Následky konkludentního (ne)vyměření daně

Vydáno: 3 minuty čtení
Následky konkludentního (ne)vyměření daně
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 5. 2011, č. j. 2 Afs 84/2010-90. www.nssoud.cz
K předpisům:
-
§ 140 odst. 1 DŘ,
-
§ 46 odst. 5 ZSDP.
„Závěr městského soudu, že absence poznámky správce daně o vyměření daně v daňovém přiznání, nezpůsobuje nicotnost rozhodnutí o vyměření daně, neboť v tomto případě je daň vyměřena posledním dnem lhůty pro podání daňového přiznání, a v případě opožděně podaného daňového přiznání dnem, kdy toto přiznání došlo správci daně, tedy není správný. Nejvyšší správní soud, s ohledem na shora uvedené, v takovém případě dochází k jednoznačnému závěru, že v těchto případech žádná rozhodnutí o vyměření daně vydána nebyla a přijatá daňová přiznání stěžovatele se mohou jako rozhodnutí tohoto typu toliko představovat; ve skutečnosti se jedná o rozhodnutí nicotná, fakticky neexistující (srov. již zmiňovaný rozsudek rozšířeného senátu zdejšího soudu ze dne 22. 7. 2005, č. j. 6 A 76/2001-96). Samotné podání daňového přiznání ze strany stěžovatele, coby daňového subjektu (plátce, poplatníka), neznamená, že pokud nebyl ze strany správce daně učiněn úkon k ověření správnosti či úplnosti vykázané daňové povinnosti (úvaha správce daně), lze automaticky dovozovat, že bylo správcem daně vyměřeno konkludentně. I konkludentnímu vyměření musí nutně předcházet vyměřovací řízení, které je zahájeno právě podáním daňového přiznání (viz shora citované rozsudky zdejšího soudu). Poznámka správce daně o předepsání (fakticky nevyměřené) daně, učiněná na jednotlivých daňových přiznáních, nemůže vyměření daně nahradit – jde jen o interní úkon správce daně, který má kladnou či zápornou daňovou povinnost (předtím vyměřenou) promítnout na osobní daňový účet daňového subjektu.“ Otázka konkludentního vyměření daně byla v minulosti již několikráte řešena Nejvyšším správním soudem. Přitom bylo vždy konstatováno, že konkludentním vyměření se rozumí stav, kdy správce daně na podaném daňovém přiznání v příslušné kolonce zaznamená konkludentní vyměření daně.
Také v této věci řešil Nejvyšší správní soud obdobnou otázku. Přitom dospěl k závěru, že nezaznamenání konkludentního vyměření daně má účinky nicotného rozhodnutí. Důsledky uvedeného jsou přitom zásadní. Existuje-li totiž nicotné rozhodnutí, pak je zde stav, kdy daň není vůbec vyměřena. Spojíme-li tuto skutečnost s uplynutím lhůty pro stanovení daně, pak ve výsledku „nevznikl“ nárok státu na daň, kdy veškeré plnění ze strany daňového subjektu (za účelem zaplacení jeho „nevzniklé“ daňové povinnosti) bude plněním bez právního důvodu (přeplatkem). Procesní opomenutí úřední osoby tak může mít zcela nedozírné následky. Pro daňové subjekty tak nemusí být od věci si udělat „výlet“ na příslušný finanční úřad a nahlédnout do všech svých historických daňových přiznání. Je totiž možné, že obdobného pochybení se správce daně dopustil také v jejich věci.