Novela zákona o dani z nemovitostí od 1. 1. 2012

Vydáno: 17 minut čtení

Od počátku „nové daňové soustavy“, tj. od 1. 1. 1993, provází daň z nemovitostí problém plošných staveb. Jde o to, zda ta která plošná stavba na pozemku je věcí v právním smyslu, nemovitostí, a podléhá dani ze staveb a nebo jde o stavbu jen ve smyslu stavebně právním, která je součástí pozemku, a předmětem daně je pozemek se zkvalitněným povrchem. Rozdíl v daňové povinnosti je obvykle padesátinásobný. Problém má vyřešit zákon č. 212/2011 Sb. , který novelizuje stávající zákon č. 338/1993 Sb., o dani z nemovitostí, s účinností od 1. 1. 2012. Této novele je věnován následující článek.

Novela zákona o dani z nemovitostí od 1. 1. 2012
PhDr.
Milan
Skála
daňový poradce
 
Současný stav
Platné objektivní právo zná dva pojmy stavba.
První
, širší, je v § 2 odst. 3 a 4 stavebního zákona1. Ten stavbou rozumí veškerá stavební díla vzniklá stavební či montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Stavbou může být i pouhá část stavby. Jde o
stavbu ve smyslu stavebně právním
.
Druhý
pojem, užší, je z § 119 odst. 2 a z § 120 odst. 2 občanského zákoníku2. Najdeme ho v tvrzení, že
„Nemovitostmi jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem“
a
„Stavba není součástí pozemku“
. Občanský zákoník pojem stavba nevymezuje; ze souvislostí je však zřejmé, že stavba je jednou z alternativ věci a nutně tedy musí být věcí v právním smyslu. Jde o
stavbu ve smyslu soukromoprávním.
Vztah obou pojmů stavba rozpracovávala
judikatura
3 již od první poloviny 90. let minulého století a dnes je konstantní. Její shrnutí vypadá graficky takto:
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=1228.jpg
Stavba ve smyslu stavebně právním může, ale nemusí být věcí v právním smyslu. Pokud není věcí, nemůže být ani nemovitostí (neboť nemovitostí může být jen stavba jako věc spojená se zemí pevným základem). Pokud není stavební nemovitostí, nemůže být ani předmětem daně ze staveb podle zákona o dani z nemovitostí. Obvykle bude předmětem daně pozemek, jehož je součástí.
Stavba ve smyslu soukromoprávním nutně musí být věcí. A pokud je současně spojená se zemí pevným základem (což je obvyklé), je i nemovitostí a předmětem daně ze staveb podle zákona o dani z nemovitostí.
Soudy od 90. let postupně řešily v různých technických variantách, kdy je plošná stavba součástí poze