Zálohy stanovené jinak

Vydáno: 3 minuty čtení
Zálohy stanovené jinak
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 12. 2006, čj. 3 Afs 10/2003-109. www.nssoud.cz
K předpisům:
*
§ 67 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,
*
§ 174 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
.
„Jak vyplynulo ze správního spisu, žalobce ještě před splatností zálohy daně z příjmů fyzických osob za II. čtvrtletí roku 1999 požádal o úpravu této zálohy. Tuto žádost řádně odůvodnil a doložil přehledem peněžního deníku za uplynulou část zdaňovacího období. Správce daně prvního stupně žádosti nevyhověl, žalovaný odvolací orgán zamítl žalobcovo odvolání s tím, že zcela logicky a v souladu se zákonem dochází k disproporci mezi výší příjmů dosahovaných v běžném zdaňovacím období a výší záloh plynoucí podle zákona z hospodářského výsledku minulého zdaňovacího období. Codal, že zájem žalobce není chráněn právem a je tak zcela na uvážení správce daně, jak o žádosti rozhodne. K zaplacení daňových povinností v zákonné výši při předem známé lhůtě splatnosti stačilo odvolateli odložit část osobní spotřeby. S těmito závěry se pak ztotožnil též městský soud. (...) Městský soud pak pochybil, když neshledal překročení mezí správního uvážení žalovaným.“
Na tomto místě řešil Nejvyšší správní soud problematiku záloh, potažmo možnosti daňového subjektu brojit proti stanovené povinnosti dle ustanovení § 67 odst. 5 ZSDP (zálohy stanovené jinak, než požaduje zákon). Na základě zrušujícího nálezu Ústavního soudu pak bylo konstatováno, že i rozhodnutí o odvolání proti zálohám stanoveným dle citovaného ustanovení podléhá soudnímu přezkumu. To však toliko co do zneužití správního uvážení. Tento „omezený“ rozsah soudního přezkumu je přitom stále častější, a to i u rozhodnutí, ohledně kterých se dosud tvrdilo, že soudnímu přezkumu vůbec nepodléhají (obdobně viz např. rozhodnutí o prominutí daně). Je tak patrná tendence Ústavního soudu nechat přezkoumávat i rozhodnutí, která jsou založena výhradně na správním uvážení, a na která tak není právní nárok. Nutno říci, že tato tendence plně koresponduje s požadavky právního státu na kontrolu výkonu veřejné moci.