Rozhodnutí o zastavení řízení o žádosti o prodloužení lhůty

Vydáno: 2 minuty čtení
Rozhodnutí o zastavení řízení o žádosti o prodloužení lhůty
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 7. 2011, sp. zn. 1 Afs 35/2011. www.nssoud.cz
K předpisům:
*
§ 14 odst. 10 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,
*
§ 70 písm. b) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.
„Nejvyšší správní soud tedy dospěl k závěru, že všechny podmínky testu rozhodnutí předběžné povahy jsou v posuzovaném případě splněny. Vycházeje z dosavadní judikatury (citovaný rozsudek čj. 9 As 88/2007-49) zdejší soud uzavřel, že rozhodnutí o zastavení řízení o žádosti o prodloužení lhůty k podání odvolání (§ 14 odst. 10 zákona o správě daní a poplatků) je rozhodnutím předběžné povahy a je vyloučeno ze soudního přezkumu podle § 70 písm. b) s. ř. s. Z uvedených důvodů nelze brojit přímo proti rozhodnutí o zastavení řízení o žádosti o prodloužení lhůty k podání odvolání jako rozhodnutí podkladovému, ale až proti jeho důsledkům, které jedině mají v posuzované věci právní relevanci.“
Byť soudní řád správní již existuje téměř deset let, tak do dnešního dne není postaveno najisto, která rozhodnutí podléhají soudnímu přezkumu a která ne. V tomto případě se Nejvyšší správní soud vyjadřoval k povaze rozhodnutí o zastavení řízení o žádosti o prodloužení lhůty k podání odvolání. Přitom dospěl k názoru, že toto rozhodnutí je předběžné povahy, tudíž soudnímu přezkumu nepodléhá.