Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi

Vydáno: 32 minut čtení

Podnikatelské aktivity plátců DPH mohou nabývat nejrůznějších podob a zákon č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), musí být tedy koncipován natolik univerzálně, aby dokázal řešit specifika těchto jednotlivých podnikatelských aktivit pro účely zdaňování. Z těchto všeobecně platných pravidel však musí existovat určité výjimky, které se sice odchylují od standardních forem a postupů, ale umožňují buď snazší a výhodnější způsob zdaňování (nepovinné režimy), nebo nařizují s ohledem na cíl zákona určitý povinný postup (povinné režimy).

Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi
Ing.
Jiří
Pšenčík
Ph. D.
V případě zvláštního režimu pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi (dále též předmětné zboží) se jedná o nepovinný režim, a plátce si tak může sám zvolit, zda bude postupovat standardním způsobem (základ daně je stanoven dle § 36 zákona o dani z přidané hodnoty - tedy v úrovni prodejní ceny bez DPH) nebo prostřednictvím tohoto zvláštního režimu (základem daně je pouze přirážka). Použití zvláštního režimu tedy může (nikoliv musí) být výhodnější, je však omezeno splněním několika podmínek. Tyto podmínky lze rozdělit na všeobecné a specifické.
 
Všeobecné podmínky pro použití zvláštního režimu
Plátce, který chce režim použít, musí být obchodníkem s předmětným zbožím. Znamená to, že v rámci své ekonomické aktivity pořizuje (z tuzemska či jiného členského státu) nebo dováží (z třetí země) použité zboží, umělecké předměty, sběratelské předměty nebo starožitnosti za účelem dalšího prodeje, přitom jedná na vlastní účet nebo na účet jiné osoby a náleží mu odměna. Je tedy zřejmé, že předmětné zboží obchodník nesmí přepracovat nebo nějak jinak změnit, nýbrž v nezměněném stavu či pouze po opravě musí být určeno výhradně k prodeji další osobě (plátci či neplátci).
Dodavatelem předmětného zboží pro obchodníka musí být buď:
*
osoba, která není plátcem ani osobou registrovanou k dani v jiném členském státu
, tj. neplátce bez ohledu na to, zda je v případě fyzické osoby občanem České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie nebo v případě právnické osoby má sídlo v České republice či v jiném členském státu a přitom není registrován k dani z přidané hodnoty v tuzemsku ani v žádném jiném členském státu, nebo
*
jiný plátce nebo osoba registrovaná k dani v jiném členském státu, pro které je dodání tohoto zboží osvobozeno od daně
(u plátce v tuzemsku dle § 62 zákona o dani z přidané hodnoty, u osoby registrované k dani v jiném členském státu dle obdobného ustanovení místního zákona o dani z přidané hodnoty), nebo
*
jiný obchodník, který ale použil při dodání předmětného zboží také zvláštní režim
. Je lhostejné, zda tímto obchodníkem je český plátce nebo osoba registrovaná k dani v jiném členském státu. Důležité je, aby obchodníkdodavatel použil zvláštní režim, tím zatíží daní z přidané hodnoty svou přirážku v tuzemsku (v případě, že obchodníkem-dodavatelem je český plátce) nebo v jiném členském státu (v případě, že obchodníkem-dodavatelem je osoba registrovaná k dani v tomto jiném členském státu), tím vypořádá a odvede daň na výstupu při dodání předmětného zboží formou zvláštního režimu a odběratel (ať už jím je kdokoliv - obchodník či jiný plátce) nemá nárok na odpočet daně na vstupu.
Všechny tyto tři případy se vyznačují společně tím, že při pořízení zboží těmito způsoby obchodníkovi (stejně jako jakémukoliv jinému plátci) nevzniká nárok na odpočet. Takové zboží již v minulosti bylo daní z přidané hodnoty zatíženo (v případě jeho nákupu neplátcem, který samozřejmě nemohl uplatnit nárok na odpočet; v případě jeho pořízení plátcem, který však nemohl uplatnit nárok na odpočet daně dle § 62 zákona o dani z přidané hodnoty; v případě jeho pořízení jiným obchodníkem, který jej dodal ve zvláštním režimu). Z tohoto důvodu bylo v těchto vyjmenovaných případech umožněno použití zvláštního režimu.