je zcela nepodstatné, jaké daňové dopady budou jednotlivé nástroje mít. Nás to ale samozřejmě zajímá a zcela jistě se tomuto tématu budeme ještě v tomto dílu věnovat.
 
Účetní opravné položky
Proberme si postupně jednotlivé druhy aktiv v rozvaze a „testujme“ si je na možnost a pravděpodobnost znehodnocení. Uvidíme, že opravné položky se netvoří pouze k pohledávkám.
a)
Dlouhodobý hmotný majetek - Postupné opotřebení dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku mají za úkol zobrazit účetní odpisy, které kopírují míru a intenzitu používání majetku. V některých případech však dojde k výjimečné události, která si tvorbu opravné položky vyžádá. Jedná se například o dočasné znehodnocení majetku při opravitelném poškození majetku například při havárii. Opravná položka není dohadnou položkou odhad výše nákladů na opravu, ale zobrazením hodnoty, o kterou dočasně poklesla cena majetku. Po provedení opravy se hodnota majetku opět zvýší a opravnou položku zrušíme.
b)
Pořizování dlouhodobého majetku - Dlouhodobě „rozpracované“, či na neurčitou dobu „odložené“ a dočasně pozastavené investice také mohou a často také ztrácejí na hodnotě, při zkoumání dočasného poklesu hodnoty aktiv bychom je měli vzít na vědomí.
c)
Pozemky - Pozemky jsou jistě neodpisovatelným aktivem, nicméně dočasný pokles hodnoty s nutností tvorby opravné položky může nastat i u tohoto aktiva.
d)
Finanční majetek - Zejména dlouhodobě držené akcie a obchodní podíly na dceřiných společnostech je nutné na podhodnocení pravidelně testovat. Pokud účetní jednotka zvolila přecenění tohoto majetku metodou ekvivalence, není třeba se opravnými položkami zabývat, pokud však metodu ekvivalence účetní jednotka nezvolila, je nutné v případě snížení reálné hodnoty aktiva vytvořit opravnou položku. Toto neplatí pro finanční majetek, který se přeceňuje reálnou hodnotou.
e)
Zásoby - Zásoby jsou, co se týče snížení hodnoty, velmi náchylným druhem aktiva. Zásoby nakupované, ale i zásoby vlastní výroby (výrobky, nedokončenou výrobu) je nutné testovat na pokles hodnoty a případně reagovat tvorbou opravných položek.
f)
Krátkodobý finanční majetek - Krátkodobý finanční majetek se obvykle přeceňuje reálnou hodnotou, pro tvorbu opravných položek zde proto není místo.
g)
Pohledávky - Ve vztahu k opravným položkám nejčastěji hovoříme právě o pohledávkách. Toto téma rozebereme detailněji v dalším textu. Účetní opravné položky se účtují do nákladů na účet 559 souvztažně s účty opravných položek, které jsou v každé účtové třídě, kde se účtuje o majetku, obsaženy (skupina 09, 19, 29, 39). V případě, kdy podkladové aktivum přestane existovat (pozemek se prodá, zásoba spotřebuje), nebo se hodnota aktiva opět zvýší (sezónní zásoba, případně nárůst hodnoty dlouhodobě držených akcií), opravná položka se zruší obráceným zápisem. V případě pouze částečného nárůstu hodnoty aktiva se hodnota opravné položky adekvátně sníží.
 
Účetní opravné položky k pohledávkám
Snížení hodnoty pohledávky může být pouze
dočasného charakteru
- tj. existuje ještě nezanedbatelná pravděpodobnost úhrady celé jmenovité hodnoty pohledávky. Tento stav je zpravidla spojen s promlčecí lhůtou - do jejího uplynutí je pohledávka soudně či jinak vymahatelná a snížení hodnoty může být označeno jako dočasné. Nástrojem k dočasnému snížení hodnoty pohledávky je tvorba opravné položky. Když dojde k zániku pohledávky, opravná položka se zruší.
Pokud se snížení hodnoty pohledávky zdá být
trvalé
- tj. reálná šance na vymožení pohledávky již prakticky neexistuje, uplynula promlčecí lhůta, či dlužník je neznámého pobytu apod. V této situaci zpravidla použijeme odpis pohledávky.
Nejpozději k rozvahovému dni (pokud se tímto problémem nezabýváme průběžně po celé účetní období), je nutné vyhodnotit stav pohledávek a použít výše uvedených nástrojů. Je zcela v rozporu se základními účetními zásadami ponechat pohledávku, která je po lhůtě splatnosti například 6 měsíců, oceněnou původní jmenovitou hodnotou (či pořizovací cenou) bez korekce v podobě opravné položky. Rozdíl jmenovité hodnoty pohledávky a výše opravné položky by se měl rovnat aktuální reálné (skutečné) hodnotě pohledávky. Naopak její odpis po tak krátké době po splatnosti by nebyl namístě a došlo by k chybnému zvýšení nákladů a snížení zisku.
V praxi se výše opravných položek k pohledávkám obvykle řeší vnitrofiremním pravidlem tvorby, které je zakotveno ve vnitřní účetní směrnici. Výše opravné položky stoupá s přibývající dobou po splatnosti pohledávky. K odpisu pohledávky se účetní jednotka uchýlí na základě individuálního rozhodnutí o každé odpisované pohledávce zpravidla tehdy, pokud by náklady na vymáhání pohledávky převýšily předpokládaný výnos z vymožené částky.
Příklad
Naznačme si proces tvorby účetních opravných položek k pohledávce z titulu smluvní pokuty ve výši 2 000 Kč. Pohledávka byla splatná v září 2008. V roce 2011 se účetní jednotka z důvodu promlčení rozhodla odepsat pohledávku, ke které v minulosti postupně tvořila opravnou položku až do výše 100 %.
 +---------------------------------+---------+-----+-----+ |       Text        | Tis. Kč | MD | D  | +---------------------------------+---------+-----+-----+ | Počáteční stav         | 2 000  | 311 |   | | Tvorba OP v roce 2008 - 25 %  |  500  | 559 | 391 | | Tvorba OP v roce 2009 - 75 %  | 1 500  | 559 | 391 | | Rok 2011            |     |   |   | | Počáteční stav         | 2 000  |     311 |   | | Počáteční stav opravné položky | 2 000  | 391 |   | | Odpis pohledávky        | 2 000  | 546 | 311 | | Zrušení účetní opravné položky | 2 000  | 391 | 559 | | Podrozvahové účt. odepsané   | 2 000  | 750 | 799 | | pohledávky           |     |   |   | +---------------------------------+---------+-----+-----+
750-Odepsané pohledávky
799-Párový účet podrozvahy
Z výše uvedeného je zřejmé, že tvorba účetních opravných položek
je povinností
vyplývající z dodržení zásady opatrnosti v účetnictví. Na výši tvorby účetních opravných položek k pohledávkám je vhodné vytvořit vnitřní účetní směrnici, abychom nemuseli u každé pohledávky po lhůtě splatnosti individuálně rozhodovat o výši opravné položky. Účetní jednotky však nemají účetní opravné položky v oblibě, protože jejich tvorba není daňově účinným nákladem [§ 25 odst. 1 písm. v) ZDP]. Snaží se proto tvořit především zákonné opravné položky podle zákona o rezervách, jejichž tvorba je daňově účinným nákladem. Vzhledem k tomu, že o zákonných opravných položkách je nutné účtovat, často dochází ke koexistenci účetních i zákonných opravných položek k jedné pohledávce. Jejich součet pak nesmí převýšit 100 % účetní hodnoty pohledávky.
 
Zákonné opravné položky
Zákonné opravné položky jsou tvořeny a rozpouštěny podle podmínek, které stanoví zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoR“). Jejich daňová účinnost je pak podložena § 24 odst. 2 písm. i) ZDP. Na rozdíl od účetních opravných položek, které jsou ve vztahu k zásadě věrného zobrazení v účetnictví povinné, zákonné opravné položky jsou nástrojem v rukou poplatníka, který je v souladu se ZoR užívá dle svého uvážení. Podkladovým aktivem zákonných opravných položek jsou pouze pohledávky. Základním důvodem tvorby zákonné opravné položky k pohledávce je samozřejmě vznik daňově účinného nákladu a snížení základu daně, nicméně
možnost tvorby
zákonné opravné položky je nutné zkoumat i pro úspěšný budoucí daňově účinný odpis pohledávky.
O zákonných opravných položkách již bylo napsáno a řečeno mnohé, nemá proto smysl citovat základní notoricky známá pravidla. I přesto, že se jedná o problematiku diskutovanou a známou, chyby v této oblasti bývají nezanedbatelné. V dalších řádcích se proto soustředíme na obecnou orientaci v zákonu o rezervách, kombinaci pravidel a upozornění na záludnosti v této oblasti. Představme si, že máme v účetnictví evidováno „několik stránek“ pohledávek, u kterých lhůta splatnosti dávno uplynula. Uvedeme si postup, jak s nimi nakládat ve vztahu k zákonným opravným položkám. Nebudeme se již zabývat účetními opravnými položkami (ty jsou podle výše uvedených pravidel samozřejmě vytvořeny).
 
Povinnost nebo možnost tvorby zákonné opravné položky
Otázkou je, zda opravné položky chceme tvořit. Není to hloupá otázka, nemusíme tohoto nástroje využít za každou cenu a zrovna v tomto zdaňovacím období. Pokud směřujeme k daňové ztrátě, případně máme „v záloze“ řadu daňových ztrát z minulých let, které je třeba jako odčitatelné položky použít, aby nepropadly, stojí opravdu za úvahu zkoumat, zda chceme dále snižovat základ daně. Přednost bychom měli dát opravným položkám, které by se již příští rok tvořit nedaly, a o jejich daňový dopad bychom nenávratně přišli. Jedná se například o:
*
opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení. Jejich daňové ošetření prostřednictvím tvorby zákonné opravné položky podle § 8 ZoR je možné jen v roce včasného přihlášení pohledávky insolvenčnímu soudu. Pokud tuto možnost nevyužijeme, další již nemáme;
*
opravné položky k pohledávkám, u kterých uplyne promlčecí lhůta, neboť promlčenou pohledávku není možné daňově optimalizovat ani tvorbou opravné položky, ani následným daňově účinným odpisem;
*
opravné položky podle § 8c ZoR, kde opakovaně nabíhá pro každé zdaňovací období nový limit 30 000 Kč pro tvorbu zákonných opravných položek vůči jednomu dlužníkovi. Pokud jeden rok tento limit nevyužijeme, není možné v roce následujícím uplatňovat limit dvojnásobný.
 
Opravné položky ke každé pohledávce?
Je obecně známé, že pro tvorbu zákonné opravné položky zdaleka nestačí jen skutečnost, že pohledávka je po splatnosti. Naopak, první, co s naším „seznamem“ pohledávek po splatnosti uděláme, je to, že vyloučíme pohledávky, které jsou k tvorbě zákonné opravné položky nezpůsobilé. Jen pro jistotu dodám, že to neplatí pro účetní opravné položky, které se naopak k těmto pohledávkám tvořit musí. Kde máme hledat seznam nezpůsobilých pohledávek? To je právě kámen úrazu, že na mnoha místech ZoR. Ač nechci zacházet do podrobností, tady udělám výjimku. Není nic horšího, než se dále složitě zabývat pohledávkou, která měla být ze zkoumání vyloučena už na samém počátku. Seznam nevhodných pohledávek oceníme i v případě daňového odpisu pohledávek.
Zákon o rezervách vymezuje v § 2
absolutní zákaz
tvorby jakýchkoliv zákonných opravných položek (a to i v souvislosti s insolvencí) k pohledávkám vzniklým z titulu:
*
úvěrů a půjček,
*
ručení (s výjimkou ručení za celní dluh),
*
záloh,
*
smluvních sankcí (pokut, poplatků z prodlení, penále a jiných sankcí ze závazkových vztahů),
*
cenných papírů a ostatních investičních instrumentů,
*
plnění ve prospěch vlastního kapitálu,
*
úhrady ztráty společnosti.
Opravné položky se také nevytvářejí k pohledávkám vzniklým počínaje 1. 1. 2004 za předpokladu, že se jedná o pohledávky:
*
o kterých nebylo účtováno při vzniku pohledávky ve výnosech,
*
s nimiž související příjem byl od daně osvobozen,
*
s nimiž související příjem byl příjmem nezahrnutým do základu daně,
*
s nimiž související příjem byl příjmem nezahrnutým do samostatného základu daně,
*
s nimiž související příjem nebyl součástí základu daně pro samostatnou sazbu daně,
*
které byly nabyty bezúplatně.
Tyto podmínky
neplatí
pro pohledávky vzniklé do konce roku 2003, u kterých se vazba pohledávky do výnosů a do základu daně nezkoumala.
Opravné položky též nelze tvořit k souboru pohledávek:
*
z § 8a odst. 1 ZoR vyplývá, že
opravné položky nelze vytvářet
k:
-
pohledávkám, u nichž doba splatnosti uplynula před 31. 12. 1994,
-
promlčeným pohledávkám,
-
pohledávkám již zcela účetně odepsaným;
*
podle § 8a odst. 4 a podle § 8c písm. a) ZoR se opravná položka dále netvoří ke všem pohledávkám vzniklým:
-
za akcionáři za upsaný vlastní
kapitál
(účet 353),
-
mezi spojenými osobami (definice tohoto okruhu osob je totožná s definicí stejného okruhu osob v § 23 odst. 7 ZDP);
*
také ZDP stanoví v jednom případě absolutní zákaz tvorby zákonných opravných položek, a sice k pohledávkám nabytým vkladem (bez zániku vkladatele), který byl uskutečněn počínaje 1. 7. 1996 [§ 25 odst. 1 písm. zc) ZDP].
Důležité je si povšimnout, že zákazy, které jsou
specifické
pro opravné položky tvořené podle § 8a a 8c ZoR, neplatí pro opravné položky tvořené podle § 8 ZoR. Naopak zákazy obecné (uvedené v § 2 a 3 ZoR) platí pro všechny opravné položky.
Další optimalizace se váže jen k pohledávkám, které nepatří do výše uvedeného seznamu „nevhodných“ pohledávek.
 
Zákonné opravné položky k promlčené pohledávce?
Po vyloučení „nevhodných“ pohledávek máme původní seznam dlužníků po splatnosti o něco kratší, budeme však ještě pokračovat. Svoji pozornost zaměříme na promlčené pohledávky. Promlčecí lhůty, jejich prodloužení, případně zastavení běhu promlčecích lhůt, jsou obecně známé, proto připomenu jen právní úpravu:
*
§ 387 až 408 obchodního zákoníku - obecně na závazkové vztahy uzavřené podle obchodního zákoníku,
*
§ 100 až 114 občanského zákoníku - obecně na závazkové vztahy uzavřené podle občanského zákoníku.
Pozor však na následující výjimky, kde je promlčecí lhůta stanovena odchylně:
*
§ 106 občanského zákoníku - vztahuje se na náhrady škody - promlčecí lhůta je zde zkrácena na dva, nejpozději tři roky,
*
§ 107 občanského zákoníku - vztahuje se na bezdůvodné obohacení (promlčecí lhůta stejná jako u náhrady škody),
*
§ 108 občanského zákoníku - práva z přepravy, která se promlčují za jeden rok.
K promlčeným pohledávkám není možné tvořit zákonné opravné položky. Pokud promlčené nejsou a zároveň od jejich splatnosti uplynula lhůta minimálně 6 měsíců, budeme tyto pohledávky dále zkoumat a dělit:
*
podle rozvahové hodnoty pohledávky k datu vzniku, a následně
*
podle lhůty, která uplynula od splatnosti pohledávky.
Další optimalizace se váže pouze k nepromlčeným pohledávkám.
 
Nemáme vůči našim dlužníkům splatné závazky?
Znovu zasahujeme do našeho pomyslného seznamu. Tentokrát budeme vylučovat pohledávky vůči těm dlužníkům, vůči kterým k rozvahovému dni
evidujeme splatné závazky
(§ 4 odst. 4 ZoR). Stačí jen nepatrný závazek (nebo jeho část), který je k rozvahovému dni splatný vůči našemu dlužníkovi a blokuje nám tvorbu opravné položky ke všem pohledávkám vůči tomuto subjektu. Je to vážná věc, na jejíž ošetření se často zapomíná, nebo je ošetření provedeno nedůsledně. Naším závazkem je i vystavený dobropis (není podstatné, že je v účetnictví zachycen jako záporná pohledávka). Samozřejmě, že je možné proti existenci splatných závazků bojovat, a to vzájemným započtením pohledávky a závazku. Pokud jsou vzájemné závazkové vztahy nepromlčené (o promlčených pohledávkách se nebavíme, z našeho seznamu již vypadly v předchozí části „Zákonné opravné položky k promlčené pohledávce?“), vymahatelné, peněžité a splatné, je možné provést zápočet jednostranným právním úkonem. Musí však být proveden včas - nejpozději k rozvahovému dni. Právní oporu pro vzájemné započtení hledejme v:
*
§ 358 až 364 obchodního zákoníku,
*
§ 580 a 581 občanského zákoníku.
 
Pohledávky nabyté postoupením
I tyto pohledávky mohou být po lhůtě splatnosti a i ty je možné zahrnout pod daňovou optimalizaci. Kromě všech výše uvedených podmínek je třeba ještě splnit některé speciální požadavky zákona:
*
pohledávka nabytá postoupením má dvě hodnoty - svoji jmenovitou hodnotu a pořizovací cenu. Pro účely tvorby opravné položky je třeba pracovat pouze s pořizovací cenou,
*
při zkoumání „vhodnosti“ typu pohledávky (viz výše část „Opravné položky ke každé pohledávce?“) se nenechme mýlit skutečností, že v našem účetnictví postupníka (nabyvatele pohledávky), není pohledávka nabytá postoupením zaúčtována do výnosů. To opravdu není a být nemůže. Je však třeba zkoumat její zaúčtování při jejím vzniku - tedy u postupitele (v případě násobných postoupení pak u prvního postupitele). Pokud byla zaúčtována do výnosů a zdaněna v základu daně, prozkoumáme další požadavky uvedené v předchozích částech „Opravné položky ke každé pohledávce?“ až „Nemáme vůči našim dlužníkům splatné závazky?“ a pokud pohledávka vyhovuje, můžeme dále pokračovat,
*
zcela speciálním pravidlem pro optimalizaci pohledávek nabytých postoupením je
nutnost úhrady závazku za jejich postoupení
(nakoupení). Není tedy možné za nákup pohledávek dlužit prodávajícímu. Tuto podmínku výslovně stanoví § 4 odst. 3 ZoR,
*
naopak, pokud jsme my jako postupitelé postoupili pohledávku a nebylo nám zaplaceno, evidujeme pohledávku z titulu postoupení pohledávky, která je ve vztahu k tvorbě zákonných opravných položek běžnou pohledávkou a je možné k ní vytvářet zákonné opravné položky za splnění všech „obvyklých“ podmínek (viz výše části „Opravné položky ke každé pohledávce?“ až „Nemáme vůči našim dlužníkům splatné závazky?“ a následující část „Nepromlčené pohledávky po splatnosti rozdělené podle rozvahové hodnoty k datu vzniku“).
 
Nepromlčené pohledávky po splatnosti rozdělené podle rozvahové hodnoty k datu vzniku
Podívejme se na náš seznam pohledávek po lhůtě splatnosti. Vypadly již pohledávky svým typem nevhodné pro tvorbu opravné položky, pohledávky promlčené i ty, vůči jejichž dlužníkům jsme my sami dlužníci. Zbylé pohledávky budeme za účelem tvorby zákonné opravné položky dělit podle rozvahové hodnoty pohledávky k datu jejich vzniku na:
*
pohledávky do 30 000 Kč vůči jednomu dlužníkovi (tzv. nevýznamné pohledávky), kterým tvoříme zákonné opravné položky, pokud od splatnosti pohledávky uplynulo více než 12 měsíců, a to podle § 8c ZoR,
*
pohledávky nad 200 000 Kč (tzv. významné pohledávky), které lze opravnými položkami optimalizovat jen v případě, pokud věřitel zahájil ohledně dotyčné pohledávky s dlužníkem rozhodčí, správní či soudní řízení (§ 8a odst. 2 ZoR). Pohledávky, s jejichž dlužníky bylo zahájeno zde uvedené řízení, budeme dále nazývat „kvalifikovaně vymáhané“,
*
pohledávky nad 30 000 Kč do 200 000 Kč včetně (§ 8a odst. 1 ZoR), které lze optimalizovat v závislosti na zahájení či nezahájení „kvalifikovaného vymáhání“ následovně:
-
pokud řízení zahájeno bylo, je možné postupně či najednou dosáhnout až 100 % tvorby zákonné opravné položky podle § 8a odst. 2 ZoR,
-
pokud řízení zahájeno nebylo, je možné tvořit pouze (maximálně) 20% zákonnou opravnou položku podle § 8a odst. 1 ZoR.
 
Pohledávky za dlužníky v insolvenčním řízení
Pokud je náš dlužník v insolvenci, pohledávky vůči němu je třeba ošetřovat zvlášť pečlivě, a to z několika důvodů:
*
včasným přihlášením pohledávky insolvenčnímu soudu se můžeme podílet na výsledku insolvenčního řízení a naše pohledávka může být celá či z části uspokojena,
*
bez ohledu na výši budoucí úhrady je možné u přihlášených pohledávek tvořit až 100% zákonné opravné položky podle § 8 ZoR, což je krok ke snížení základu daně z příjmů,
*
v případě, že uspokojení přihlášené pohledávky bude jen částečné, případně žádné, je možné u přihlášených pohledávek uplatnit daňově účinný odpis pohledávky.
Z výše uvedeného vyplývá, že je z praktického pohledu nezbytné splnit podmínky pro vytvoření zákonné opravné položky podle § 8 ZoR (dále jen „insolvenční opravné položky“), a to i tehdy, pokud se ve výsledku rozhodneme zákonnou opravnou položku netvořit (například z důvodu vykazování daňových ztrát).
 
Typ pohledávky vhodné k tvorbě zákonné opravné položky podle § 8 ZoR
Na rozdíl od opravných položek tvořených podle § 8a až 8c ZoR je možné pro tvorbu insolvenční opravné položky přijmout pohledávku, která:
*
vznikla mezi spojenými osobami podle § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“),
*
je kryta splatnými závazky vůči témuž dlužníkovi a není proveden vzájemný zápočet pohledávek a závazků,
*
je před lhůtou splatnosti,
*
je po lhůtě splatnosti libovolnou dobu, a to až do promlčení pohledávky.
Pro tvorbu insolvenční opravné položky není podstatná ani rozvahová hodnota pohledávky nyní, ani v době jejího vzniku. Neexistují zde žádné finanční limity.
 
Přihlášení pohledávky insolvenčnímu soudu
Přihlášení pohledávky insolvenčnímu soudu musí proběhnout ve lhůtě od zahájení insolvenčního řízení (tj. včetně pohledávek přihlášených spolu s podáním návrhu na zahájení insolvenčního řízení) do konce lhůty stanovené v rozhodnutí soudu o úpadku nebo do konce lhůty podle insolvenčního zákona v případě, kdy soud spojí s rozhodnutím o úpadku rozhodnutí o povolení oddlužení. Pokud věřitel v této lhůtě pohledávku nepřihlásí, pak neexistuje již žádná další náhradní lhůta a pohledávka není přihlášena. Věřitel pak:
*
nemůže vytvořit insolvenční opravnou položku,
*
pohledávka není v soudním řízení, není tedy možné tvořit ani opravnou položku ve vyšších sazbách podle § 8a odst. 2 ZoR,
*
k pohledávce je možné tvořit 20% zákonnou opravnou položku podle § 8a odst. 1 ZoR, to však pouze v případě, že rozvahová hodnota pohledávky k datu vzniku nepřesáhne částku 200 000 Kč a pohledávka vyhoví obecným podmínkám tvorby zákonných opravných položek v plném rozsahu § 2, 3 a 8a ZoR,
*
k pohledávce je možné tvořit 100% zákonnou opravnou položku podle § 8c ZoR (tzv. do 30 000 Kč), to však pouze v případě, že pohledávka vyhoví obecným podmínkám tvorby zákonných opravných položek v plném rozsahu § 2, 3 a 8c ZoR,
*
dál běží promlčecí lhůta k této pohledávce.
Při nepřihlášení pohledávky, ke které již existovaly zákonné opravné položky vytvořené podle § 8a odst. 2 insolvenčnímu soudu, se věřitel dočká nepříjemného překvapení, neboť:
*
nejen, že nevytvoří insolvenční opravnou položku podle § 8 ZoR, ale zároveň,
*
pokud měl k pohledávce se zahájeným soudním, rozhodčím či správním řízením vytvořenou zákonnou opravnou položku podle § 8a odst. 2 pak:
-
u pohledávek nad 200 000 Kč rozvahové hodnoty k datu vzniku je nutné tyto zákonné opravné položky zrušit v plné výši, neboť původní soudní řízení již neprobíhá a do insolvenčního řízení není pohledávka přihlášena,
-
upohledávek pod hranicí 200 000 Kč rozvahové hodnoty k datu vzniku je nutné zákonnou opravnou položku snížit na 20 % podle § 8a odst. 1 a dále v tvorbě zákonné opravné položky nepokračovat. Vždy je však nutné prověřit typ pohledávky, zda odpovídá podmínkám uvedeným v § 2, 3 a 8a ZoR.
 
Tvorba insolvenční opravné položky
Pokud je v pořádku typ pohledávky a je splněna podmínka přihlášení pohledávky a účetní jednotka chce insolvenční opravnou položku vytvořit, musí tak učinit jen v tom zdaňovacím období, kdy došlo k přihlášení pohledávky (nikoliv například v následujícím období). Po přihlášení pohledávky je nutné sledovat, zda pohledávku účinně nepopřel insolvenční správce, věřitel nebo dlužník, pokud zákon těmto osobám právo popřít pohledávku přiznává. V tomto případě by pak bylo nutné vytvořenou insolvenční opravnou položku zrušit.
Hodnota insolvenční opravné položky může ve zdaňovacím období přihlášení pohledávky dosahovat až 100 % rozvahové hodnoty pohledávky, je však možné vytvořit opravnou položku v nižší výši, a to podle úvahy věřitele. Pokud věřitel vytvoří například pouze 80% insolvenční opravnou položku, není možné podle § 8 její hodnotu dále zvýšit.
Není pochyb o tom, že tvorba všech zákonných opravných položek musí být zaúčtována. Bez zaúčtování není možné hovořit o vzniku daňově účinného nákladu z titulu tvorby zákonné opravné položky.
 
Zrušení insolvenční opravné položky
Insolvenční opravné položky se zruší v návaznosti na výsledky insolvenčního řízení nebo v případě, že pohledávku účinně popřel insolvenční správce, věřitel nebo dlužník. Zrušit insolvenční opravnou položku je účetní jednotka povinna vždy také v případě, kdy insolvenční řízení již není možno dále vést. Tyto důvody, ze kterých účetní jednotka se dále insolvenčního řízení neúčastní, mohou být subjektivní nebo objektivní.
Mezi
subjektivní důvody
patří zejména vady či nedostatky insolvenčního návrhu, kterými v případě insolvenčního řízení mohou být:
*
odmítnutí insolvenčního návrhu pro vady podle § 128 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“),
*
zastavení řízení pro nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit nebo který se nepodařilo odstranit, nebo
*
zastavení řízení pro zpětvzetí insolvenčního návrhu podle § 130 insolvenčního zákona, či
*
zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že nejsou splněny zákonem stanovené předpoklady pro vydání rozhodnutí o úpadku (nejčastěji z důvodů, že nebyl osvědčen úpadek dlužníka) podle § 143 insolvenčního zákona.
Mezi
objektivní důvody
patří především nedostatek majetku dlužníka podle § 144 insolvenčního zákona.
Samozřejmostí je zrušení opravné položky a následný odpis pohledávky v případě vydání rozhodnutí o ukončení konkurzu po splnění rozvrhového usnesení.
 
Co možná nevíte..., aneb Místo závěru
Místo všeobecného závěru připojím několik rad a postřehů, které jste si možná dosud neuvědomili:
*
pojem rozvahová hodnota je pojmem společným pro vlastní pohledávky (zde jím rozumíme jmenovitou hodnotu pohledávky včetně DPH (pokud se jednalo o zdanitelné plnění) i pro pohledávky nabyté postoupením (zde se jedná o pořizovací cenu),
*
u kvalifikovaně vymáhaných pohledávek (§ 8a odst. 2 ZoR) není nutné tvořit zákonnou opravnou položku postupně podle stupnice uvedené v ZoR. Při první tvorbě se řídíme dobou uplynulou po splatnosti pohledávky a tvoříme opravnou položku ve výši, která je zde uvedena. Pokud poprvé tvoříme zákonnou opravnou položku k pohledávce, s jejímž dlužníkem jsme zahájili řízení, až v momentě, kdy pohledávka je po splatnosti 38 měsíců, je možné vytvořit najednou 100 %,
*
u kvalifikovaně (soudně, nebo v rozhodčím či správním řízení) vymáhaných pohledávek je nutné sledovat nejen zahájení řízení, ale i jeho pokračování. Pokud je soudní řízení skončeno a nepokračujeme řízením dalším, je existence a další tvorba opravné položky mírně řečeno nejistá. Světlo do problému vnesl až Koordinační výbor 332/30.03.11. Podle jeho závěrů se mohou opravné položky po ukončení soudu dále tvořit až do výše 100 % s tím, že opravné položky dříve k pohledávce vytvořené mohou zůstat. Pokud ale poplatník upustí od dalšího vymáhání u bonitního klienta, správce daně opravné položky neuzná,
*
opravné položky se mohou vytvářet i v průběhu zdaňovacího období, stejně tak samozřejmě na jeho konci k rozvahovému dni. V případě průběžné tvorby opravných položek je však třeba neustále reagovat na průběžné úhrady pohledávek či na prodlužování doby po splatnosti pohledávek,
*
pokud je pohledávka zajištěna například směnkou a je vedeno soudní řízení ohledně zaplacení směnky, nejedná se o kvalifikovaně vymáhanou pohledávku (předmětem řízení je směnka, nikoliv pohledávka), a nelze tudíž použít § 8a odst. 2 ZoR,
*
u nevýznamných pohledávek (§ 8c ZoR) do limitu 30 000 Kč je nutné tento limit chápat jako:
-
každoroční limit pro každého jednotlivého dlužníka,
-
limit pro rozvahovou hodnotu jednotlivé pohledávky, ke které chceme zákonné opravné položky tvořit,
-
limit pro součet rozvahových hodnot všech pro tento rok vybraných nevýznamných pohledávek,
*
opravné položky
podléhají inventarizaci
(§ 3 odst. 2 ZoR), která rozhodně není formální záležitostí.
Inventarizací k rozvahovému dni zjišťujeme:
*
existenci pohledávky - zda nedošlo k jejímu zániku zaplacením, započtením, zánikem věřitele bez právního nástupce, dohodou o narovnání, prominutím dluhu apod. Je zřejmé, že k neexistující pohledávce není možné evidovat zákonné opravné položky a bylo by nutné přistoupit k jejich zrušení,
*
oprávněnost existence opravné položky - zda je evidována ve správné výši, zda nedošlo k promlčení pohledávky apod., což by opět vedlo k nutnosti zrušit zákonné opravné položky,
*
zda jsou veškeré nově vytvořené zákonné opravné položky zaúčtovány. Zaúčtování tvorby zákonné opravné položky je nutné chápat jako podmínku existence a daňové uznatelnosti zákonné opravné položky v základu daně. Nezaúčtované zákonné opravné položky, byť by jejich tvorba podle zákona možná byla, neexistují a nestávají se daňově účinným nákladem. Ze stejného důvodu není možné náklady z tvorby zákonné opravné položky uplatnit do základu daně mimoúčetně v daňovém přiznání.